Resum de sessió plenària

Sessió plenària ordinària celebrada dia 5 de maig de 2022

ORDRE DEL DIA

1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior. S’ha aprovat per unanimitat.

 

2. Dació de compte dels informes que acompanyen a la liquidació del pressupost 2021. S’han donat per assabentats.

 

3. Examen proposta d'acord d'aprovació inicial MC 09_2022 de suplement

de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. S’ha aprovat per unanimitat.

 

4. Examen proposta d'acord d'aprovació de reconeixement extrajudicial de

crèdit d'obligacions 5/2022. S’ha aprovat per 10 vots a favor (Psoe,Pi,MésxAlcúdia) 4 vots en contra (PP i Podemos) i 3 abstencions (Vox, UxA, i C’s).

 

5. Examen proposta de ratificació de la Resolució de Batlia d’aprovació i

signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcúdia i la

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca

per a l’execució de la convocatòria de bons Viu Alcúdia 2022, per a la

promoció i reactivació del comerç local del municipi d’Alcúdia. s’ha aprovat per 11 vots a favor (Psoe, Pi, MxAlcúdia i Podemos) i 6 abstencions (Pp, Vox, UxAlcúdia i Ciutadans).

 

6. Examen proposta ratificació Resolució de Batlia per la convocatòria per

a la concessió de bons Viu Alcúdia per a la promoció i reactivació del

comerç local del Municipi d’Alcúdia. S’ha aprovat per 11 vots a favor (Psoe,Pi,MxA i Podemos), i 6 abstencions (Pp, Vox, UxA, i C’s).

 

 

7. Examen proposta modificació Pla estratègic de Subvencions de

l'Ajuntament d'Alcúdia 2020-2022, en relació a la línia de subvencions

anomenada "subvencions famílies i institucions sense lucre". S’ha aprovat per 11 vots a favor (Psoe,Pi,MxA i Podemos), i 6 abstencions (Pp, Vox, UxA, i C’s).

 

 

8. Examen proposta d'acord sobre l'aprovació i ratificació de la resolució de

Batlia núm. 671 d'una subvenció per al suport a la implementació de la

normativa de residus i el foment de l'economia circular a les Illes Balears

finançat per la Unió Europea - NEXT GENERATION EU. S’ha aprovat per Unanimitat de tots els grups polítics municipals.

 

9. Examen i aprovació proposta d’acord d´aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Balear d´Energia i l´Ajuntament d´Alcúdia per a la millora i manteniment del sistema públic de recàrregues per a vehicles elèctrics a les Illes Balears (MELIB). S’ha aprovat per Unanimitat de tots els grups polítics municipals.

10. MOCIÓ que presenta el Grup Municipal VOX para la mejora del aparcamiento calle Ingeniero Gabriel Roca y calles adyacentes. Aquesta moció ha estat retirada de l’ordre del dia per part del grup Vox,

11. MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS “de uso de remanentes de Tesorería.” Aquesta moció no s’ha aprovat per 10 vots en contra (Psoe,Pi, i MxA), i 7 vots a favor (Pp,Vox,UxA,C’s i Podemos).

 

12. MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS “para que todos los

bienes activos del SAREB en el Municipio pasen a ser bienes públicos y

se destinen al parque público de vivienda para alquiler social”. El punt s’ha  aprovat per 11 vots a favor (Psoe,Pi,MxA i Podemos) i 5 vots en contra (Pp, Vox, i UxA) i 1 abstenció (C’s).

 

13. MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS  a favor de l'adhesió

de l'Ajuntament d'Alcúdia a l'agència de defensa del territori. No s’ha aprovat amb 9 vots en contra (Pi, MésxAlcúdia, Pp i UnióxAlcúdia) 6 abstencions (Psoe,C’s) i 2 vots a favor (Vox i Podemos).

 

No havent-hi propostes i mocions d’urgència s’ha donat compte dels decrets de batlia.

 

A l’apartat de precs i preguntes la regidora del PP, Fina Linares fa  un prec per l’any que ve donat que hi ha hagut coincidència  al mes d’abril de fira de la sípia, pasqua i fira d’Abril, i que s’haurien pogut fer alguna després de l’Ironman. també demana que hagués estat necessari més difusió prèvia per mor del canvi d’ubicació. La regidora de fires Antònia Cànaves recull el prec i  reconeix que el mes d’abril ha estat saturat però que no sempre coincideixen les dates.

Des del Pp es demana sobre el plec del nou contracte per la piscina coberta ja que acaba el 1 de juliol. El regidor d’esports Joaquín Cantalapiedra expressa que la redacció està bastant avançada. Des del grup del PP se considera que el servei  de recollida de fems no compleix amb l’enomana, buidatges de papereres i demana que es vigili, a més de preparar la licitació. El regidor responsable Domingo Bonnín diu que no els consta cap queixa sobre el tema de les papereres i  que entén que les freqüències han augmentat perquè ja estan en el període de temporada turística. Informa que el  plec tècnic està acabat, i se fa l’estudi econòmic, i incorporarà  el conveni autonòmic dels treballadors aprovats recentment, i s’està en fase de redacció de plecs administratius, i en un marge de un o dos mesos poder publicar-ho.

Des del PP es demana sobre les subvencions a les escoles esportives  i si es té previst el centenari de la U.E. Alcúdia de futbol. Sobre les subvencions, el regidor d’esports diu que s’estudia la viabilitat i la solució a d'altres municipis. I que han mantingut ja reunions amb el regidor de festes sobre el centenari del club de futbol i se mirarà el que es pugui fer per ajudar al club a l’esdeveniment.

Fina Linares es refereix a la modificació tarifari dels taxis que es pensava que ja es duria a ple ja que és una tramitació  llarga i que espera que es faci una proposta d’urgència perquè s’entrarà dins la temporada turística i fa nou anys que no demanen cap modificació. Des del govern municipal la batlessa Bàrbara Rebassa  diu que l’estudi econòmic ha arribat la darrera setmana, que ara hi està fent feina l’enginyer,  i en el moment que estigui si és necessari se farà un ple

El regidor Rafel ferrer del PP demana per què el punt de recàrrega de cotxes elèctrics no funciona, des que es va muntar. El regidor Martí Garcies diu que  l’obra està feta i recepcionada, pendent del permís de patrimoni. Es demanen des d’aquest grup de l’oposició altres temes en relació a  manteniment de contenidors de la carretera d’Artà. El regidor responsable diu que ho farà arribar a l’empresa, se retirarà o se repararà.

Des de Vox, el regidor Joan Sendín demana sobre el malestat del Mollet del Barcarès, encara que no sigui competència municipal.. La batlessa diu que s’han col·locat unes tanques per senyalar la perillositat i s’ha enviat escrit a Costes demanant solució, i li recorden que no és competència de l’ajuntament.

Des d’aquest grup es demana com se troba la plaça de toros, la batlessa diu que estan estudiant possibles  usos, però no hi ha cap decisió ferma.

Barbara .la plaça de toros està allà, està a nivell d’ideess. Lo qu estam pensant que vos un centre per a joves, no hi ha cap decisió ferma i s’ha estudiant.

També demana el regidor de Vox sobre el reglament intern que no està encara i ho seguirà demanant a cada ple.

Per la seva banda, la regidora Carme Garcia d’UxA recorda a  la batlessa la seva petició de donar els plens amb el llenguatge de signes. La batlessa diu que ha parlat amb persones del municipi de veure com es pot fer,  i que tècnicament és complicat i que mira com es fa altres municipis. Ho té present.

Carme Garcia reitera la qüestió de les subvencions esportives i la batlessa Bàrbara Rebassa li recorda que se mira la solució donada a altres municipis i fins i tot a altres províncies però no es veu la manera més adient, no es troba la viabilitat i es tindrà una reunió després del plenari.

La regidora d’Unió per Alcúdia recorda la perillositat de càrrega i descàrrega de camions a zona peatonal com al Passeig Pere Ventayol és un perill  per la poca visibilitat. La batlessa diu que hi ha un horari establert, encara que la policia està estudiant alternatives.

Carme Garcia. Demana sobre el tema del cable. La batlessa li recorda que no hi va haver la reunió del passat 27 d’abril. I que s’ha tengut la reunió amb el conseller d’innovació energètica, el Consell, medi ambient, i un tècnic municipal. I des de l’ajuntament se va exposar la decisió unànime de la negativa a l’entrada per la badia de Pollença i se va dir que l’ajuntament preparàs alternatives. Properament hi haurà una reunió de tècnis. També la Bàrbara Rebassa expressa les gestions fetes a través d’un senador del PSOE a Madrid i diu que  Red Electica no ha fet cap projecte se sap que surt de Castelló i arriba a Ca na Lloreta.

Des d’UxA demana que hi hagi un compromís a nivell d’altres institucions que hi necessiten els alcudiencs. La batlessa diu que això depèn de les institucions i que se cerca una alternativa que vagi bé i que els mantindrà informats.

Carme Garcia pregunta  a Domingo Bonnín sobre el tema dels socorristes a la platja i que començaren maig els dos primers dies amb alguna manca  de socorristes. D.Bonnín explica que en el començament de temporada deu socorristes han demanat excedència però que les torres no han estat desassistides. El regidor de platges li recorda a la regidora de UxA, que pels tres primers dies per això tenen un expedient obert a contractació. Entre el govern i aquest grup de l’oposició se segueix parlant sobre la petició de pròrroga, i Bonnín diu que l’empresa va entrar un escrit  demanant la no renovació, però a novembre es va quedar que seguirien i les notificaren que s’havien de fer càrrec dels servei. C.Garcia considera que no hagués estat complicat treure a concurs el nou contracte  i des del govern Domingo Bonnín considera que no s’hi hagués estat a temps per tenir el servei de socorristes a la platja a punt a l’inici de temporada. Recorda que el tribunal de contractació de Madrid ha donat la raó a l’ajuntament per tres vegades amb totes les decisions preses amb aquest contracte.  Des del govern municipal es diu que no s’ha de confondre a la gent i que se vetla pel compliment del contracte altres situacions a nivell laboral són entre els treballadors i l’empresa. Quan l’empresa no ha complert se l’ha sancionat.

També des d’aquest grup es demana sobre el mercat municipal i una convocatòria extraordinària i explica la regidora responsable que sev a fer perquè havien quedat llocs buits de plantes i planter. A la regidora Garcia li sorprèn només aquesta convocatòria i  la regidora Lobo diu que la resta estava cobert. I la informació en el proper ple li farà arribar.

 

La regidora Azahara Machado de Ciutadans comenta que les proves esportives són bones per l’economia ja que vivim del turisme però demana que es mantinguin els horaris de tancament i obertura de carreteres, ho comenta sobre  la 312 que explica va afectar a alguns establiments. Des del govern municipal tant el regidor d’esports com la batlessa comenten les reunions mantingudes amb els cossos de seguretat i que no eren partidaris d’habilitar carrils excepcionals i que hi havia vies alternatives com can Baume, per arribar a alguns negocis. Recorden que era una cursa de Muro, i la regidora de Ciutadans recorda que s’ha de defensar els ciutadans del municipi. Des del govern se recorda que no era una cursa organitzada des de l’Ajuntament i que des de la 312 sembla que es va demanar disculpes. El regidor d’esports recorda que són dies puntuals i és beneficiós i des de C’s se demana que de cara a l’any vinent que s’intenti solucionar.

A.Machado demana que hi hagi un segon nivell de PQI donat els beneficis que suposa per aquests alumnes que no han pogut acabar l’Eso i que els dona una sortida i una opció de tenir l’Eso.

La regidora d’educació Antònia Cànaves diu que els professors estan preparant el temari pel PQI 2 i poder-ho impartir. Ha estat la conselleria dque s’ha posat en contacte amb els professors perquè els presentin el nou curs. La batlessa diu que a la fira i amb la presidenta del govern sen parlà i el dia següent cridaren de la conselleria d’educació per intentar posar-ho en marxa.

També des de Ciutadans es demana que es compleixi amb els horaris dels autobusos, que van plens i s’ha de poder arribar d’hora als llocs de feina. Diu la batlessa que no és competència municipal però que tots els problemes i queixes que li arriben se remeten a mobilitat i s’ha anunciat que  posaran més busos i es contractaran més xofers.

També sobre el pàrquing de cara a Sant Joan, en el Moll., que afecta a tot el port des de Ciutadans la regidora demana que es parli amb autoritat portuària i se cerqui solucions. Així diu la batlessa que es mirarà, informa que es a tenir una reunió amb l’autoritat portuària i per raons de seguretat no poden obrir la seva explanada. I també s’oferí la zona de la fira de la sípia per aparcar. Diu la batlessa que els mantindrà informats.

Des del grup Podemos el regidor José Manuel Aranda demana sobre l’entrada del cable i tenint en compte la postura unànime de l’Ajuntament  expressa la preocupació ja que el BOE recull el trajecte, entrada per la badia de Pollença. Diu que la competència es del govern central però que espera que s’informi d’alguna alternativa. La batlessa Bàrbara Rebassa comenta que l’únic que es té és el BOE. No hi ha altra documentació ni projecte. Des de Podemos se demana que hi hagi informació sobre com es duguin les negociacions i que es poden perdre ajuts europeus per preservació de la posidònia.

Diu la batlessa que Red Eléctrica no imposava un traçat, suposadament pel tema de la posidònia i triaren el lloc que manco ho afectàs, però des de l’Ajuntament no es vol que travessi el poble.  La batlessa recorda les reunions que hi ha hagut del govern, industria, medi ambient i el consell i els tècnics i es va quedar que l’ajuntament presentaria una proposta alternativa. L’enginyer municipal presentà la proposta fent un estudi comparatiu de la posidònia i entrada per la badia d’Alcúdia i segons B.Rebassa expressa s’està a la fase de si això va bé presentar-ho a Red Elèctrica. La batlessa es compromet a informar quan hi hagi temes concrets.

Demana el regidor Aranda de Podemos sobre la reunió i dictamen de la central tèrmica d’Alcanada sobre el tema Bic i com afecta a Thecmar. La batlessa diu que des del consell s’ha iniciat l’expedient Bic, incoar expedient  de Bé d’interès cultural, que inclou el gruix de les xemeneies, com a monument, conservar unes màquines i una sèrie d’elements , queden contemplats damunt l’expedient. Se fa un esforç per part dels tècnics d’urbanisme per arribar a l’inici de l’expedient amb el consell. Els edificis els han catalogat.

La batlessa explica que se va parlar amb la propietat de l’antiga central. Estava en procés de vendre aquesta espai. Diu que el tema sobre Alcúdia Tech mar està un poc frenat, però no es poden perdre fons europeus i una oportunitat històrica. L’ajuntament i el consell té dret de tanteig des d’ENDESA i  no s’ha comunicat res.

El regidor Aranda demana també sobre  Pla de gestió sostenible de l’aigua, el  pla hidrològic que  s’hauria d’entregar abans de final d’any i no s’ha entregat i la batlessa li diu que li contestarà a veure com està.

També des de Podemos es demana sobre la llei de residus i el termini per complir amb la recollida de bio-residus. Demana si  es farà des de l’ajuntament. la batlessa li recorda que s’està a l’espera de treure el nou contracte de recollida. Des de Podemos el regidor Aranda  recorda que s’han d’adaptar les ordenances municipals i el regidor Bonnín i li diu que posar terminis és bo de posar  però després s’han de complir, s’han de modificar les ordenances quan es tengui el contracte nou i, reitera,  que tots els municipis de Mallorca estan a la mateixa situació, no només Alcúdia.

13 de maig de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits