Resum sessió plenària

Sessió plenària ordinària celebrada dia 6 de maig de 2021.

Sessió plenària en caràcter ordinari, amb un total de 25 punts a l’odre del dia. La batlessa ha expressat que ha posat el darrer punt de l’ordre del dia la renúncia com a regidora per part de Concepción Baleato Caamaño perquè pugui esser present el seu grup en el desenvolupament de tots els punts de l’odre del dia del ple, per deferència a la regidora i ella també ho havia demanat.

 1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Aprovada per unanimitat.
 2. 2.examen proposta d’aprovació de la modificació pressupostària 7/2021 per crèdit extraordinari finançat amb romanent general de tresoreria per tramitació urgent ajudes teixit empresarial. Per unanimitat.
 3. Examen i aprovació proposta d’aprovació MC 09/2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Aprovaat per 10 vots a favor (Psoe, Pi, Més), i  7 abstencions(PP, Vox, UxA, C’s, i Podemos).
 4. Examen i aprovació proposta d’aprovació MC 11/2021 per suplement de crèdit finançat amb romanent general de tresoreria per a despeses generals. 11 (govern i Vox)  1 abstenció(Ciutadans) 5 No( PP, UxA, Podemos).
 5. Donar compte de la resolució aprovació marc pressupostari 2022-2024.
 6. Donar compte de l’informe resum anual dels resultats del control intern de l’exercici 2020.
 7. Examen i aprovació proposta modificació de la plantilla orgànica de l’annex de personal del vigent pressupost municipal de despeses per a 2021. 16 vots a favor(Psoe,Pi,Més,PP,Vox,UxA,C’s) i  1 en contra (Podemos).
 8. Examen i aprovació proposta en relació a la revocació de la liquidació número 19190000023 practicada d’acord amb el que disposa l’article 46 del Reglament municipal del transport urbà d’auto-taxi. S’aprova per unanimitat.
 9. Examen i aprovació proposta d’acord d’incoació d’expedient per a la proclamació com a fill predilecte de la Ciutat d’Alcúdia del sr Antoni Maria Qués Ventayol. 16 vots a favor(Psoe, Pi, Més, PP, UxA, C’s, Podemos)  i 1 abstenció (Vox)
 10. Examen i aprovació proposta nomenament de representant de la corporació a l’assemblea general de Colonya Caixa Pollença,  s’aprova per 13 vots a favor (Psoe, Pi,Més, Vox,UxA, C’s) i  4 abstencions ( PP i Podemos).
 11. Examen i aprovació proposta fixament festes locals per a l’any 2022, per unanimitat.
 12. Examen i aprovació i proposta pròrroga extraordinària contracte residència i centre de dia. S’aprova per 10 vots a favor (Psoe, Pi, Més) , 1 vot en contra ( Podemos) i  6 abstencions (Vox, Pp, UxA, Ciutadans).
 13. Examen i aprovació proposta de ratificació de la resolució d’aprovació del conveni per a la gestió de les beques menjador de les escoles d’educació infantil municipals per al curs 2020-21. Per unanimitat.
 14. Examen i aprovació proposta d’aprovació definitiva de l’estudi de detall de la U.A. Poblat Gesa:Camí d’Alcanada. Promotor: Residencial Barcarès SLU. Per unanimitat.
 15. Moció que presenta el grup municipal Podemos en relació a redactar un pla de gestió sostenible de l’aigua. No tira endavant per 1 vot a favor (Podemos), 6 abstencions(PP,Vox,UxA, C’s),  10 vots en contra (Psoe,Pi,Més).
 16. Moció que presenta el grup municipal Podemos per fomentar l’ús i accés al transport públic 5 abstencions(Psoe) 12 vots a favor.
 17. Moció que presenta el grup municipal Més perquè el dilluns de Nadal de 2022 sigui festiu autonòmic. De l’enunciat se retira la data, amb algunes esmenes a proposta del Psoe i amb el vistiplau de Mës. S’aprova per unanimitat.
 18. Moció que presenta el grup municipal Vox relativa a l’impuls de pla d’acció contra l’ocupació de vivendes a Alcúdia. Aquesta moció se retira a petició del PP i amb el vistiplau de Vox, per fer una moció conjunta.
 19. Moció que presenta el grup municipal PP envers la suspensió de l’aplicació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització del sol i volada de la via pública mitjançant rètols i cartells publicitaris i d’activitats comercials, industrials i professionals. S’aprova per Unanimitat amb una esmena perquè no pot aplicar-se enguany, sinó  l’any vinent.
 20. Moció que presenta els grups municipals Psoe, Pi, més, PP Vox UxA, i Cs, en relació a la declaració institució del dia d’Europa. S’aprova per unanimitat.
 21. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia Examen i aprovació proposta modificació del Pla estratègic de subvencions, per incloure uns premis econòmics envers un concurs d’aparadors dels comerços del municipi d’Alcúdia. Per unanimitat la urgència i per unanimitat el punt referent a les subvencions.
 22. Propostes i mocions d’urgència. Aprovada per unanimitat la urgència també el punt referent al concurs d’aparadors per a la mostra gastronòmica de la sípia s’ha aprovat per unanimitat.

 

La segona part referent al control i seguiment d’altres òrgans, s’han donat compte dels decrets de batlia i a l’apartat de precs i preguntes, aquestes han estat les preguntes i precs més destacats des dels grups polítics municipals de l’oposició i les respectives respostes des del govern municipal aquest n’és el resum dels temes més destacables.

Precs i preguntes

Fina Linares del PP entre d’altres qüestions ha demanat sobre el programa de la mostra gastronòmica de la sípia i per què no es farà nàutica, consideren que s’hagués pogut donar visibilitat. La regidora Antònia Cànaves ha dit que s’enfocava a la gastronomia, i se treballava en algunes actuacions, amb activitats amb s’Estol, amb decoració escolar de punts del moll,  però sempre dins el marc de les restriccions per la covid-19 a data d’avui.  Des del govern municipal s’ha expressat que amb la mostra es pretén donar vida als comerços i restaurants.

Han demanat des del PP la necessitat de fer complir amb el conveni amb Bellevue per la deixadesa de la zona. Des del govern municipal, el regidor de manteniment Martí Garcias s’ha dit que s’estava amb aquesta qüestió.

F.Linares ha demanat a la regidora d’assumptes socials Agüi Lobo, sobre C&R que ha finalitzat amb el voluntariat amb el banc d’aliments. La regidora ha explicat  que un banc municipal no pot estar gestionat per una associació ha agraït la col·laboració impagable tot el temps de pandèmia per part de C&R, però que ha de ser responsabilitat municipal i seguiran oberts a la col·laboració amb aquesta associació.

Des del PP s’ha demanat sobre la subvenció de les escoles d’estiu si se podria treure alguna línia d’ajudes o subvencions. Des del govern el regidor d’esports Joaquin ha dit que quan hi ha una necessitat de pagar quotes per part de les famílies solen adreçar-se a serveis socials, però que estudien si les línies de  subvencions i ajudes esportives  de cara als propers anys se puguin concedir directament a les famílies.

Des del PP  Fina Linares ha demanat sobre el projecte de l’escola d’hoteleria. Ja que s’havia fet la cessió del solar, i ja hauria d’haver estat construïda, segons s’havia dit des des del govern. La batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat sobre aquest tema  dues qüestions: per una banda, l’ajuntament ha fet d’intermediari per fer les pràctiques de l ’escola d’hoteleria entre l’institut Ies Alcúdia, la conselleria i l’empesa privada, i el tema més immediat està solventat. Sobre l’escola d’hostaleria, hi va haver problemes de segregació del solar, s’han fet aquests tràmits i està a punt de dur-se al notari per cedir-ho a la conselleria.

Des de Vox Joan Sendín ha criticat que Circaire costa més que el que s’ha dedicat als cupons per als comerços. Tant havia com Cànaves han respost que qualsevol activitat cultural repercuteix en els comerços, i el teixit empresarial sen veu beneficiat, com és el cas de Circaire.

També Vox ha demanat sobre el botellot a diversos indrets del municipi. Des del govern municipal la batlessa ha expressat que la policia i la guàrdia civil hi ha fet intervencions i se té co nstància.

Des del PP Rafel Ferrer ha demanat sobre les obres del c. Hostaleria quan acabaran el regidor d’obres Martí Garcias ha apuntat la data del 21 de juny, com a previsió encara que esperen que pugui ser abans.

Altres preguntes des del PP ha estat sobre manteniment i adecentament de carrers, voravies a diversos indrets del municipi que se tengui en compte.

També Veronica Caro del Pp sobre les paradetes de Sant Jordi, enguany per què no hi eren des de la regidora de cultura Antònia Canaves perquè se va fer així des dels seus establiments per mor de la pandèmia. i evitar aglomeracions. També ha demanat sobre les targetes per aliments frescos i des del govern s’ha dit que encara no estan i se mirarà tot d’una que es pugui. La regidora popular V. Caro ha demanat sobre les millores del gimnàs i el regidor d’esports ha contestat que ja tenen els plecs tècnics i falten els administratius i després de conèixer les necessitats amb consultes amb el club de gimnàstica s’espera poder licitar l’abans possible.

Altres qüestions plantejades des del PP ha estat esbaldrecs i neteja de diverses zones públiques del municipi.

Des d’UxA, la regidora Carme Garcia ha agraït la qüestió de la fibra òptica. La batlessa ha expressat que a més de la pregunta varen entrar 350 signatures un escrit. Abans ja s’havien posat en contacte amb empreses de telefonia, sense resposta, un procés llarg. Recentment es posà en contacte amb Connecta Balears estaven amb disposició de passar la fibra òptica i ja  han entrat el projecte que ara se revisa tècnicament per esser informat i després s’enviarà a patrimoni.

També des d’UxA han demanat que se faci una campanya ferma per mor dels excrements de ca que s’ha intensificat. I que es posin adhesius amb la informació de telèfons als contenidors per la recollida de trastos voluminosos. La batlessa ha dit que se farà una campanya pel tema dels excrements apel·lant a la responsabilitat de la ciutadania i el tinent de batle D.Bonnín ha dit que hi ha els números de recollida als contenidors però també ho comprovarà si hi ha cap contenidor que no tengui aquesta informació.

Altres qüestions han estat sobre manteniment, arreglar rajoles i voravies. Entre d’altres des del govern municipal li han explicat que recollien el prec, recordant les 38 persones que han començat ara al segon torn de SOIB REACTIVA.

Ha demanat que s’hagués pogut fer més difusió i donar més importància a la campanya dels cupons a través de xarxes, com s’ha fet amb Circaire. Des del govern municipal s’ha expressat que han estat 59 sol·licituds les presentades i que ara se fa la valoració de la documentació presentada i s’ha donat informació. Ha hagut també una dialèctica entre la regidora C.Garcia i la regidora A.Lobo  sobre les diferents interpretacions de preguntes ja formulades a d’altres plenaris com  va ser el tema de la informació dels contractats per serveis socials.

Des de Ciutadans la regidora Azahara Machado, ha demanat sobre l’aula d’estudis que agrairà que estigui operatiu pel curs vinent. La batlessa ha respost que dependrà de les necessitats escolars i les mesures covid-19 que ara les aules són utilitzades per l’escola Porta des Moll.

També ha demanat sobre qüestions de manteniment, de podes, així  com les necessitats del c. Pere Mas i Reus i concretament el malestat del pont d’aquesta avinguda i la deixadesa de la zona La batlessa ha afirmat que es té constància d’aquestes necessitats i s’hi posarà solució.

També des de C’s s’ha demanat que es posin mesures de protecció al canal ubicat just devora l’entrada a la nova escola. Des del govern s’ha recordat que és competència de Costes però que se mirarà de col·locar unes jardineres.

La regidora de Podemos, Concepcion Baleato ha fet un prec per recordar que lo just és respectar l’ordre d’intervenció i espera pacientment. La batlessa ha afirmat que ha anat mirant l’aixecada de mà i no hi ha cap norma amb aquest sentit, però que mira que es faci amb ordre.

Per últim, el darrer punt era el referent a la proposta de batlia després de l’escrit presentat al registre d’entrada a data 2 de maig, renuncia de Concepcion Baleato. Essent la regidora que va prendre possessió el 15 de juny de 2019 i amb l’acta de defunció de Moisès López correspon a José Manuel Aranda, esser el proper regidor de Podem complimentada la documentació una vegada assabentada la junta electoral de zona.

En aquest punt la regidora Concepcion Baleato ha fet lectura d’un escrit a través del qual ha manifestat que va començar la tasca com a regidora sense saber res, essent una cambrera, una treballadora de l’hostaleria. Ha afirmat, entre d’altres paraules ha expressat que els canvis són difícils i ha estat dur estar a l’oposició tota sola. Ha fet un repàs i ha destacat les principals propostes que des del seu grup han presentat i les alternatives concretes amb 2 anys de seguiment de l’equip de govern. Ha fet referència a la falta de resposta i negativa a moltes de les seves propostes, i a la major part de  mocions presentades a més dels temes que sí que han aconseguit tirar endavant.

Ha enumerat i destacat els temes que considera prioritaris sobre serveis a la ciutadania., qualificant l’Experiència com a  dura i única. També ha afirmat que no volen assentar-se al càrrec i prenen aquesta decisió política de compartir responsabilitats, posant  de relleu l’equip de persones del seu grup que han estat al seu costat, agraint la confiança als votants del seu partit. S’aprova la proposta per unanimitat.

10 de maig de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits