OBRES DE RESTAURACIÓ DELS BASTIONS DEL REI I DE LA REINA DEL RECINTE AMURADAT D´ALCÚDIA I DELS TRAMS. PROJECTE COFINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA, FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL.

ACTUALITZACIÓ 27-7-18

ES PUBLICA RESOLUCIÓ D´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE


ACTUALITZACIÓ 12-7-18

ES PUBLICA L´ACTA DE LA SESSIÓ 1 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ AMB PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ

 

ES PUBLICA L'ANUNCI I LA CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ÉS DE 21 DIES NATURALS I FINALITZA EL PROPER DIA 6 DE JULIOL A LES 14H.

Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament d’Alcúdia i es presentaran davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia, ubicat al C/ Major, 9; CP: 07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o bé també es poden presentar per correu, únicament a través de les oficines de l’operador designat per a la prestació del servei postal universal (Correos y Telégrafos, S.A). El termini de presentació de les proposicions serà de vint (21) dies naturals, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector Públic, amb independència del registre o oficina en que es presentin. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent.

Enllaç a la licitació: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=H0mlqTluY5R7h85%2Fpmmsfw%3D%3D


  • Número d'expedient: CN-37/2018
  • Tipus de contracte: Contracte d'Obra
  • Data de modificació: 13 de juliol de 2021
  • Fase de contractació: Formalitzat
  • Tipus de procediment: Obert

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits