Resum de sessió plenària

Sessió plenària extraordinària de dia 27 de desembre de 2021.

CELEBRADA LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE A L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA AVUI MATÍ.

 

27 de desembre sessió extraordinària de Ple a l’Ajuntament d’Alcúdia amb aquests punts a l’ordre del dia que han quedat aprovats de la següent manera:

 

1. Ratificació caràcter urgent de la convocatòria. Aprovat per 16 vots a favor (Psoe,Pi,Més,Pp,Vox,Unió per Alcúdia i Ciutadans) i 1 vot en contra de Podemos.

 

2. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data

18/11/2021. Aprovat per unanimitat.

 

3. Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de data

2/12/2021. Aprovat per unanimitat.

 

4. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l'ordre del dia, examen

i aprovació proposta de sol·licitud de pròrroga del termini per a l'inici i

l'execució de les obres de la concessió atorgada a l'Ajuntament d'Alcúdia

de 6 balnearis i obres complementàries a un tram del Sector I de la

Platja d'Alcúdia. (S’aprova la inclusió del punt a l’ordre del dia per unanimitat). Punt aprovat per unanimitat.

 

5. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l'ordre del dia, examen

i aprovació proposta de sol·licitud de pròrroga del termini per a l'inici i

l'execució de les obres de passeig de platja a un tram del Sector II de la

Platja d'Alcúdia. (S’aprova la inclusió del punt a l’ordre del dia per unanimitat).

Punt aprovat per majoria per 16 vots a favor (Psoe, Pi,MxA, Pp,Vox,UxA, C’s)  i 1 en contra (Podemos).

 

 

6. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l'ordre del dia, examen

i aprovació proposta desestimació al·legacions i aprovació definitiva

expedient MC 27_2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit

finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. (S’aprova la inclusió del punt a l’ordre del dia per unanimitat). Punt aprovat per majoria amb 10 vots a favor (Psoe,Pi,Més per Alcúdia), 6 abstencions(Pp,Vox,Unió per Alcúdia, Ciutadans)  i 1 vot en contra (Podemos).

 

 

7. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l'ordre del dia, examen

i aprovació proposta desestimació al·legacions i aprovació definitiva MC

03_2021 Consorci Ciutat Romana de Pollentia per suplement de crèdit

finançat amb baixes d'altres partides. (S’aprova la inclusió del punt a l’ordre del dia per unanimitat). Punt aprovat per majoria amb 9 vots a favor(Psoe, Pi),  4 abstencions( Pp,C’s) i 4 vots en contra (MésxAlcúdia, Vox, UnióxAlcúdia i Podemos).

 

8. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l'ordre del dia, examen

i aprovació proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit 6/2021. (S’aprova la inclusió del punt a l’ordre del dia per unanimitat). Punt aprovat per majoria amb 10 vots a favor (Psoe, Pi, i Més) , 6 abstencions(Pp, Vox,C’s UxA)  i 1 en contra (Podemos)

 

 

9. Donar compte de l'Informe de fiscalització de la Intervenció de la

justificació de les aportacions als Grups municipals de l'exercici 2020. Es dona compte. Els grups es donen per assabentats.

 

28 de desembre de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits