Cessió a tercers de l'explotació de l'autorització d'instal·lacions desmuntables per a serveis nàutics amb llanxa d'arrossegament (4 esquí nàutic, 4 esquí-bus, i 4 esquí paracaigudes) a la Platja d'Alcúdia, per al que resta de temporada 2.018 i per a les temporades 2.019 a 2.021

ACTUALITZACIÓ: 23/08/2018. PUBLICADA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DELS LOTS 1 A 3 DEL CONTRACTE. https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/myconnect/f7bb3aa9-a86d-4241-8a94-047bdf022e65/DOC_CAN_ADJ2018-316749.html?MOD=AJPERES

ACTUALITZACIÓ: 20/08/2018. PUBLICADA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL LOT 4 DEL CONTRACTE. https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/2ca806ca-d71f-4f58-ab8b-37e15e04715a/DOC_CAN_ADJ2018-309357.html?MOD=AJPERES 


PUBLICATS PLECS AL BOIB 88/2018, DE 17 DE JULIOL.

Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament d’Alcúdia i es presentaran davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia, ubicat al C/ Major, 9; CP: 07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o bé també es poden presentar per correu, únicament a través de les oficines de l’operador designat per a la prestació del servei postal universal (Correos y Telégrafos, S.A). El termini de presentació de les proposicions serà de deu (10) dies naturals, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector Públic, amb independència del registre o oficina en que es presentin. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent.

 

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=sPCqVDOETXGmq21uxhbaVQ%3D%3D

  • Número d'expedient: CN-01/2018
  • Tipus de contracte: Inici contractes
  • Data de modificació: 24 d'agost de 2018
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Tramitació d'Urgència

Documents

  • PCAP exp. cn-01/2018 (tamany: 1769.58 KB)
  • Data de publicació: 17 de juliol de 2018
  • Tipus de document: Plec de condicions

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits