Resum de sessió plenària

Sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament d’Alcúdia celebrada el passat dilluns 14 de març.

Aquests són els punts a l’ordre del dia i les intencions de vot dels grups polítics municipals, a més del resum dels precs i preguntes més destacables de la sessió plenària.

 

1.Moció  de tots els grups en rebuig a l’atac de Rússia a Ucraïna. Se va aprovar per unanimitat, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals.

1. Examen i Aprovació de l’acta de la sessió de data 3 de febrer de 2022.

 

2. Donar compte de la Resolució 2022_167 aprovació liquidació Ajuntament 2021.

 

3. Donar compte de la Resolució 2022_173 aprovació liquidació Consorci

Ciutat Romana Pollentia 2021.

 

4. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l'ordre del dia, examen

i aprovació proposta d'acord d'aprovació de reconeixement extrajudicial

de crèdit d'obligacions 1/2022.  De la proposta d’inclusió del punt, ha quedat aprovat majoria amb 15 vots a favor( Psoe,Pi,MxA, Pp, Vox,UxA,C’s) i 1 vot en contra(Podemos). Després el punt ha quedat aprovat amb 9 vots a favor(Psoe, Pi,MxA,), 6 en contra(PP,UxA,C’s i Podemos) i 1 abstenció (Vox).

 

5. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l'ordre del dia, examen

i aprovació proposta d'acord d'aprovació de reconeixement extrajudicial

de crèdit d'obligacions 2/2022. El punt s’ha inclòs amb 15 vots a favor( Psoe,Pi,MxA, Pp, Vox,UxA,C’s) i 1 vot en contra(Podemos). Després el punt ha quedat aprovat amb 9 vots a favor(Psoe, Pi,MxA,), 6 en contra(PP,UxA,C’s i Podemos) i 1 abstenció (Vox).

 

6. Examen i aprovació proposta d'Acord per l'aprovació de les Bases de

Rehabilitació de Façanes de l'any 2022. Ha quedat aprovat per unanimitat.

 

7. Examen i aprovació proposta concessió de la creu al mèrit policial amb

distintiu blanc als membres de la Policia Local d'Alcúdia, que han complit

30 anys de servei. Ha quedat aprovat per unanimitat.

 

8. MOCIÓ que presenten tots els Grups Municipals (PSIB-PSOE, EL PI ,

MÉS PER ALCÚDIA, PP , VOX, UxA, Cs i PODEMOS) de rebuig a l'atac

injustificat de Russia a Ucraïna.  Aquest punt ha estat el primer i ha quedat aprovat per unanimitat( aquest punt va ser el primer que es va tractar a l’ordre el dia).

 

9. MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS para augmentar la accessibilitat als serveis públics i privats  i aconseguir atenció personalitzada per els i les consumidores vulnerables tant per la seva condició de persona major , com aquelles amb discapacitat.  Ha quedat aprovat per majoria amb els vots favorables amb 15 vots a favor(Psoe,Pi,MésxAlcúdia,Pp,UxAlcúdia,C’s, Podemos) i 1 vot en contra(Vox).

 

10. MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS amb motiu del 8M

Dia internacional de les dones. Aprovat per majoria amb 16 vots a favor (Psoe,Pi,MésxAlcúdia, Pp, UxAlcúdia,C’s, Podemos) i 1 vot en contra(Vox).

 

11.MOCIÓ que presenta el grup Municipal PODEMOS en relació al Pla de

rehabilitació de façanes al pla de rehabilitació d'immobles en general. No ha quedat aprovat  amb 11 vots en contra(Psoe,Pi,MxA,Vox) i 6 vots favorables(Podemos, Pp,UxA, C’s).

 

12.PROPOSTES I MOCIONS D’URGÈNCIA. Hi ha hagut un punt d’urgència, sobre la propost de modificació del pla estratègic de subvencions per una campanya de cupons dins aquest 2022. S’ha aprovat la urgència per unanimitat, i el punt ha quedat aprovat per majoria amb 16 vots a favor(Psoe,Pi,MxAlcúdia,Pp, UxAlcúdia, Ciutadans i Podemos)  i 1 abstenció(Vox)

A l’apartat de precs i preguntes, des del grup municipal del PP la regidora Fina Linares expressa, quan sobre la bonificació de l’Ibi per immobles d’ús residencial del 50 % a plaques solars si a més de zona urbana pot beneficiar a zona rústica i a vivendes vacacionals i també a establiments hotelers. J.cantalapiedra expressa que si es compleix amb la normativa urbanística no hi ha cap inconvenient instal·lar plaques solars, sempre que es compleixi amb les pertinents requisits. El PP també demana que es pugui fer extensiva la subvenció per als establiments hotelers com a ús residencial turístic. La batlessa especifica que els establiments tenen altres línies d’ajudes a través del Govern.

Altres temes de manteniment sobre el c. Hostaleria, que torna estar en obres. El regidor responsable d’EMSA Domingo Bonnín ha respost que és per qüestions diverses, per una avaria de clavegueram i síquies per instal·lacions Red Elèctrica.

Fina Linares demana sobre el tema de les Pistes de tennis de Ciudad blanca, que el seu estat dona molt mala imatge turística, i vol saber com es troba el tema de la permuta. La batlessa Bàrbara Rebassa diu que la qüestió vé de l’altra legislatura,  i està a l’espera de l’iinforme que justifiqui aquesta permuta i en el moment que m’ho donin si és positiu firmarem i ja està.

Hi ha hagut altres preguntes referents a manteniment, senyalització horitzontal, adaptació de voravies. I el regidor responsable M.Garcias expressa que es farà. També demana que es tornin a posar en marxa els semàfors per a discapacitats que s’aturen per mor de la covid i si s’ha pensat en adaptar més semàfors per discapacitats. La batlessa considera també que s’ha de normalitzar i  i consultarà amb la policia si són necessaris més semàfors  per discapacitats. Altres preguntes són sobre les palmeres malaltes de bicut de devora les murades. El regidor de manteniment ha dit que se té cura de les palmeres i es mira de recuperar-les amb un tractament contra aquesta malaltia.

Demana la regidor F.Linares sobre un bassiot d’aigua a un dels accessos a la platja. El regidor de platges explica que s’ha detectat però que es una fuga a una vivenda particular i el propietari està avisat. Altres preguntes des del PP són sobre la contractació d’un gerent per EMSA que duu mesos de tramitació. El regidor responsable d’EMSA D.Bonnin ha dit que se varen presentar vuit persones i espera que en poc temps estigui contractada la persona, quedaven només dues proves.  També s’ha demanat al  regidor de joventut, a veure si s’havia presentat sol·licitud  per optar a la  subvenció del Consell per accions adreçades a la joventut. El regidor diu que no s’ha sol·licitat donada la situació de manca de personal, a més d’esser complicat el control per part municipal,  per la temporalitat que té de 6 mesos.

Des del grup majoritari de l’oposiciò  han demanat sobre la necessitat de reparació dels desperfectes de la piscina municipal, i critica que tot segueixi igual des de desembre, i que ha afectat tant als usuaris com als treballadors que abans estaven amb ERTO per la covid i ara a l’atur. I que des del PP fan les mocions sobre temes que no s’arreglen i que consideren urgents  Des del govern municipal el regidor Joaquín Cantalapiedra diu que des del primer moment se va actuar amb el tema de la piscina, se sol·licitaren els pressuposts per fer-ho en via d’urgència la setmana passada se va fer el replanteig de l’obra se buidà la piscina petita i se segueix a l’espera del material i que  ha afectat la falta de subministrament.

El regidor Rafel Ferrer del Pp, de cara a la fira de la sípia demana sobre la retirada del pont de fusta. La batlessa  diu que ho tornarà a posar en comunicació de les diverses entitats, i potser per la fira estigui retirat.  Esà per licitar per part de l’ Autoritat Portuària,  però des de l’ajuntament se demanarà a Alcudiamar que se netegi i retiri la brutícia. També  fa un prec perquè s’adecenti Can Ramis, amb l’enllumenat i fustes en malestat. El regidor Martí Garcias sobre el tema dels llums no en tenia constància i sobre les pintades se mira d’actuar. Sobre les fustes s’ha fet un estudi per avaluar el cost de manteniment.

La regdiora del PP Verónica Caro d demana la regulació dels horàries de les escoletes. La regidora d’educació Antònia Cànaves diu que ho comprovarà i que els horaris se varen reduir per mor de la pandèmia i que se regularitzaran. També la regidora del PP demana sobre els horaris d’ús de la biblioteca de la Seu des Moll. Les regidores del govern municipal Agüi Lobo i  Joana Maria Bennassar recorden que fa poc que s’ha tornat en marxa, perquè s’havia aturat pel tema covid. És el mateix espai i el mateix horari dels serves de la Seu des Moll, i que durant la pandèmia se va prioritzar registre, assumptes socials i policia.

La regidora del Pp reitera la pregunta sobre la neteja  i manteniment de parcs infantils, enumera punts per fer-hi actuacions,  i demana més agilitat per reparar les peces. Des del govern municipal el regidor responsable de manteniment, explica el funcionament del procés pel manteniment dels parcs, en base als informes de la policia local i a les línies verdes ciutadanes, amb la tramitació posterior. Es dona la màxima celeritat, sempre tenint en compte la seguretat. I que de vegades hi ha  manca de subministrament.  Ha recordat que el  parc del barcarès ja està arreglat.

El regidor de Vox Joan Sendín demana més presència policial a l’aparcament del tanatori. La batlessa diu que quan es té constància que hi haurà molta de gent s’avisa a la policia automàtica i recorda que aquest vi la velocitat màxima és de 30 km/h. La regidora Agüi Lobo expressa que de vegades és complicat que hi pugui acudir la policia i és un risc posar un pas de vianants.

També el regidor demana sobre les actuacions a fer després de la compra de Sa Tanca.La batlessa explica que totes les administracions passaren els doblers al Consell que fa la tramitació per cedir-ho al consorci de Pollentia. Des d’aquest grup  a l’oposició es demana sobres les ordenances municipals, de renous i d’ocupació de via pública. La baltessa B.Rebassa diu que la policia actua amb l’ordrenança de renous i s’estudia agilitzar la tramitació de sancions.

També el regidor J.Sendín  demana sobre altres qüestions en relació al control de velorictat amb un pas elevat a Prínceps d’Espanya.  El regidor Garcias diu que està previst, dins les modificacions de crèdit que es duran properament. També des d’aquest grup es  demana actuacions municipals enguany en momtiu de la triennal i el  centenari del club de la U.E.Alcúdia de futbol. La batlessa diu que hi ha reunions amb el club i s’escoltarà les propostes que es facin.

 

La regidora Carme Garcia. Unió per Alcúdia, entre d’altres qüestions, demana. sobres les pistes de tennis ha agraït la neteja que es fa per part d’Iberostar però demana que se solucionin les problemàtiques que s’arrosseguen des de fa anys, de drogues i d’okupes, en aquest punt. Barbara Rebassa torna a recordar que si es veu viable la permuta no es tendrà cap inconvenient i sobre la qüestió de la seguretat és molt complicat, tant tema okukpes i droga, fins i tot la guàrdia civil és molt complicat i que ho traslladarà a la policia local i guàrdia civil per prendre mesures dissuassòries.

Altres preguntes des d’UxA és sobre la fibra òptica al casc. La batlessa recorda que s’han  s’han hagut de subsanar deficiències per part de les empreses que fan els projectes de fibra òptica i que s’amolla de mans.

Altres qüestions formulades són sobre la càrrega i descàrrega al  centre històric, i d’ocupació de via pública...Des del govern s’ha expressat que se serà molt estricte  amb el compliment de l’ordenança d’ocupació de la via pública.

La regidora C.Garcia de cara a l’estiu demana sobre la qüestió de pàrquing. La batlessa li diu que no hi ha previsió de més zones ja que  és complicat. Expressa B.Rebassa que la policia té amb estudi, habilitar zones d’aparcament amb limitació  horària, una hora una hora i mitja perquè hi hagi més mobilitat i més aparcaments.

Altres preguntes que formula la regidora grup UxA és retransmetre plenaris i altres actes amb el llenguatge de signes i la batlessa B.Rebassa li diu que ho agafa per cosa seva. També C.Garcia ha donat les gràcies a Joaquín Cantalapiedra per haver arreglat els focos de l’Ies Port d’Alcúdia. Ha demanat la regidora d’UxA, sobre la possibilitat de trobar un espai pel club de lluita olímpica perquè puguin entrenar. El regidor d’esports ha expressat la dificultat de trobar espais. Així mateix la batlessa expressa que es mirarà de trobar-ne. Igualment, ho manifesta la regidora d’educació i que se farà la pertinent consulta  a la nova escola.  Entre d’altres preguntes de l’àmbit esportiu també des d’UxA es demanar que   que s’agilitzi el cobrament de la subvenció per part dels clubs federats. La  batlessa afirma que cerquen la manera de poder-ho fer.

 Altres qüestions que es plantegen per part de l regidora C.Garcia és sobre la necessitat de cedir un solar per fer una nova residència, com s’ha fet amb la cessió del solar amb una escola d’hoteleria. Afirma que s’ha d’agilitar la gestió perquè sigui una residència per les persones d’Alcúdia.

 La batlessa B.Rebassa sobre el tema de la residència recorda que varen fer una reunió amb els grups polítics municipals i que se donen passes per arreglar l’edifici  i que la part de baix ja s’ha arreglat. Les altres dues plantes estan tancades en base a un projecte de reforma que se redacta. Des del govern municipal es manifesta que s’ha de cercar un  espai per cedir per una futura residència  i que se negocia amb l’Imas, i les administracions tenen el seus tempos.

La regidora Agui Lobo diu que no s’ha de polititzar que amb aquest tema s’ha d’anar tots a una, govern i oposició. A la pregunta de C. Garcia sobre quan s’obrirà el centre de dia, la regidora d’assumptes socials A.Lobo recorda la situació dels dos anys de pandèmia, i quan s’estava a punt d’obrir se va tenir un brot de covid. Explica la regidora responsable que s’ha fet intervencions a la planta baixa, i ara estam pendents de conselleria per tenir tot enllestit en un mes puguem estar en marxa, i s’estan fent les valoracions. De moment hi ha 10 places congeniades. I l’objectiu és poder demanar vint o vint-i-cinc places.

Altres qüestions plantejades des d’UxA, és  sobre les ordenances del cementiri que es va demanar fa temps. La regidora de sanitat explica que  la feina està feta i que tot està a punt i després es valorarà quan es considera el moment oportú de posar-lo en marxa per part de l’equip de govern.

Diu la regidora de sanitat que és  un dels cementiris que cobra  zero als usuaris i per enterrar a Alcúida costa només vint euros  i que s’ha de plantejar si podem consensuar l’ordenança perquè surti endavant, que se regularitzaran aspectes pendents des de fa dècades. Coincideixen la regidora de l’oposició amb la regidora del govern d’arribar a un consens sobre aquesta ordenança, perquè entri en vigor.

 

La regidora Azahara Machado de Ciutadans demana si se sap com es troba el tema del conveni dels treballadors de la recollida selectiva. D.Bonnín diu que  les informacions tant a nivell empresarial com sindicats i felib asseguren que van molt ben encaminades i aquest setmana se podria signar el conveni.

També des de Ciutadans es demana si serà de 6 mesos el període d’explotació dels  quioscos per la temporada turística. Explica el reigdor de plates que el sector u fins dia 15 d’octubre per tancar i després poder-los buidar per començar dia 1 de novembre les obres.

La regidora A.Machado demana sobre qüestions de neteja del carrer Molinot i sobre l’Avinguda Pere Mas i Reus. El regidor MGarcias afirma que a nivell de patrimoni també s’ha d’avuluar la cova trobada. El regidor Hevia respon que han tengut reunions amb els veïnats de l’Avinguda i se fan actuacions.

El regidor José Manuel  Aranda de Podemos, en primer terme felicita al regidor d’esports per les reunions mantingudes amb els skeaters per escoltar les seves opinions pel projecte de l’skate park.

També ha demanat el regidor J.M.Aranda sobre la necessitat de la millora amb manteniment del centre històric després de les peticions dels veïnats a una reunió amb la batlessa, per les brutícies, excrements de cans, inseguretat. També demana sobre el pla pel centre històric. Bàrbara Rebassa expressa que és conscient d’aquesta problemàtica i sobre el pla especial del centre històric la batlessa diu que l’arquitecte ho té molt avança, i que s’augmentarà la freqüència d’actuació de la màquina de neteja.

Des d’aquest grup de l’oposició es demana que hi ha temes de molt de calat com la transició justa des Murterar, temes d’Abaqua, Alcúdia Thec mar, i d’altres qüestions que es podrien fer reunions i que les comissions informatives podrien ser llocs de debat. La batlessa expressa que tendrà en compte el seu prec i si no és possible a les comissions es faran altres espais per trobar-se.

22 de març de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits