Factura Electrònica

Amb motiu de la propera implantació del sistema de facturació electrònica us informam que l’Ajuntament d'Alcúdia, organismes autònoms i entitat pública empresarial "EMSA, S.A.U." estan donats d’alta a la plataforma FACe.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir del dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a l’Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligats a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

 

a) Societats anònimes;

b) Societats de responsabilitat limitada;

c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin la nacionalitat espanyola;

d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributaria;

e) Unions temporals d’empreses;

f) Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons de inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecaria o Fons de garantia d’inversions.

 

Estaran exclosos d’aquesta obligació de facturació electrònica les factures emeses pels proveïdors de serveis a l’exterior de les Administracions Públiques fins que dites factures puguin satisfer els requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d’entrada de factures electròniques, d’acord amb la valoració del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a l’exterior disposin dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva recepció en dits serveis.

 

No obstant això qualsevol empresa que no vengui obligada per la llei podrà també presentar-les telemàticament.

 

La presentació de factures electròniques s'ha de realitzar a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. (http://alcudia.face.gob.es)

 

CODIS DIR3-FACe.

Oficina comptable / Receptor

Òrgan gestor / Fiscal

Unitat tramitadora / Pagador

L01070033 Ajt. Alcúdia

L01070033 Ajt. Alcúdia

L01070033 Ajt. Alcúdia

LA0004173 EMSA, S.A.U.

LA0004173 EMSA, S.A.U.

LA0004173 EMSA, S.A.U.

LA0008776 Consorci Ciutat Romana Pol·lèntia LA0008776 Consorci Ciutat Romana Pol·lèntia LA0008776 Consorci Ciutat Romana Pol·lèntia

 

 

 

 

És molt important també que informeu a la factura quin és el departament responsable de la compra i/o la persona responsable de l'Ajuntament que ha efectuat l'encàrrec.

Adjuntau també albarans de compra o pressuposts acceptats si disposau d'ells.

Podeu consultar també:

FACe - Preguntes freqüents per a proveïdors.

FACe - Manual d'ús del portal del proveïdor.

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits