Resum de sessió plenària.

Sessió plenària ordinària de dia 7 de maig de 2020

Degut a l’estat d’alarma i a les mesures de distància social i les mesures higièniques el plenari ordinari s’ha celebrat telemàticament i presencialment. S’ha guardat un minut de silenci en record de les víctimes per mor del virus de la COVID-19. Una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior, el segon punt, per unanimitat, el  reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2020. amb un import  de 52.274,66 euros s’ha aprovat per 12 vots a favor, Psoe, Pi, MésxAlcúdia, Vox, Unióxalcúdia i 4 abstencions, PP, Ciutadans, i 1 vot en contra, Podemos. La Modificació pressupostària 8/2020 per crèdit extraordinari finançat amb baixa, per un import de 7.859,69 ha estat aprovat per 14 vots favorables, Psoe, Pi, MésxAlcúdia, Vox, UnióxAlcúdia, Ciutadans  i 3 abstencions, del Partit Popular.

El punt núm 4, la modificació pressupostària 9/2020 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent general de tresoreria, es referia a factures corresponents a l’exercici de 2019 per import de 77.927 €. El punts s’ha aprovat per 12 vots a favor, Psoe, Pi,MxA,Vox,UxA, i 5 abstencions, Pp, C,s i Podemos. S’han aprovat per unanimitat les bases de concessió de subvencions Municipals per al Pla de Foment de Rehabilitació de Façanes en l'àmbit del conjunt històric i Immobles inclosos en el catàleg Municipal de la Ciutat d'Alcúdia de l'any 2020, amb un import de 20.000 €.

 

6. Examen ratificació resolució de Batlia, de resolució de discrepància i acordant la pròrroga extraordinària del contracte CN-08/2018 (Servei Públic de Salvament a les Platges d'Alcúdia), i modificació de l'expedient de contractació CN-04/2020. S’ha hagut de fer la pròrroga per a l’inici imminent d’aquest servei d’obligat compliment. S’ha demanat des de l’oposició per què no també mirar de tenir a punt els balnearis, des del govern municipal s’ha dit que són dos conceptes diferents i que depèn de Costes. El punt s’ha aprovat per 12 vots favorables, Psoe, Pi, MxA, Vox, i UxA, 4 abstencions, Pp, i C,s i 1 en contra, Podemos..

 

7. Examen i aprovació proposta d'acord, sobre la inadmissió dels recursos de reposició interposats per 3 interessats en R.G.E. núm. 673, contra l'acord plenari de 18 de desembre de 2019. El punt s’ha aprovat per 10 vots a favor, dels grups del govern PSOE, PI, i MxAlcúdia i 7 abstencions, PP, Vox, Ciutadans, UxA, i Podemos.

 

S’ha tornat a aquest punt a demanar des d’alguns grups de l’oposició  que se realitzi una reunió amb els afectats, i treballar amb una revisió del catàleg, així com cercar mesures per a la protecció d’elements arquitectònics, per aquells propietaris que no tenguin una catalogació integral de l’edifici.

 

8. Examen proposta d'acord, sobre desestimació dels recursos de reposició interposats per 5 interessats en R.G.E. núm. 654, contra l'acord plenari de 18 de desembre de 2019. El punt s’ha aprovat per 10 vots a favor i 7 abstencions.

 

9. Examen proposta d'acord, sobre desestimació dels recursos de reposició interposats per 1 interessat en R.G.E. núm. 1920, contra l'acord plenari de 18 de desembre de 2019.10 vots a favor i 7 abstencions.

 

10. Examen proposta d'acord, sobre desestimació dels recursos de reposició interposats per 1 interessats en R.G.E. núm. 673, contra l'acord plenari de 18 de desembre de 2019. 10 vots a favor 7 abstencions.

 

11. Examen proposta d'acord, sobre desestimació dels recursos de reposició interposats per 1 interessats en R.G.E. núm. 1935, contra l'acord plenari de 18 de desembre de 2019. 10 vots a favor i 7 abstencions.

 

Tots els següents punts en relació a donar compte de les diverses resolucions, els diversos grups polítics municipals s’han donat per assabentats.

 

 

12. Donar compte de la Resolució de Batlia, de noves mesures organitzatives i ampliació i desenvolupament de les ja acordades per la resolució núm. 383/2020, de 16 de març, relatives al personal al servei de l'Ajuntament d'Alcúdia i dels seus organismes dependents per a la contenció del COVID19.

 

 

13. Donar compte de la Resolució de Batlia, d'adaptació en matèria organitzativa per a l'Ajuntament d'Alcúdia i per als seus organismes dependents, al Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març.

 

14. Donar compte de la Resolució de Batlia, de suspensió temporal de la taxa per expedició dels certificats de convivència, per motiu de la crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19.

 

15. Donar compte de la Resolució de Batlia, de mesures organitzatives relatives al personal al servei de l'Ajuntament d'Alcúdia i dels seus organismes dependents per a la contenció del COVID19.

 

16. Donar compte de la Resolució de Batlia, de l'aplicació en el terme Municipal d'Alcúdia de la reducció al 20% de la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme, durant l'estat d'alarma originat pel virus COVID19.

 

17. Donar compte Resolució de Batlia, d'autorització de l'ajornament de l'edició de 2020 de l'esdeveniment esportiu IRONMAN 70.3. ajornament, en un principi previst per dia 31 d’octubre.

 

18. Donar compte de la resolució de Batlia, d'aprovació de la modificació del contracte privat de patrocini de l'esdeveniment esportiu IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca, i que per l’ajuntament suposa una reducció de l’aportació.

 

19. Donar compte Resolució 2020_479 d'aprovació del marc pressupostari 2021-2023

 

20. Donar compte Resolució 2020_177 d'aprovació de la liquidació de l'Ajuntament de 2019

 

21. Donar compte Resolució 2020_178 d'aprovació de la liquidació del Consorci Ciutat Romana de Pollentia del 2019

 

22. Donar compte Resolució 2020_176 d'aprovació de la liquidació del Consorci de Promoció Exterior del 2019

 

23. Donar compte Resolució 2020_186 d'aprovació de la liquidació del Patronat Muncipal d'Esports del 2019

 

24. Donar compte Resolució 2020_179 d'aprovació de la liquidació de la Fundació Escola Municipal de Música del 2019

 

25. Donar compte Resolució 2020_180 d'aprovació de la liquidació del Patronat Alcúdia Ràdio del 2019

 

26. Donar compte de l'informe anual d'Intervenció respecte del compte 413 de l'any 2019.

 

27. Donar compte de l’informe anual d’intervenció referent als esments de l’exercici de 2019.

 

28. Donar compte de l'informe anual d'Intervenció sobre les inversions financerament sostenibles de l'any 2019

 

29. Donar compte de l'informe anual d'Intervenció sobre el compliment de la morositat de l'any 2019

 

30. Donar compte de l'informe anual d'Intervenció sobre el punt de registre de factures de l'any 2019

 

El punt núm. 31 del ple d’aquest dijous, ha estat la moció presentada pel grup Municipal Partit Popular de suport a la protecció del Patrimoni Històric dels Béns Immobles del centre Històric d'Alcúdia. Instar a l’Ajuntament d’Alcúdia amb l’augment de la corresponent partida pressupostària per així poder realitzar  una revisió, adhesió o rectificació de tots els béns patrimonials del municipi mitjançant una investigació tècnica externa formada de professionals amb formació i sensibilitat patrimonial.

La moció ha quedat aprovada per 16 vots a favor (PP, PSOE, Pi, MxAlcúdia, Vox, Ciutadans, UxA)  i una abstenció (Podemos)

 

32. La proposta d'acord presentada pel PP, de declarar dol oficial per els morts degut al COVID-19:  insta a declarar dol oficial  en el municipi amb respecte a les víctimes del COVID-19 mentre se perllongui l’estat d’alarma. Instar a guardar un minuto de silenci cada dia a las 12 h en record a les víctimes i en solidaritat amb les famílies, mentre duri l’estat d’alarma.

Aquet punt des dels grups del govern municipal s’ha expressat que tothom ha viscut el condol de la seva manera, i que perquè hi hagi més ressò i més reconeixement se respectarà la decisió de que se decreti el dol des del govern central, perquè així tengui  més ressò i fer una acció unitària i en el moment en què se va demanar es trobava que era més important donar ànims. Des del PP, i des d’altres grups de l’oposició és important la mostra de dol perquè s’ha fet en altres ocasions i  en aquesta quan hi ha tants de morts per mor de la COVID-19. La moció no ha prosperat amb els 11 vots en contra dels regidors del grups polítics del govern municipal, Psoe, Pi, i MxA, Podemos i 6  a favor del PP, Vox, UxA, i Ciutadans.

Des de Podemos s‘ha presentat una proposta d’urgència s’ha votat primer la urgència que no ha prosperat, per 16 vots en contra i 1 a favor. Segons s’ha expressat que a la comissió informativa varen expressar  que sobre les propostes i plans de reactivació pel COVID 19 no es farien mocions dels partits sinó que se proposarien accions, perquè el govern municipal estudiant la viabilitat les pugui valorar i posar en pràctica. De fet per això Vox retirà una moció que es referia a mesures a prendre, per reactivar el municipi.

33.1 Ratificació Resolució de Batlia, d’aplicació temporal i amb caràcter extraordinari de la mesura de possibilitat de fraccionament dels deutes de naturalesa pública d’import inferior a 600€. Amb caràcter temporal i excepcional, per a totes les sol·licituds que es formulin durant l’anualitat de 2.020, es permet el fraccionament dels deutes de naturalesa pública d’import inferior a 600 €, tot això en el ben entès que d’altra banda, l’ajornament de deutes de naturalesa pública està també permès qualsevol que sigui el seu import. El termini i tramitació del fraccionament de deutes d’import inferior a 600 serà el mateix que l’establert a l’ordenança municipal d’ajornaments i fraccionaments pels deutes d’import inferior a 1.500 €.

 

 

2. Precs i preguntes

 

Des de Podemos, la regidora Concepción Baleato ha demanat quan es resoldrà el tema de l’ampliació d’Alcudiamar, contestant-li la batlessa, que l’informaran. Ha demanat també sobre el pla de l’equip de govern sobre la Pàndemia de Covid-19. La batlessa li ha dit que permanentment està informada com a tots els grups, de totes les accions que se fan i que se treballa amb un esborrany i se recullen totes les propostes per estudiar-les, seguint les instruccions del Govern Central i del Govern de les Illes. També des de Podemos s’ha demanat sobre reforços a contractació, la regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar ha expressat que se reforçarà amb un assessor jurídic més, a part de realitzar la substitució de l’anterior jurista.

 

Azahara Machado de Ciutadans ha demanat si es garanteix enguany la feina al personal de platges, donat el muntatge de les platges serà mes petit.

El 1r tinent de batle ha expressat que  tot el personal adscrit a les platges ja està fent feina, i que els llocs de feina estan garantits i que si no és cobrant hamaques tenen altres tasques com neteja i desinfecció. També Domingo Bonnín ha expressat que el personal està treballant ara mateix amb la neteja manual de platges i també amb mesures per aplicar a la platja quan es pugui,  distància de les sombrilles, instal·lar la meitat d’hamaques, ús de productes mediambientalment correctes, de desinfecció d’hamaques. La batlessa ha recordat que tot això se fa en espera de les instruccions de Sanitat. També el regidor M.Garcias ha expressat que es fa la desinfecció natural de la platja amb un tractor llaurant-la per oxigenar l’arena.

La regidora Machado ha demanat sobre les mesures que es prendran en torn a la seguretat i salut a les persones que vagin a la platja. La batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que tant l’equip de Salvament de platges com el personal propi de l’Ajuntament destinat a les platges, estan preparats per a les noves mesures que vendran de Sanitat, i que els tendran informats.

 

La Sra. Machado demana per saber les escoles estan preparades i si tots els alumnes tenen les mateixes condicions en matèria d’ensenyament on-line. La regidora Antònia Cànaves ha expressat que des de la Conselleria han arribat el material informàtic o be en paper, que es fa arribar a les famílies dels nins i nines que ho necessiten a través del policia tutor, i totes les incidències s’han anat solventant i els directors i professors s’han involucrat perquè tots els nins i nines tenguin les mateixes condicions.

 

Des del PP, la regidora Fina Linares ha demanat que ells proposaren que hi hagués connexió d’internet per tots, ja que n’hi ha que no es senten com els altres. La regidora Agüi Lobo ha expressat que des de serveis socials se fa un seguiment dels nins que ho poden necessitar coordinats amb educació i policia tutor, perquè tots tenguin les mateixes condicions.

 

La regidora Fina Linares, ha demanat que es plantegin connexió wifi a tot el municipi, perquè així seria segur que cap nin quedaria sense connexió en aquests moments que ho necessiten. La Batlessa ha expressat que seria un bon moment perquè sigui accessible a tots.

 

El regidor Rafel Ferrer, ha recordat que ja demanaren per desembre sobre els fassers de  l’entrada del poble els fassers. I el regidor Martí Garcias ha tornat a expressar que estan a l’Uci, però que els han donat el tractament corresponent.

 

També Ferrer ha demanat sobre les fustes que altes al part de Sa Pilota, i que ara és un bon moment per reparar-los ara que no s’utilitzen. El regidor de manteniment li ha respost que la policia ha fet un informe de l’estat dels parcs i els desperfectes i aviat se començaran a reparar, i ja s’ha sol·licitat pressupost perquè puguin estar enllestits abans que es tornin a obrir.

El Regidor del PP Rafel Ferrer, davant la parada de bus que hi ha un munt de pedres de la murada, demana quan s’arreglarà, així com també recalca que hi ha moltes herbes.

 

El 2on Tinent de Batle Martí Garcias ha explicat que aquest munt de pedres és del bocí de murada que va caure, i en quant al tema de les herbes la setmana que ve estarà arreglat. També el regidor de l’oposició s’ha referit a les  voreres estan plenes d’herbes i algues, de devora la platja del panoràmic.

El 1er tinent de batle intervé per dir que està previst que la setmana que ve es retirarà tot, ja que l’empresa que fa neteja platges no podia fer feina.

 

Fina Linares, demana com està el tema del bocí de murada que va caure, des de el consell ens han dit que tot es responsabilitat de l’Ajuntament, la batlessa intervé per dir que aquest projecte encara no s’ha acabat de fer, està pressupostat perquè estam pendents d’acabar de fer projecte. Des de l’oposició s’ha demanat celeritat en la redacció d’aquest projecte. I des del govern municipal s’ha dit que s’hi està damunt i que se varen fer totes les passes que pertocaven i s’hi insistirà perquè estigui el més aviat possible enllestit.

 

Fina Linares, ha demanat que a través del WatssApp municipal  no s’enviïn missatges a deshores. Des del govern municipal s’ha dit que en aquests estat d’alarma s’ha anat a un ritme frenètic. També la regidora de l’oposició ha recordat que només els arriben els registres d’entrada no els de sortida. La Batlessa demana disculpes i que ho mirarà.

 

Des d’UnióxAlcúdia, Carme Garcia  ha demanat sobre si el govern espanyol ens deixarà gastar els doblers que l’ajuntament te al banc, la Batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que estan lluitant, perquè així sigui, però de moment no ens el deixen tocar. Ha demanat si s’obriran els hotels d’Alcúdia, el Regidor de Turisme Josep Cladera ha dit que no poden confirmar quan serà, però si hi ha avions segurament noltros tendrem turistes, però també es vera que cada dia hi ha normes noves, i s’ha de garantir la salut i hi ha mesures que  s’estudien des dels establiments hotelers. També la regidora C. Garcia ha demanat si hi ha  possibilitat de que es baixi el preus de l’hamaca assequibles per anar les persones d’Alcúdia. El regidor responsable Domingo Bonnín ha expressat que és un preu públic que de moment no ho han estudiat.

També des d’UxAlcúdia s’ha demanat com se farà  les famílies que  hagin d’anar a fer feina amb els nins i nines que tenen mes de 6 anys. La batlessa ha dit que  l’Ajuntament està estudiant el tema de fer un Viu l’estiu o semblant, per poder ajudar a aquestes famílies, però s’ha d’estudiar per tot el relacionat amb la COVID-19, amb les mesures i les distàncies.

Ha demanat sobre les  obres que es fan al passeig i quan s’acabaren. El Regidor d’urbanisme  Joaquín Cantalapiedra ha recordat que són cates arqueològiques abans de fer la canalització de gas i que els forats que es fan la setmana que ve que la setmana que ve estaran tapats.

La regidora C.Garcia també ha dit a veure si se demanava que les propostes del coronavirus es pugui demanar que se facin als col·lectius de gent que ha estat al peu de feina, treballant com a voluntaris, a les tasques generades per mor del coronavirus. I se es pot demanar  a la conselleria de salut, que es fessin mes tests. La batlessa intervé per dir que es poden fer tests però també es vera que fins que no tenguem la vacuna no es podrà resoldre aquest virus. La regidora de sanitat ha dit que des del seu departament s’ha sol·licitat que es facin aquests tests.

Des de Vox Joan Sendín ha expressat  que hem d’anar tots junts i ha donat les gràcies públicament al Regidor M.Garcias i a tots els voluntaris per la tasca que fan. El Regidor de Serveis i Manteniment dona les gràcies al regidor J. Sendín, també ha explicat que els voluntaris han fent tasques de desinfecció 7 dies a sa setmana, i també han manifestat que tots ells volen continuar, des del grup del PP s’ha expressat que també els tenguin en compte per futurs serveis de l’ajuntament perquè en són professionals. La batlessa Bàrbara Rebassa ha  donat les gràcies a tots aquells voluntaris de tots els sectors i que totes les persones que han estat  i són solidàries durant aquesta crisi sanitària.

El plenari ha finalitzat amb un aplaudiment de totes les regidores i regidors en homenatge a les persones que diàriament segueixen ajudant i són voluntàries o solidaris amb les tasques en relació a neteja, desinfecció, repartiment d’aliments, confecció de mascaretes, el ple ha mostrat el seu agraïment amb l’aplaudiment final.

8 de maig de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits