Qui som?

El Departament d'Urbanisme s'encarrega del planejament i la gestió urbanístiques, de la intervenció preventiva dels actes d'edificació o construcció, dels expedients d'activitats i de la disciplina urbanística, a més de totes les altres competències atribuïdes segons la legislació.

 

Té les competències per tramitar els expedients urbanístics i d'activitats, atorgar les llicències urbanístiques d’obra, d’activitats, de primera ocupació i de final d’obra. També té les potestats de comprovació de les comunicacions prèvies i les declaracions responsables.

 

A més, s’elaboren certificats d'informació urbanística, d'antiguitat, de situació urbanística i d'altres segons les competències municipals.

 

Així mateix, des del departament de planificació es tramita l’elaboració i modificació del planejament municipal i de la gestió urbanística i la coordinació amb matèria d’ordenació territorial i urbanística amb la resta d’administracions sectorials i/o amb competències concurrents.

 

També té les competències d’inspecció de l’execució dels actes subjectes a llicència,  comunicació prèvia o declaració responsable, la inspecció de les activitats, la protecció de la legalitat urbanística, el restabliment de la realitat física alterada i les sancions de les infraccions urbanístiques i d’ordenances.

 

Es pot accedir a la tramitació de les sol·licituds des de l'apartat de Tràmits.

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits