Resum de sessió plenària.

Sessió plenària celebrada el 9 de juny de 2021

Aquest 9 de juny a les 9h, s’ha dut a terme la  sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament d’Alcúdia, amb 14 punts a l’ordre del dia i una segona part de control i seguiment d’altres òrgans d la corporació

1.Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 06-05-2021. APROVAT PER UNANIMITAT

2.Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 14-05-2021. APROVAT PER UNANIMITAT

3. Examen proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2021. APROVAT PER MAJORIA (15 vots a favor -PP, Més, PSOE, PI, VOX, UxA i Cs- i 1 en -Podemos-)

 

PUNT D’URGÈNCIA—Resolució de les al·legacions del grup Podemos, sobre la modificació de crèdit extraordinari de romanent de Tresoreria, en el darrer Plenari- Primer s’ha votat la urgència – APROVAT PER MAJORIA (16 vots a favor -PP, Més, PSOE, PI, VOX, UxA, Cs- 1 vot en contra de Podemos)

- Després s’ha  votat el punt -APROVAT PER MAJORIA (10 vots a favor -PSOE, Pi i Més- 1 vot en contra de Podemos i 6 abstencions del Partit Popular, Vox, Unió x Alcúdia i Ciudadanos)

 

4.Examen i aprovació proposta d’aprovació inicial expedient de modificació de crèdit MC 15-2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid general de tresoreria per a despeses generals. APROVAT PER MAJORIA (10 vots a favor -PSOE, Pi i MÉS-, 7 abstencions -PP, VOX, UxA, Cs i Podemos)

5. Examen proposta en relació a la desestimació de l’al·legació presentada i elevació a definitiva de l’acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius. APROVAT PER MAJORIA (15 vots a favor -PP, Més, PSOE, Pi, Vox, Uxa, Cs, 1 en contra de Podemos)

6. Examen proposta de modificació línies de subvencions de joventut per aquest exercici 2021 del Pla Estratègic de subvencions 2020-2022 per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals dels diversos col·lectius juvenils. APROVAT PER MAJORIA  (10 vots a favor per part del PSIB, el Pi, Més i Podemos i 6 en contra per part de PP, Vox, Uxa i Cs)

7.Examen proposta modificació pla estratègic subvencions 2020-2022 en relació a la línia de subvencions anomenada “subvencions famílies i institucions sense lucre”. APROVAT PER MAJORIA (15 vots a favor -PP, Més, PSOE, PI, VOX, UxA i Cs- i 1 en -Podemos-)

8. Examen proposta de modificació del Pla estratègic de subvencions 2020-2022 per canviar l’objecte i l’import de les subvencions als centres escolars d’Alcúdia.

APROVAT PER UNANIMITAT

9.Examen proposta Adhesió a la xarxa d’entitats locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030. APROVAT PER MAJORIA (15 vots a favor -PP, Més, PSOE, PI, VOX, UxA i Cs- i 1 en -Podemos-)

10.MOCIÓ que presenta el Grup municipal PODEMOS sobre la relació de llocs de feina. APROVAT PER UNANIMITAT

11.MOCIÓ que presenta el Grup municipal PODEMOS “perquè la residència de majors i el centre de dia sigui gestionat com a servei públic per l’IMAS i la Conselleria d’Assumptes socials en el marc de les seves respectives competències. EMPAT A LA PRIMERA VOTACIÓ. A LA SEGONA S’HA VOTAT PER SEPARAT RESIDÈNCIA DE MAJORS I EL CENTRE DE DIA:

RESIDÈNCIA DE MAJORS-  APROVAT PER MAJORIA (10 vots a favor -Més, PSOE, PI i Podemos- 5 abstencions per part del PP, Unió per Alcúdia i Ciudadanos i 1 vot en contra per part de Vox)

CENTRE DE DIA- NO HA QUEDAT APROVAT (10 vots en contra per part de Més, PSOE, PI i Vox, 5 abstencions per part de PP, UxA i Cs, 1 vot a favor de Podemos)

12.MOCIÓ que presenta el Grup municipal PODEMOS relatiu a pròrroga 2022-2023 de la suspensió de les regles fiscals. APROVAT PER MAJORIA  (12 vots a favor -Més, PSOE, Pi, Vox, UxA i Podemos- 1 abstenció per part de Ciudadanos, 3 vots en contra del Partit Popular)

13.MOCIÓ que presenta el Grup municipal PODEMOS sobre actuacions del Govern Municipal en matèria de vivenda social. NO APROVAT (10 vots en contra de Pi, PSOE, Més i Vox, 5 abstencions de PP, UxA i Cs, 1 vot a favor de Podemos)

14. Propostes i Mocions d’urgència.

II Control i seguiment d’altres òrgans de la corporació.

Decrets de Batlia.

Precs i preguntes

Des del Partit Popular el regidor Rafel Ferrer demana  algunes qüestions relacionades amb manteniment de les rotondes i que se formuli la petició al consell i retirada de les herbes a diversos indrets del municipi. Des del govern així ja s’ha sol·licitat a Carreteres fer el manteniment d’algunes rotondes i a alguns punts ja s’ha realitzat com a Pere Mas i Reus intersecció circumval·lació.

Del PP la regidora Fina Linares demana les alternatives esportives en les quals es treballa per la desestacionalització, quina previsió de projectes nous tenen Josep Cladera diu que treballen en incrementar les activitats esportives i fer més propostes,  ha enumerat projectes que des de l’oposició es considera que no són novetats i d’altres com el campus de volei fet i que es farà també a juliol. La batlessa ha recordat la tornada de la challenge, la tornada de l’Ironman full, i que s’estava fent feina amb un pla amb tots els elements esportius. I el regidor d’esports ha recordat l’esport que es pot practicar als llacs. Com el Wake Park i també s’està mirant de dur competicions internacionals de piragüisme.  El regidor de turisme ha dit que a més del turisme esportiu hi ha altres opcions.

Des del PP també s’ha demanat sobre la piscina coberta que acaba la concessió desembre, quina previsió en té el govern ja que la tramitació és molt llarga. La regidora d’hisenda J.M. Bennasar ha expressat que una de les partides de la modificació de crèdit és per al cost d’una consultoria per a l’estudi de les vies de gestió de la piscina: gestió directe, concessió de serveis i dur-ho directament i dur a contracte. També s’ha demanat des d’aquest grup la necessitat d’ajudes com la de l’any passat des del Consell, per les escoles d’estiu. El regidor d’esports ha dit que no es donaran enguany, i que les necessitats de les famílies vulnerables se remeten a assumptes socials hi ha unes 80 peticions formulades i se fa front des de serveis socials. Des del PP, Verónica Caro ha demanat per què no es dona servei de menjador pel Viu l’estiu. J. Cantalapiedra ha expressat que pel tema covid-19, ja que les bases estaven fetes amb antelació i l’actual situació impedeix tenir aquest servei. La batlessa a més ha matisat que s’ha d’anar amb molta mesura i s’ha de ser prudent

També des del PP la regidora Caro ha demanat sobre la saturació de les escoletes públiques i només hi ha una privada, quines previsions té el govern. Tant la batlessa B. Rebassa com la regidora d’educació Antònia Cànaves ha expressat que s’estudia a nivell jurídic com l’Ajuntament podria llogar, conveniar, col·laborar amb l’escoleta privada i que també se treballa a llarg termini per les necessitats educatives que hi haurà a altres nivells com ESO i FP en el futur que són necessitats a curt i a llarg termini, respectivament.

Des de Vox, el regidor Joan Sendín demana sobre les obres de devora la parada de bus. El regidor de turisme expressa que és la instal·lació per part del Consell de pantalles amb informació turística, smarts. Dins la segona quinzena de mes estaran instal·lades. Entre d’altres temes, Vox ha demanat sobre el consorci de turisme després de la seva dissolució com estava el conveni que s’havia de signar amb els agents turístics. La batlessa expressa que el conveni està dins la darrera revisió, ja hi ha hagut reunions amb l’agrupació hotelera i falta la darrera mirada dels serveis jurídics abans de dur a ple.

Des d’UxAlcúdia, Carme Garcia ha expressat sobre el Viu l’estiu que considera que és  una manca de previsió no tenir bus ni menjador, seria factible fer grups bombolla. La batlessa ha insistit que no és manca de previsió és sobre la situació covid que ara està millor però hem mantenir la prudència. També demana sobre el funcionament del centre de dia, i la regidora d’assumptes socials ha expressat que actualment són 7 usuaris. També C. Garcia demana sobre la crida d’auxili dels pescadors a veure si es podrien ajuntar i fer pinya. La batlessa ha expressat que té hora concertada amb la consellera d’agricultura i pesca per parlar de les reivindicacions dels pescadors i si se troba de fer cap acció conjunta se farà.

També ha demanat sobre la bandera blava i el regidor de platges Domingo Bonnín ha expressat que no se demana des de fa uns 4 o 5 anys, ja que es varen considerar més viables altres opcions.

També C. Garcia ha demanat sobre una sèrie d’actes previstos a la Plaça de Bous d’Alcúdia durant els mesos de juliol i agost: uns esdeveniments on surt el logotip de l’Ajuntament i es convida a diferents empreses a participar. La batlessa diu que no té constància i demana si se l’hi pot enviar aquesta informació perquè des de l’Ajuntament no hi ha cap regidor que tengui notícies sobre aquest tema.. Bàrbara Rebassa argumenta que l’Ajuntament no té res a veure i que investigaran perquè surt el logotip municipal. A Madrid, ens van comentar una empresa que tenien un projecte ecològic, tot de paraula, però  no ha arribat cap paper ni cap petició de projecte per escrit. Carme Garcia diu que ja es divulga per les xarxes socials i la batlessa s’ha compromès a investigar-ho i aclarir aquest tema.

Des de Ciutadans, la regidora Azahara Machado a més de donar les gràcies al govern per les millores fetes al pont de Pere Mas i Reus i els cossiols devora el canal del nou CEIP. La regidora de Ciutadans ha demanat  la neteja i conservació dels llacs i la inacció i deixadesa de Demarcació de Costes, demanant al govern municipal exigència i contundència a aquesta administració. Domingo Bonnín, responsable de platges ha recollit el prec i ha expressat la situació de Costes, en no donar respostes i  les mancances en el manteniment de les àrees que són de la seva competència, ha recollit el prec i es tornarà a fer pressió davant Costes, si fa falta a Madrid, tant ho ha expressat el regidor de platges com la batlessa.

 

Azahara Machado ha demanat informació a la gent jove per evitar les botellades. La batlessa ha compartit la seva preocupació  que la policia local coneix la situació i van coordinant-se policia local amb la guàrdia civil però que amb els efectius que es tenen es fa tot el que és possible.

Des del grup municipal Podemos el regidor José Manuel Aranda ha expressat sobre el tema de les protestes dels pescadors que es deuen a la normativa europea, fora de l’àmbit d’actuació municipal però que s’ha de donar una imatge d’unitat i també ha demanat si poden accedir al pla d’ajudes municipals, a la qual cosa la batlessa Bàrbara Rebassa li ha respost afirmativament. També el regidor de Podemos ha demanat sobre la  revisió del  catàleg municipal de patrimoni històric, sòl rústic i urbà i sobre la redacció de la zona arqueològica de la ciutat romana de Pollentia i la seva gestió. La batlessa li ha explicat que la gestió del consorci es duu a terme a través de les diverses institucions que hi participen ajuntament, consell, govern balear i govern central. Ha explicat els diversos projectes globals amb què es treballa i la gestió que es fa tenint en compte als codirectors de les excavacions de Pollentia, la millora de l’entrada per a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i la restauració de la zona de les cases de Sa Portella entre d’altres accions. Sobre el pla especial del conjunt històric-artístic s’hi està fent feina ha manifestat la batlessa, com a responsable de patrimoni, i la revisió del catàleg està en marxa començant per les 43 cases objecte de litigi. Aquesta és la primera fase del pla especial.

Per últim des de Podemos, el regidor José Manuel Aranda ha demanat si  la demarcació de Coses ha autoritzat l’explotació de balnearis aquest estiu. La batlessa ha expressat que Costes va donar la concessió per a construir els balnearis per 15 anys prorrogables 15 anys més. Se va sol·licitar una pròrroga per a poder explotar els balnearis aquest estiu 2021. Al document remès des de Costes, Costes va dir que concedia la pròrroga i tot estava amb els termes de la concessió. S’ha fet una petició a Costes expressament, perquè els balnearis es poguessin explotar, costes no ha contestat. Hi ha dubtes legals. Se pot considerar que la concessió empara poder explotar els balnearis aquest estiu però davant el dubte, en aquests moments s’ha d’esperar, ja que no ha arribat l’autorització. L’informe no és taxatiu que sigui negatiu, hi ha dubtes però l’opinió que ha manifestat la batlessa és que els balnearis s’han d’obrir.

Per la seva banda, el regidor responsable de platges Domingo Bonnín ha corroborat el dit per la batlessa i ha puntualitzat que l’escrit de contesta de Costes només es refereix a l’obra i la pròrroga sol·licitada però no a l’explotació aquest estiu, essent del parer seu que estiguin en funcionament aquest estiu, en espera que a novembre comencin les obres de construcció dels nous balnearis

10 de juny de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits