Resum de sessió plenària

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/ple-m.jpg

Sessió plenària extraordinària de dia 5 de febrer de 2021.

El plenari de divendres 5 de febrer de 2021 s’ha fet telemàtic i presencial, amb algunes dificultats tècniques. Els dos primers punts s’han aprovat per unanimitat. Concretament es tractava de les actes de sessions plenàries de  23/12/2020 i del 7/01/2021). El tercer punt a l’ordre del dia, la proposta modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació d’ús públic amb taules i cadires, expositors de comerços i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa ha quedat aprovat per unanimitat. El punt 4 la proposta modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’ús públic ha quedat aprovat per unanimitat.

El punt 5 la moció dels  Grups Municipals de PARTIT POPULAR, PSIB-PSOE, EL PI, MÉS, UNIÓ PER ALCÚDIA, CIUDADANOS i VOX envers al subministrament gratuït de Mascaretes reflecteix els següents punts d’acords: 1. Sol·licitar a la Comunitat Autònoma el subministrament gratuït de màscares, higièniques o quirúrgiques, mentre siguin d'ús obligatori per a tots els veïns majors de sis anys i, una vegada finalitzat l'estat d'alarma. Demanar a la Comunitat Autònoma la dotació de la partida corresponent en els pressuposts per al finançament del material, instar al govern d’Espanya en la reducció de l’Iva de les mascaretes. Instar al govern d'Espanya a seguir avançant en la reducció de l’IVA de les mascaretes i que aquesta reducció i exempció s’apliqui a les mascaretes higièniques, quirúrgiques i FFP2.”

La batlessa diu que no és fer-nos nostra la moció de Vox sinó que se li va demanar al seu moment a aquest grup que la deixàs damunt la taula per fer-ne una moció de consensuada. Des de Podemos Concepción Baleato vol introduir una esmena perquè “l’ajuntament assumeixi el cost de les mascaretes per a la població sota l’umbral de la pobresa mentre duri l’estat d’alarma”

Tots els grups han rebatut les valoracions des de Podemos, tant els grups del govern com de l’oposició dient que sempre s’ha mirat de consensuar les propostes en relació a la pandèmia i que sobre l’emena hagués pogut presentar-la durant els darres dos mesos.

Podemos, amb la regidora Concepción Baleato, ha mostrat el seu desacord en votar amb Vox. Des del govern la regidora Agüi Lobo ha puntualitzat que les persones en situació de vulnerabilitat a través del banc d’aliments estan coberts amb mascaretes que s’entreguen a les famílies amb la quantitat corresponent i gratuïtament, havent-se repartit més de 70.000 mascaretes.

Des de Vox Joan Sendín li ha expressat al grup Podemos que fa una setmana el seu grup donà suport als fons europeus al parlament espanyol i ha instat al grup a presentar alternatives pel municipi, des del PP, Fina Linares ha reiterat les paraules del representant de Vox ha expressat que quan convé es demanen explicacions. Des del PP s’ha reiterat que venen a fer feina pel poble, no per interessos propis i aquest acord se va posar a l’abast de tots els partits i ara al ple veniu amb una esmena.

Azahara Machado des Ciutadans ha dit que estan per beneficiar al poble i arribar a un consens i no fer victimisme. Ha subratllat que havia gengut temps de presentar l’esmena.

Des del Psoe, Martí Garcias ha expressat que els 16 regidors remen amb la mateixa direcció, i consensuen tot allò que é sbo per Alcúdia, vengui d’on vengui votaran a favor.

Des del Pi, Domingo Bonnín ha expressat igualment que en dos mesos des de Podemos no s’ha fet menció si se volia afegir o no, i ara al ple els alliçona. Ha subrallat que s’ha arribat a un acord entre els grups polítics i que qualsevol cosa que vengui de qualsevol partit que beneficiï al municipi  i al seus ciutadans li donaran suport. Per això consideren incongruent la postura de Podemos. Més per Alcúdia, amb el regidor Tomàs Adorver ha expressat que considera que Podemos no pot donar cap lliçó sobre gestió ni  d’economia i assumptes socials, i si val molt el repartiment de mascaretes, més elevats són els pressuposts de Defensa. Ha criticat la no participació de Podemos ni a junta de portaveus, ni participar a tertúlies ni  a altres àmbits on hi ha tots els grups polítics municipals. Carme Garcia des d’UxAlcúdia ha dit que  s’hi adheria a tot el que havien dit els 16 companys fent l’observació que es demanen mascaretes no altres objectes. I no entén que Podemos que defensa la sanitat pública no doni suport a la moció consensuada. L’esmena de Podemos ha quedat rebutjada per 16 vots en contra i 1 a favor. La moció ha quedat aprovada per 16 vots a favor i 1 en contra.

El punt 6è la moció presetnada pels grups municpals PSOE,PI,MÉXALCÚDIA, relativa a la taa de reposició de Policies locals, amb els següents acords: instar al Govern de l’Estat a eliminar la taxa de reposició anual de les plantilles de Policies Local, a alliberar les places de segona activitat per incloure-les a l’oferta pública d’ocupació en base a la diagnosi concreta de la situació actual de la plantilla dels cossos de la policia local, l’anàlisi de necessitat real d’efectius ajustat a la població, dispersió geogràfica i característiques especials dels municipis i segons el redactat i aprovació dels reglaments de segona activitat, a permetre la creació de noves places als cossos de policia local i la seva inclusió a la següent oferta pública d’ocupació. I finalment instar  al Govern de l’Estat a la modificació de les taxes de reposició per poder incloure a l’oferta pública d’ocupació, a més de les places ocupades per persones que tenen prevista la seva jubilació anticipadament i ho sol·licitin per escrit, les d’aquelles persones que es jubilaran durant els anys 2021 i 2022 a l’edat ordinària de jubilació. Des del PP han fet el prec que es pugui mirar d’augmentar el sou dels policies i des de Podemos ha explicat que es pugui aplicar a tots els funcionaris. Des del govern n’han pres nota, però que aquesta proposta se centrava ara amb la Policia local. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

El 7è punt ha estat la moció del Grup Municipal -PP- amb la regidora Fina Linares, per a la devolució de part de l'import de les taxes per recollida, Transferència i Tractament de residus sòlids Urbans, s’han votat per separat els 2 punts.

PRIMER.- L’Ajuntament d’Alcúdia insta al Govern Central, mitjançant la norma legal corresponent, que autoritzi l’aplicació d’una reducció en les quotes de la taxa d’escombraries per activitats econòmiques per a aquells establiments tancats en funció al nombre de dies que han hagut de tancar pel decret d’estat d’alarma, i ordres o decrets successius (estatals i/o autonòmics) bé amb efecte retroactiu o amb compensació, mitjançant reducció de quota en 2021. S’ha aprovat per 1 vot en contra (Podemos)  i 16 vots a favor (de la resta de grups polítics municipals, .

SEGON.- L’Ajuntament d’Alcúdia crearà, amb càrrec als Pressupostos 2021, una línia de subvencions, pel sistema d’ajudes directes, per l’import que es calculi, previ informe jurídic i econòmic de Secretaria i Intervenció, dirigida a compensar l’excés de pagament de les taxes de recollida de fems i tractament de residus per a totes les empreses, negocis 8autònoms i societats) i professionals que durant l’any 2020 i 2021 han cessat en la seva activitat total o parcialment per imperatiu legal” No s’ha aprovat per 10 vots en contra 6 a favor. (la regidora Agüi que assistsia telemàticament no ha pogut votar per qüestions tècniques).

Des de Podemos s’ha explicat que proposaren el 60% de reducció dins 2020. I no es va fer. Consideren una modificació totalment innecessària que hi ha solucions més eficaços i que les ajudes més immediates són suspendre l’import de la taxa. Domingo Bonnín del Pi ha expressat que des de Podemos els demanen que facin una il·legalitat ja que no tenen potestat legal per  modificar les taxes. No poden modificar però sí que poden reduir la taxa per 2021 i poder cercar altres maneres de donar ajudes i subvencions als diferents col·lectius. Des del PP, Fina Linares fa un prec perquè s’estudiï i sol·liciti  al Consell que llevin la taxa d’incineració, i que se’n parli amb els membres de la Felib. La Batlessa Bàrbara Rebassa  ha reiterat que els informes tant hisenda dels tècnics, de totes les administracions, no és possible baixar a 2020, i la reducció del 20 % l’any 2021 suposa 800.000 € que deixa d’ingressar l’ajuntament. I hem estudiat i xerrat de donar  ajudes a totes aquestes persones, en principi, aquella persona, aquell empresari després ho podrà gastar amb el que li faci més falta. Ha dit també que per quadrar el pressuposts és imposible reduir més. La Batlessa ha reiterat que es treballa amb els tècnics en trobar solucions.

El punt 8è la moció del Grup Municipal –CIUTADANS- amb la regidora Azahara Machado, relatiu a que totes les comunicacions oficials es realitzin en castellà i català. La moció recull que l’ajuntament d’Alcúdia compleixi amb l’estatut de les Illes Balears i la Constitució espanyol fent ús de les dues llengües oficials de les Illes Balears, en totes les seves comunicacions. Així ho ha explicat la regidora Azahara Machado sol.licitant que les comunicacions socials se facin amb les dues llengües. La batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que els drets lingüístics dels ciutadans  estan garantits, i no hi ha cap problema a l’hora dels drets lingüístics i a l’hora de comunicar-se. El reglament municipal se va aprovar fa 30 anys, i precisament aquest reglament s’empara constitució, estatut i llei d’estatut d’autonomia, i la llei de normalització lingüística.  S’ha argumentat que des de l’Ajuntament, des de l’any 1990 hi ha el reglament i hi va haver un consens absolut. Des del PP, Fina linares ha expressat que donava suport a la moció i ha reiterat que la plana web estigui operativa en castellà.  Domingo Bonnín des del Pi, ha expressat que no donen suport a la moció, perquè entenen que els drets lingúsítics dels ciutadans estan garantits, i l’ús de la llengua catalana a aquest municipi se fa d’acord amb la llei de normalització lingüística. Entenen que aquí no hi ha hagut mai cap problema d’expressió en l’idioma que es presenti. Joan Sendín de Vox ha expressat que li dona suport a la moció i a més considera que la seva llengua no és el català sinó el mallorquí.

Tomàs Adrover des de MésxAlcúdia han votat en contra,  ja que no està d’acord a diversos punts de la moció, sobre que tots  som iguals davant la llei, s’ha de fer un esforç per canviar aspectes de la Constitució, i ha enumerat situacions en l’ús del castellà per sobre del català, ha repassat la historia i que no es vulnera des de l’ajuntament d’Alcúdia cap llei ni el reglament municipal. Azahara Machado de Ciutadans ha expressat el total respecte i protecció de les dues llengües i que considera que és necessari fer la comunicació en els dos idiomes. Des d’UnióxAlcúdia, Carme Garcia ha expressat que s’ha fet de vegades cartells en català i castellà quan només canvia una paraula . Considera el debat un poc ridícul. Des de Podemos Concepción Baleato ha expressat que ja existeixen procediments per resoldre els conflictes idiomàtics. La moció no s’ha aprovat per 5 a favor (Ciutadans, PP, i Vox), 11 en contra ( Psoe, Pi, MxA, Podemos), i 1 abstenció (UxA).

El punt 9è, la proposta presentada per el Grup Municipal -PODEMOS- la proposta d'acord que es va formular pel regidor delegat d'Urbanisme relativa a la sol·licitud de revisió d'ofici de l'acord del Consell d'Administració de l'Autoritat portuària de data 6 d'abril de 2016. La moció no ha tirat endavant per 16 vots en contra i 1 a favor.

El punt 10è ha estat la moció del Grup Municipal -PODEMOS- amb la regidora Concepción Baleato, sobre al foment de polítiques de participació ciutadana, “Aquest Reglament de Participació Ciutadana  recull que el govern municipal presenti un nou reglament de participación ciutadana adaptant-lo a la legislació vigent, que es presenti el projecte de reglament i pugui entrar en vigo amb efectes a 2021, entre d’altres punts, així com crear una comissió mixta de participació ciutadana. Des del govern municipal la regidora Agüi Lobo ha expressat que donada la situación actual és totalment impossible centrar-se en aquesta qüestió encara que sí s’hagin fet millores, d’espais municipals, del  registre d’entitats,  i el compromís és posar-lo en marxa però ara no es poden marcar uns terminis. La moció no s’ha aprovat amb 16 vots en contra i 1 vot a favor.

El 11è punt ha estat la moció del grup Municipal -PODEMOS- amb la regidora Concepción Baleato sobre  el Pla d'ajudes d'acompanyament 2021. s’insta al govern municipal que presenti un pla municipal amb les mesures d’ajudes d’acompanyament i retre comptes i presentar el balanç d’aplicació del pla municipal de reactivació econòmica i social, i activar els mecanismes disponibles, per a incorporar els efectius de personal necessaris, per a la gestió dels reptes 2021, així com la creació d’una mesa de diàleg la batlessa Bàrbara Rebassa ha fet una sèrie d’observacions hi ha dit que les propostes del seu grup i dels altres partits se varen tenir en compte i s’ha anat parlant a la reunió de portaveus que Podemos no va assistir però sí la resta de grups. Sobre els romanents sí que se tendran doblers per despesa corrent, ho tenen clar des del govern municipal i que es contemplarà als pressuposts, fent una aportació en principi d’uns 2 milions d’euros per ajudes. La batlessa ha  detallat algunes de  les actuacions duites a terme fins al moment: La suspensió de la taxes de via pública, de mercats, d’escoletes, ampliació de terminis de de pagament de tributs fins a final d’any, baixada de cànons de les concessions, una manca d’ingressos d’uns 4 milions d’euros. La creació de l’oficina del Piec, el market place, els cupons del consum el mes de novembre, 560.000 euros amb ajudes pels autònoms( 400.000 de l’ajuntament i 160.000 del govern i del consell.), la campanya de dinamització del comerç, Mesures covid a sa platja, duplicar la quantitat dedicada a beques escolars. Augment de les ajudes per transport, per llibres de text. Augment de la plantilla de benestar social fins a un total d’unes 32 persones per la demanda social derivada de la covid-19. Inversió d’uns 500.000 euros per benestar social, Ajudes a la residència, tasques de neteja i desinfecció, mampares al pac. La baltessa ha expressat que quan s’analitza el que s’ha fet, se considera que s’ha complert amb el pla que hi havia en el seu moment, amb  el consens de tots. Ha emplaçat a la regidora de Podemos a participar, a assistir a les reunions de portaveus, i que tot quedarà detallat a la liquidació dels pressuposts.

Des dels altres grups s’ha posat èmfasi amb el consens que s’ha treballat amb les reunions que hi havia durant l’estat d’alarma per consensuar les propostes. Així ho ha reiterat tant Fina Linares del PP, com Azahara Machado de Ciutadans i des del Pi, també Domingo Bonnín, reiterant que el consens també suposa la renúncia d’alguns temes de cada partit. Des del PP, Fina Linares ha dit que tots estan a favor i cerquen el consens encara que se vulgui fer més des de l’oposició. Des de Podemos C. Baleato ha expressat que no se va aprovar cap de les seves propostes i la batlessa li ha explicat que estan aquí per fer feina per als ciutadans, i no es pot fer victimisme reiterant que quan hi ha un consens no tot es pot fer, i ha recordat que varen esser un dels ajuntaments que més varen aportar pels autònoms. Sobre els pressusposts 2021 ha dit la batlessa  ja han xerrat amb els grups i no accepta que digui que no aproven  res de Podemos. Ha reiterat que s’arriba a un consens. Els set grups polítics municipals (Psoe, Pi,MxA, PP, Vox, UxA i Ciutadans) han votat en contra, 16 vots no i 1 vot de Podemos a favor. La moció no s’ha aprovat.

No havent propostes d’urgència i donat compte dels decrets de batlia a l’apartat de Precs i Preguntes, la regidora Fina Linares. PP ha demanat sobre els cupons de la campanya de comerç 20.000 € que estàs més dotada econòmicament. Per part del regidor de comerç Gabriel de Hevia ha explicat que  se va optar per repartir tots els cupons de manera igual a tots els comerços. Estaven  a final d’any i treballar per posar-ho dins l’exercici. Ha confirmat que dins els pressuposts 2021 ja  hi ha  una partida 5 vegades més gran i a més de comerços,  donen cabuda a bars i restaurants, i que sigui més fàcil la tramitació on line i presencial per facilitar la feina per al ciutadà. El regidor del govern ha matisat que en la campanya de cupons hi va haver un impacte econòmic d’uns  70.000 €. Amb els cupons de consum de 20.000 € i que espera que se tripliqui dins a 2021 aquest impacte econòmic amb la dedicació per part de l’ajuntament de  100.000 € pels cupons, per a  generar consum.

Altres preguntes des del PP ha estat demanar que se revisi el conveni amb el complexe Bellevue. La regidora Linares ha dit que hi ha aspectes de conveni que no es fan com toca. Des del govern municipal n’han pres nota i la batlessa ha dit que estan mirant a veure les tasques a qui correspon. També la regidora del PP ha demanat sobre la publicitat del Govern i del Consell per a bars i hostaleria que considera un poc enganyosa  dels 1.500 € mensuals que no és tal i considera que s’han de fer feina des de l’ajuntament i preparar les bases de les ajudes a nivell municipal ja que la burocràcia alenteix la tramitació.  El regidor de promoció econòmica ha matisat les tres ajudes diferents per a bars i restaurants de les administracions insulars i autonòmiques.

La batlessa Bàrbara Rebassa  ha matisat que s’ha planejat des de l’ajuntament per gestionar ajudes de 2.500.000 euros i si fa falta 3 milions seria complicat. Per això han mantingut reunions amb el consell i el govern i han optat perquè ho gestiona el consell que ha donat les ajudes de manera més ràpida i se signarà un conveni perquè surti el més aviat possible.

Des del PP s’ha demanat que se sol.liciti a Costes la rebaixa dels cànons de les concessions de platges. Tant Domingo Bonnín com Bàrbara Rebassa del govern municipal han confirmat que ja a 2020 se va demanar la reducció dels cànons a Costes i estan amb aquest tema.

Des del PP s’ha demanat sobre l’asfalt del final de la part entre camí de Braçals i son Rotger. El regidor de manteniment M.Garcias ha explicat que per a 2021 hi ha una previsió d’inversió de 300.000 € per camins rurals. Des del PP també s’ha demanat sobre notícies aparegudes a la premsa sobre la qüestió del ciment al Port i des del govern municipal s’ha explicat la informació que es disposa del projecte del silos que tècnicament sembla que minimitzen l’impacte visual i sonor amb les mesures correctores adients. El regidor ha expressat però  que no en té cap coneixement de si hi ha un nou projecte.

 

Des del PP, el regidor Rafel Ferrer ha demanat els problemes que hi ha amb els locals de la zona del c. Hostaleria. Tant el que ha confirmat la batlessa com el regidor d’obres és de la reunió mantinguda amb els propietaris, sobre el tema dels tendals, el projecte va estar en exposició pública a 2017 no es presentarà cap al.legació i ara s’esbrinarà exactament l’espai de qui és i se trobarà una solució. Va sorgir aquest problema, ha dit Martí Garcias, dos dies abans de l’inici de les obres, se tirarà endavant amb l’obra consensuant t amb els propietaris i donant la raó a qui toca. També el regidor Rafel Ferrer ha demanat sobre les feines de les persones contractades a través del SOIB, el regidor de manteniment Martí Garcias ha explicat el projecte “SOIB reactiva” les feines que es fan, amb aquestes 50 persones que estaven a l’atur, que fan una pinya amb la brigada municipal i fan tasques amb equips de brigades amb neteja, pintura, fusteria i mobiliari, picapedres, reforç de brigada, platges, desinfecció i auxiliars administratius. Des del PP, Verónica Caro ha demanat sobre com es fa per les substitucions de conserges, i la batlessa ha dit a través del borsí, encara que el borsí de conserges està esgotat i se farà amb auxiliar de serveis.

Carme Garcia des d’UxAlcúdia ha demanat sobre les ajudes als taxistes que no n’ha arribada cap de les que es digué.Tant Bàrbara Rebassa com  Domingo Bonnín, han explicat que alguns taxistes varen dir que els havia arribat però així i tot ho demanaran. La regidora d’aquest grup de l’oposició ha demanat sobre la pista d’skate. S’ha explicat des del govern que se va desmuntar un dels mòduls perquè era perillós i ara es decidirà com es muntarà demanant opinió als joves usuaris. El nou projecte se licitarà tot d’una que es pugui.

També des d’UxA la regidora ha demanat que s’adecenti la zona de la capella que està molt malament, mentre no comenci el projecte de millora del cementiri municipal. La batlessa ha dit que és un projecte necessari i urgent. També la regidora C.garcia ha demanat sobre el tema del market place i que recollint el punt de vista dels comerciants sembla que no funciona. A veure si el cost del market place podria revertir als comerços. Segons el regidor de comerç Gabriel de Hevia, considera que és una bona eina, que se li pot treure molt de profit i serveix com a mostrador per als comerços i que el cost suposa uns 6.000 €. Considera que se pot potenciar aquesta eina perquè s’hi puguin apuntar més comerços i que des del govern municipal s’hi aposta. També des d’UxA, s’ha fet referència al tema de sa Rua de fer el concurs on line. I li pareix bé ja que també ho havia proposat però que justament tots els premis han de ser a través del market place i els altres comerços queden discriminats. El regidor ha explicat que no es pot donar premis  en metàl·lic ja que en aquests moments no hi ha partida a festes. I amb aquesta empresa que ha muntat el market place se varen oferir a l’ajuntament  una sèrie de crèdits de cupons que  ara s’aprofitarà pel concurs de desfresses, I  aquesta va ser la intenció. Ja que no se podia fer els premis de la rua d’una manera normal, es podia utilitzar l’opció d’aquesta plataforma i serveix per donar a conèixer aquesta eina. Des de Uxa es demana que se faci més difusió a través de les xarxes de totes aquestes eines per difondre l’activitat comercial de menjar a domicili, entre d’altres.

Des de Vox, Joan Sendín ha demanat si l’activitat de diumenge sobre les germanies té res a veure amb l’ajuntament. La batlessa ha dit que no té res a veure.

Des de Ciutadans Azahara Machado ha demanat sobre la tala d’arbres a la carretera d’Artà per mor de les obres. El regidor d’obres Martí Garcias ha explicat que s’han estudiat totes les fórmules possibles per si se podien salvar els arbres, estaven malsans. Ha expressat que l’associacaió de veïnats del port d’Alcúdia han demanat explicacions, els vaig passar l’informe de la tècnica de medi ambient, hi ha les argumentacions de medi ambient, la direcciño facultativa i de la tècnica d’obres,  i justifiquen tallar aquests arbres. El projecte es va dur a terme en exposició pública ningú va posar capa objecció que els arbres s’havien de llevar perquè hi passaven serveis i  pel canvi d’idiosincràsia. Ha expressat que ho va intentar però que tècnicament no es podia fer res per salvar-los i assumia la seva responsabilitat.

Des de Ciutadans s’ha demanat que al projecte se contempli que hi hagi arbres sembrats. També des d’aquest grup s’ha demanat sobre la quota del patronat s’ha de pagar tota si no es poden donar tots els serves, en aquest temps de pandèmia. El regidor d’esports ha dit que de cara a enguany la intenció és revisar el preu públic, ja que l’any passat no es podia llevar.

També des de Ciutadans s’ha fet el prec que s’incloguins els regals donats per les botigues per a la campanya de Ndal i també que puguin incloure els bars perquè sigui més diversificat. Així ho ha recollit la batlessa.

Des de Podemos la regidora Concepción Baleato ha demanat a veure com estava el tema de la compra-venda d’Acasa. La batlessa Bàrbara Rebassa li ha expressat que en el moment que ho tenguin li donaran la informació i que en aquests moments no la té.

També des de Podemos la regidora ha demanat sobre els resultats de la inspecció que ella va sol.licitar a Lumsa. El tinent de batle Domingo Bonnín li ha dit que no té cap constància de cap inspecció. El regidor d’urbanisme Joaquin Cantalapiedra ha expressat que no li han passat cap informe i que en tot cas el ple no és el lloc per donar compte d’un informe intern.

 

9 de febrer de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits