Resum de sessió plenària

Sessió plenària de dia 6 d'abril de 2021

NOTA DE PREMSA. AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

 

Els tres primers punts del plenari de dia 6 d’abril referents a l’aprovació de diverses actes de sessions plenàries anteriors han quedat de la següent manera:

1.sessió de 5 de febrer de 2021 s’ha aprovat per 16 vots a favor 1 en contra.

2.sessió de dia 19 de febrer de 2021 s’ha aprovat per unanimitat.

3.sessió ordinària de dia 4 de març 16 vots a favor i 1 en contra.

El punt número 4 s’ha aprovat per unanimitat la revocació de les liquidacions practicades d’acord amb l’article 46 del Reglament municipal del Transport Urbà d’Autotaxi.

El punt número 5 s’ha aprovat per unanimitat, la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius.

El punt número 6 s’ha aprovat per unanimitat, el referent a la modificació de les bases per a la concessió de cupons de consum per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d’Alcúdia.

El punt número 7 és la proposta d’acord aprovació de les bases per la concessió de subvencions municipals per al Pla de Foment de rehabilitació de façanes en l’àmbit del conjunt històric i immobles inclosos en el catàleg municipal de la ciutat d’Alcúdia de l’any 2021 s’ha aprovat per unanimitat.

El punt número 8 s’ha aprovat per unanimitat la proposta d’acord aprovació del conveni i renovar l’ingrés de l’Ajuntament d’Alcúdia a la xarxa pública d’escoletes d’educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per tal de millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància.

El punt número 9 s’ha aprovat per 16 vots a favor i 1 en contra (Podemos) la proposta en relació amb el recurs potestatiu de reposició interposat per la portaveu del grup municipal de Podemos Alcúdia contra l’acord de Ple de la corporació municipal de 23 de desembre de 2020 relatiu a la justificació del es aportacions efectuades als grups polítics municipals corresponents al tercer i quart trimestre de 2019.

10. La moció presentada pel grup municipal Podemos en relació al pla de mesures fiscals i de despesa i inversions per a l’aplicació del superàvit acumulat s’ha rebutjat per 16 vots en contra i 1 a favor.

11. la moció presentada pel grup municipal Podemos en relació a l’accés telemàtic als llibres de registre en general, i en particular al registre comptable de factures s’ha rebutjat per 14 vots en contra 1 abstenció i 1 a favor.

12. La moció presentada pel grup municipal Podemos en relació a facilitar un Plus d’informació i participació de la ciutadania en la tramitació de projectes d’obra ha quedat rebutjada per 16 vots en contra 1 a favor.

13. La moció presentada pel grup municipal Més en defensa dels valors democràtics i republicans, s’ha aprovat per 11 vots a favor(Psoe,Pi,MésxAlcúdia, UnióxAlcúdia), 1 en contra(Vox) i 4 abstencions( PP,Ciutadans).

14. La moció presenta pels grups municipals Psoe, Pi, Més i PP per a la recuperació econòmica dels autònoms, petites i mitjanes empreses, treballadors i famílies de les Illes Balears, després d’una modificació en la redacció del text s’hi ha adherit Vox, UxA i Ciutadans i s’ha aprovat per unanimitat.

15. Aaquest punt s’ha ratificat per unanimitat la seva inclusió a l’ordre del dia, referent a l’aprovació del model de conveni de la convocatòria de subvencions 2020, per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la covid-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana. S’ha aprovat per unanimitat.

El punt número 16  referent a Propostes i mocions d’urgència, s’ha donat compte del diversos informes d’intervenció.

PRECS IPREGUNTES.

Des del PP Fina Linares ha demanat sobre la promoció de diferents esports tal i com es va demanar al fòrum de turisme. El regidor Josep Cladera ha respost que sí que hi ha hagut algunes reunions per promocionar i que el fòrum de turisme serà temàtic, i l’any vinent es dedicaria als esports i la seva promoció. També s’ha demanat sobre la parada de taxis de la carretera d’Artà i des del govern s’ha comentat que hi ha hagut reunions amb els taxistes per consensuar el canvi i s’ha remès una proposta a la conselleria de mobilitat que es considera viable i seria el canvi d’ubicació de la parada de taxis actual que es traslladi un vuitanta metres. Així ho ha dit el regidor d’obres Martí Garcias, dependrà de les valoracions tècniques.

Des del PP s’ha demanat sobre les obres de Cas Vicari que hi ha indrets que estan en mal estat des del govern municipal s’ha expressat que les obres ja estan en marxa i es mira de compaginar trànsit i obres. També el PP ha afirmat que no funcionen els semàfors amb els avisos sonors per a persones cegues o amb problemes de visió. S’ha recollit la queixa i es considera que deu ser una avaria. També Fina Linares ha expressat el problema de la sortida del Llac Esperança a la Mar, que hi ha molta d’arena i queda  aigua estancada que és un procés natural però que es podria fer per oxigenar l’aigua ja que enguany el nivell de la mar està molt baix i s’ha solcat arena. Des del govern Domingo Bonnín ha expressat que enguany s’han ajuntat tota una sèrie d circumstàncies i ja fa 3 vegades que van a destapar i a retirar arena. La mar està baixa i el llac, també per aquest motiu. I es posarà en coneixement del cel·lador de Costes per a trobar-hi una solució ja que des de l’obra de l’espigó s’hi escola arena enmig de les pedres i ja han reclamat una actuació a Costes. Serà la quarta vegada que es destaparà el canal.

Rafel Ferrer del PP ha demanat sobre el malestat de diversos zones, com Bonaire el punt verd que es netegi retiri la uralita i a veure si es poden instal·lar càmeres. El regidor responsable D.Bonnín ha dit que és un dels punts negres del municipi i es mirarà de retirar avui mateix la uralita, la batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que s’hi inclourà en el projecte de càmeres de vigilàncies i que  a més es farà una campanya de conscienciació pel tema enderrocs.

També des del PP Rafel Ferrer s’ha demanat la reparació dels pilons del c. Teodor Canet, i des del govern han expressat que tenen pressupost demanat per la millora. També s’ha referit el regidor del PP a la  neteja de llacs, i el regidor Martí Garcias ha dit que encara que no  és competència municipal, hi va la  brigada i està una sèrie d’hores drenant l’aigua del llac, se fa tenint en compte les prioritats del municipi.

Verónica Caro del Pp ha demanat sobre les podes i la retirada d’herbes, de diverses urbanitzacions. El regidor de manteniment ha expressat que se va podant  tant per part de la contracta com per part de la brigada municipal tant les podes com mantenir les zones verdes. També sobre un arbre que es va tallar a la urbanització de la platja, i des del govern s’ha dit que va ser per una qüestió de danys patrimonials a una vivenda particular.

Des d’UxA Carme Garcia ha agraït que s’hagi obert el carrer que abans es deia Triton. La batlessa ha afirmat que segons l’informe de la policia les circumstàncies que dugueren el tancament ja no hi són i per raó de circulació s’ha obert.

També la regidora d’aquest grup ha  demanat una campanya informativa per a la recollida de trastos ja que hi ha molts de trastos i no donen a l’abast. El regidor Domingo Bonnín ha expressat que en fan de campanyes informatives i que en tornaran a fer una altra. També C. Garcia ha demanat  s’ha reiterat la necessitat de la  fibra òptica la batlessa Bàrbara Rebassa ha afirmat que està en preparació un projecte pel municipi. Altres qüestions des d’aquest grup al precs i peguntes ha estat sobre la possible contractació de persones que ho necessiten per recollir carpobrotus. El regidor de medi ambient Tomàs Adrover  ha dit que això és un programa per escolars i tant el regidor G.de Hevia, com el regidor D.Bonnin li han expressat a C. Garcia que és inviable poder contractar a qualcú sense que sigui a través del SOIB, bosses de feina...

Ha demanat també perquè no es va il·luminar de blau dia 2 d’abril l’ajuntament, en motiu del dia mundial de conscienciació de l’autisme. Agüi Lobo li ha contestat que se gestiona la compra d’uns leds per donar sortida als colors i associacions segons la commemoracions i que habitualment es fa un registre d’entrada amb la sol·licitud. Des d’UxA també s’ha demanat sobre noves ubicacions per donar serveis socials. La regidora responsable de serveis socials ha expressat que s’estudia donar serveis a 3 ubicacions diferents del municipi. També aquest grup ha demanat sobre el nombre d’ususaris que utilitzen el servei d’ajuda domiciliarà d’alta intensitat del Consell. I la regidora li ha dit que de moment unes cinc persones i que s’oferta aquest tipus d’ajuda dins la cartera de dependència.

També des d’UxA es demana a la regidora d’assumptes socials si es planteja un indret per construir un centre de dia. La regidora A. Lobo ha expressat que  seria la il·lusió de tots però és difícil trobar un local adequat. De moment, s’estudia el reinici del servei a dia 15 de maig, nombre reduït d’usuaris. S’han de fer uns tràmits amb salut pública perquè autoritzi l’inici de manera escalonada. Sobre el tema de les ordenances municipal del cementiri la regidora responsable ha expressat que pràcticament estan llestes però esperaran que la situació de la pandèmia millori. I una de les darreres intervencions va ser demanar perquè no s’ha penjat la pancarta de Sos Turisme en complement dels acords de ple. I que per això havien posat els cartells als seus seients del plenari. S’hi sumaren altres com grups com Pp, Vox i Ciutadans. Des del Govern tant Martí Garcias Psoe, com Domingo Bonnnín Pi han recordat que reivindicaren el suport  a Sos Turisme, cultura , esports... però amb accions, fent feina, no només darrera una pancarta o un cartell. Des del govern municipal també han dit que la campanya va ser contraproduent per la imatge turística,  segons es manifestà des de touroperadors. Bonnín a més de reivindicar la independència dins el seu partit, ha criticat la postura dels partits a l’hora de reivindicar la quantitat de doblers d’ajuda per a  Balears, sigui quina sigui la quantitat s’ha d’acceptar i seguir treballant. Igualment des de Més Tomàs Adrover recorda que el seu partit cercà suports bascos i catalans per tal de tirar endavant el decret de les ajudes. Va ser aquest un dels p unts més debatuts.

Des de Ciutadans la regidora Azahara Machado ha expressat que hi ha restes de podes a l’Avinguda Tucà. El regidor de manteniment s’ha compromès a retirar-ho. També Machado ha dit que hi ha queixes de la zona de Bellevue que se senten abandonats, i des del govern municipal B. Rebassa ha expressat que segons el conveni a canvi de l’ús d’equipaments municipals, Bellevue són responsables del manteniment tal i com recull el conveni. Se’ls instarà que ho facin. D. Bonnín ha dit que a aquest indret l’Ajuntament fa la recollida de fems exclusivament.

 

Des de Podemos la regidora Concepción Baleato, sobre el tema de la vaga dels treballadors de Lumsa demana al responsable d’EMSA si en fan un seguiment de les obligacions contractuals. I si donaran compte dels informes de seguiment al ple. El responsable d’EMSA el tinent de batle Domingo Bonnín ha expressat que cada vegada que s’emeten les factures se revisa, per part dels tècnics, se presenta el pertinent informe i se paga.

Per altra banda, també Bonnín ha dit que si hi ha  hagut qualsevol anomalia en el servei s’ha comunicat a l’empresa que ha esmenat el problema. A nivell urbanístics si es considera s’actuarà, si correspon, s’obrirà un expedient.

 

8 d'abril de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits