AVIS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES.

 

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT


Raó Social

    Ajuntament d'Alcúdia

NIF

    P0700300G

Adreça Postal 

    Carrer Major, 9  07400

Adreça Electrònica

    ajuntament@alcudia.net  transparencia@alcudia.net

Telèfons

    971 89 71 00 - 971 89 70 40 - 971 54 91 95

Objecte Principal

    Ajuntament

 

 

2. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, informam que en cas d'emplenar qualsevol formulari d'aquesta pàgina web, les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l'Ajuntament amb NIF P0700300G i domicili social en el carrer Major 9, 07400 d'Alcúdia, Illes Balears, i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.  Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que l'Ajuntament té previst realitzar:

Gestió de la

pàgina web 

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l' interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Formulari web        

Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l' interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió del compliment normatiu   

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l' entitat
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat
Base legítima: El compliment d' una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s' informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió econòmica i administrativa

Finalitat: Gestió administrativa, facturació, comptabilitat i obligacions legals
Termini de conservació: 5 anys en compliment de la llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la L.O.7/2012
Base legítima: El consentiment de l' interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs, Caixes i Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s' informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió Borsa d' ocupació

Finalitat: Registre i tractament de dades de candidats per a finalitats de selecció de personal referents a llocs de treball vacants de les entitats col.laboradores i gestió de la borsa de treball
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l' interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Entitats Col·laboradores amb la finalitat de gestionar la borsa de treball i traslladar la candidatura a l'empresa col·laboradora. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és el seu consentiment
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

Gestió de les inscripcions

Finalitat: Registre i gestió de les inscripcions
Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment esmentada
Base legítima: El consentiment de l'interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

 

3. DREST DELS INTERESSATS

 

L'Ajuntament informa als usuaris que, podran exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consetimient prestat.

 

Dret d' Accés: És el dret de l' usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s' hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l' origen d' aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d' aquestes.


Dret de Rectificació: És el dret de l' afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de l'APP, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.


Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.


Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l' usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l' obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.


Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l' usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d' ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.


Dret d' Oposició: És el dret de l' usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se' n cessi el tractament per part de l' APP.

 

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els requisits següents:


• Presentació d'un escrit a l'adreça Carrer Major 9, 07400 Alcúdia, Illes Balears (a l'atenció de l’Ajuntament) o bé a través de correu electrònic a per correu electrònic a transparencia@alcudia.net


• L' escrit tramès pel titular de les dades que demani l' exercici haurà de complir els requisits legals següents:
o Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s' admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s' acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.


o Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual es demana la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si demana informació d' un fitxer en concret, només la informació d' aquest fitxer. Si demana informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l' informarà de com ho pot fer i l' adreça a la qual l' ha d' enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.


o Domicili a efectes de notificacions.
o Data i signatura del sol·licitant.
o Documents acreditatius de la petició que formula.
o L' interessat ha d' utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l' enviament i la recepció de la sol·licitud.

 

Finalment, l'informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.


L’Ajuntament es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d' acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l' apartat dels termes i condicions d' ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

 

4. AVIS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’Ajuntament informa que és titular del lloc web. D' acord amb l' exigència de l' article 10 de l' esmentada Llei, l’Ajuntament informa de les dades següents:

 

Raó Social

    Ajuntament d'Alcúdia

NIF

    P0700300G

Adreça Postal 

    Carrer Major, 9  07400

Adreça Electrònica

    ajuntament@alcudia.net  transparencia@alcudia.net

Telèfons

    971 89 71 00 - 971 89 70 40 - 971 54 91 95

Objecte Principal

    Ajuntament


5. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS


La navegació, accés i ús pel lloc web de l’Ajuntament confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de l’Ajuntament, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.


El lloc web de l’Ajuntament proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:


▪ La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per l’Ajuntament per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.


▪ L'ús de la informació, serveis i dades oferts per l’Ajuntament contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.


6. POLÍTICA D' ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT


L’Ajuntament no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.


L’Ajuntament declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, l’Ajuntament no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l' usuari.

 

7. MODIFICACIONS


L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


L’Ajuntament per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’Ajuntament. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.


Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l’Ajuntament.


L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Ajuntament. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de l’Ajuntament.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Ajuntament. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de l’Ajuntament.

 

9. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


L’Ajuntament es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.


La relació entre l' usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d' aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. L’Ajuntament té el seu domicili a Alcúdia, Illes Balears, Espanya.


Els contractes celebrats per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.


Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.


Resolució de litigis en línia conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç:


https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

10. POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS


De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’Ajuntament informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la/s Xarxa/es Social/es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, amb la finalitat principal de fer públics els seus productes i serveis.


Dades de l’Ajuntament:
• NIF: P0700300G
• ADREÇA: Carrer Major 9, 07400 Alcúdia, Illes Balears
• CORREU ELECTRÒNIC: transparencia@alcudia.net / ajuntament@alcudia.net
• DOMINI WEB: www.alcudia.net/ajuntament/ca


L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per l’Ajuntament, mostrant així interès en la informació que es faci pública a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.
L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

L’Ajuntament té accés i tracta aquella informació pública de l' usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzades dins de la mateixa Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.
Drets dels interessats


En relació als accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, de què vostè disposa i que poden ser exercitades davant l’Ajuntament, d' acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

 

• Dret d' Accés: És el dret de l' usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s' hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l' origen d' aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d' aquestes.


• Dret de Rectificació: És el dret de l' afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de l’Ajuntament, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l' usuari.


• Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.

• Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l' usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l' obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.


• Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l' usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d' ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.


• Dret d' Oposició: És el dret de l' usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se' n cessi el tractament per part de l’Ajuntament.

 

L’Ajuntament realitzarà les següents actuacions:


• Accés a la informació pública del perfil.
• Publicació al perfil de l' usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de l’Ajuntament.
• Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
• Actualitzacions de l' estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l' usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-lo i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.


Publicacions

L'usuari, una vegada unit a la pàgina de l’Ajuntament, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, n'ha de ser el titular, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, l’Ajuntament es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.


L’Ajuntament no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.


L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.


Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de l’Ajuntament, però sí que romandran a la Xarxa Social.


Concursos i promocions


L’Ajuntament es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d' ells, quan s' utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d' aplicació.


La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

 

Publicitat


L’Ajuntament utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.


No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de l’Ajuntament perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.


A continuació, detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:


• Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy
• Twitter: https://twitter.com/privacy
• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
• YouTube: https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines

 

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits