Resum de sessió plenària

Sessió plenària ordinària de dia 1 d'octubre de 2020

El primer punt de l’ordre del dia s’aprova per unanimitat, prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia, examen i aprovació de la proposta d’aprovació inicial expedient de modificació de crèdit 29_2020 per crèdit extraordinari finançat amb baixes d’altres partides. concretament referent a les subvencions per a cupons de consum als comerços amb una partida de 20.000 €, i en baixa a una partida dedicada a la la fira.

El segon punt de l’ordre del dia no queda aprovada, amb els vots en contra dels grups PSOE, PI, PP, VOX, CIUDADANOS, l’abstenció d'UXA, i el vot favorable de PODEMOS. Es tracta de la moció del grup Podemos sobre el  500 aniversari de la revolta de les Germanies.  Des del govern municipal s'ha expressat que aquest tema s'ha tractat tant en jornades d'estudis locals, a volums sobre la història d'Alcúdia o al curs descobrir i fins i tot una escena del Via Fora, i que ara mateix hi ha temes molt més prioritaris que celebrar jornades sobre el tema. Altres grups de l'oposició també han demanat a Podem sobre el cost d'aquestes jornades i que també consideren que no és un tema ara prioritari, amb la situació sanitària que es viu.

El tercer punt de l’ordre del dia queda aprovat per majoria amb els vots a favor dels grups PSOE, PP, C's, UXA, i VOX, l’abstenció del Grup PI, i el vots en contra de PODEMOS i MXA, la moció presentada pel Grup Municipal -VOX- relatiu a l' establiment d'un destacament permanent de la UME a Mallorca, perquè no hagin de venir de la península en cas que hi hagi una emergència. El grup municipal socialista ha considerat que tot suma, igualment així ho han expressat altres grups municipals de l'oposició. MxA ha justificat el seu vot en contra perquè el que consideren que fa falta és el correcte finançament  per tenir més recursos a les Balears. Des del Pi s'han abstès perquè comparteixen la qüestió sobre la falta de finançament però consideren que la Ume fa bona feina, encara que també el personal de les Illes és professional però fan falta més mitjans i personal. S’ha aprovat per 11 vots a favor, 4 abstencions i 2 vots en contra.

La moció presentada pel Grup Municipal -VOX- relatiu a la revocació de l'adhesió a la FEMP, demanant la sortida de la de la Federació perquè consideren que no han estat a l'altura sobre temes com el romanents. Des del PP s'ha demanat fer la votació per punts, i així s'ha fet i la moció no ha tirat endavant. Des del Pi consideren que ells a una moció demanaven la dimissió del president però no sortir de la femp perquè és necessari. per part de MxA ha explicat que se senten "ninguneats" des de Madrid, el que demanarien és "sortir" d'Espanya. per altra banda, des del PSOE han expressat que voten en contra dels punts en què se qüestiona la democràcia.

1.- No ha quedat aprovat amb els vots en contra dels grups PSOE, PI, PP, CS, PODEMOS, MXA, UXA i un vot a favor de  VOX. 

2.- No queda aprovat amb els vots en contra dels grups 12 en contra, del PSOE, PI, PP, PODEMOS, MXA, UXA,  i 5 vots a favor de PP, VOX, CS.

3.-  Aquest apartat no queda aprovat per 12 vots en contra  dels grups PSOE, PI, PODEMOS, MXA, UXA, i elS 5 vots a favor de PP, CS I VOX.

4.- Aquest punt no queda aprovat amb els vots en contra de PSOE, PI, PP, MXA, C'S, UXA, PODEMOS I el vot a favor de VOX.

El punt núm. 5 no queda aprovada amb el vots en contra dels grups PSOE, PI, PP, TOMAS ADROVER, CARME GARCIA, CS, VOX, i el vot a favor de PODEMOS. Es tracta de la moció del Grup Municipal PODEMOS per aprovar un  Reglament de la Dotació econòmica als grups Polítics Municipals d l’Ajuntament d’Alcúdia. Els diversos grups polítics consideren que ja per llei hi és i des de Podemos explica que és per millorar. i des del govern subratllen que ara hi ha feines més urgents a dur a terme igualment ho posa de manifest el PP.

A l’apartat 6 de  Propostes i Mocions d’urgència, se sotmet a votació la declaració d’urgència i és aprovada la urgència per unanimitat.

6.1 Examen i aprovació proposta sobre la modificació del Pla Estratègic de subvencions 2020-22. Aquest punt queda aprovat per unanimitat. Així s'han aprovat les bases que regulen les ajudes per a la concessió de cupons de consum per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d'Alcúdia. S'ha aprovat la modificació del pla estratègic de subvencions 2020-22 creant una nova línia de subvencions corresponent a l'àrea de comerç i promoció econòmica per import de 20.000 €, donada la situació actual de prioritzar les necessitats del municipi.Tots els grups han donat el vot a favor a aquesta proposta.

S’han duit diverses mocions d'urgència del grup PODEMOS. Tres mocions: pla general d’Alcúdia; portal de transparència; reducció de quotes padró fiscal 2020. S’ha votat i cap de les tres mocions han estat considerades d'urgència, per 16 vots en contra i un a favor del grup municipal PODEMOS.

 

Al punt de Precs i preguntes, la regidora de Podemos Concepcion Baleato ha demanat sobre el tema de les subvencions, les demanades i les concedides. La batlessa li ha dit que li  facilitaran la resposta per escrit i a un proper ple. També ha demanat sobre ajudes a municipis a projectes de tancament de centrals de carbó, i la batlessa ha dit que han tengut reunions amb els municipis afectats per tancament de central tèrmiques i cap municipi s'hi ha adherit perquè l'ajuntament havia de ser avalista de privats.

Des d'aquest grup de l'oposició s'ha demanat que no atenen les seves sol.licituds d'informació sobre el contracte de Facsa, la qual cosa, i han titllat d'actitud antidemocràtica, considerant que impedeix  el control i fiscalització i que la petició si no s’entrega s’hauria de sol.licitar per via judicial. Des del govern, el tinent de batle del Pi Domingo Bonnín ha dit que considera que això són amenaces i que des del govern impulsen tasques que consideren que són prioritats donades les necessitats actuals de la població i que les peticions que sol.licita són de fa uns deu dies, considerant que totes les seves preguntes requereixen temps i persones per complimentar la resposta i que en el moment que tenguin la informació se li passarà. També des del govern s'ha expressat que és impossible donar sortida a tot el que es demana des de Podemos i pot semblar que la intenció és bloquejar els serveis municipals. Ha reiterat que el govern prioritza solucionar els problemes del dia a dia, que en aquest moment és que  els ciutadans estiguin atesos. La batlessa Bàrbara Rebassa ha ratificat les paraules del tinent de batle, afegint que hauria de posar un departament per a contestar al volum de  preguntes que des d’aquest grup se formulen.

Des de Ciutadans Azahara Machado ha demanat si estudien el tema dels imposts, tenint en compte que els autònoms tenen el rebut sencer  del fems, malgrat no n’hagin generat aquest estiu. La regidora d’hisenda Joana Maria Bennàsar ha dit que estan treballant i estudiant les taxes amb la línia de rebaixa per a 2021, taxa de fems bàsicament que és la que afecta a comerços, empreses i hotelers. La regidora d’hisenda ha afegit que falta saber quin sòtil de pressuposts es tendrà tenint en compte les notícies que venen sobre el tema dels romanents i la regla de la despesa. igualment des del PP, Fina Linares ha demanat el mateix tenint en compte la moció de PODEMOS, que no ha prosperat, i que ja la llei marca que es pot sol.licitar que es faci la devolució del pagat, però que ha demanat que, quan surti el BOE i se pugui disposar del romanent a veure si tendran un pla de reactivació, i també ha demanat que es puguin veure tots els grups per a aportar idees. Des del govern la batlessa ha dit que quan es tengui tot clar a nivell legal, convocarà a tots els grups com ja se va fer a la primera tanda durant l’estat d’alarma per fer les aportacions, i que la nota de premsa del ministeri d'hisenda se refereix que per a poder utilitzar els romanents han de servir per reactivar l'economia i ajudar als ciutadans

Des de Ciutadans  s'ha demanat al regidor de comerç sobre el market place. Segons ha dit Gabriel de Hevia  hi ha 26 comerços adherits que hi ha hagut 1500 visites, de dispositius diferents i més de 4000 articles i que ara hi ha l’app per telèfon mòbil. Implementar l’eina Market place suposa uns 3000 euros i com a ajuntament es dona  l’ajuda inicial, assumint uns 350 euros per comerç, essent el cost zero per al comerç. Des de l’Ajuntament se li donarà més impuls.

Des de Ciutadans la regidora A. Machado ha demanat sobre els usuaris del banc d'aliments. La regidora de serveis socials Agüi Lobo ha dit que el nombre va baixar un poc amb l'estiu i que ara s'ha tornat a incrementar i es dona servei a unes 2100 persones.

També Carme Garcia d'UXA, ha demanat si es pot donar aliments cada 15 dies. La regidora Lobo ha comentat que hi ha altres ajudes socials, així com la targeta bàsica de subsistència, fent referència també al projecte de contractació de 10 persones a partir de dia 5 d'octubre i de manera paulatina per donar suport i reforçar el departament de serveis socials.

Carme Garcia d’UXA ha agraït el facebook de la policia local, però ha demanat si se crearien noves places. la batlessa Bàrbara Rebassa ha apuntat que és una problemàtica comuna a tots els municipis, la necessitat de més efectius i que tenien una reunió telemàtica amb la Felib i un dels punts era aquest . També Bàrbara Rebassa ha dit  que se farà una junta local de seguretat, amb el  nou  cap de la guàrdia civil del Port de Pollença, el cap de la policia local d'Alcúdia i Pollença per anar coordinats.

La regidora C.Garcia ha demanat sobre una altra ubicació del centre de dia, ja que els majors no hi van des de fa 6 mesos. la regidora Agüi Lobo ha expressat que no s'ha plantejat tornar-los a ajuntar, a no ser que els contagis baixin perquè considera que és un risc innecessari i que tenen el suport amb atenció, ajuda a domicili i  menús. També C.Garcia ha demanat que s'hagués pogut fer fira virtual, potenciant aspectes culturals, com recordar s'Estol del rei en Jaume, solidaris, gastronòmics. des del govern, la regidora de fires Antònia Cànaves ha comentat les idees que tenen amb Sarau Alcudienc amb els personatges de s'Estol i les mascaretes que l'Ajuntament obsequiarà als centres educatius i que precisament serà amb dibuixos de s'EStol.

Des del PP, Verònica Caro ha demanat sobre la previssió de pagament de l'ajut per les escoles d'estiu. ha dit el regidor d'esports J. Cantalapiedra que s'hna fet tots els tràmits se varen rebre els dobler del Consel,  i ara s'estan resolent.

També la regidora del PP ha demanat al govern per posar boques d'incendi al polígon del butà. segons ha dit el regidor Martí Garcias, la seguretat del polígon és de butà, i tenen un aljub per aquest serveis però que faren una revisió d'aqfeuta i d'altres àrees que tenguin aquestas necesitat. aquí Garcias ha agraït a Butà que la factoria els deixi tenir les carrosses dels reis en depòsit.

El regidor Rafel Ferrer del PP ha demanat com es troba el projecte de la nau d'EMSA al polígon de Ca na Lloreta. el tinent de batle Domingo Bonnín ha dit que el projecte està fet, i era una qüestió econòmica i és un dels projectes que s'inclouria si hi ha possibilitats de fer ús dels romanents. el projecte està fet i licitat. També ha demanat el regidor del Pp el motiu pel qual es formigonen enlloc de reposar els arbres al c.Diana i voltants. El regidor de manteniment ha expressat que s’ha dfet un destaconament massiu, unes 200 garangoles i necessiten un projecte per restituir els arbres mentrestant és una solució per evitar caigudes. També el regidor Ferrer ha demanat sobre la zona del pàrquing  de devora les murades i la línia de baixa tensió una capsa que roman destapada. El regidor Garcias ha dit que s’ha requerit a la direcció facultativa s de les obres, i que és una qüestió supramunicipal.

El regidor de Vox Joan Sendín ha fet la suggerència que un regidor( de MxA) ha penjat un llaç groc a davant el seu seient i demanava que se retiràs. La batlessa ha demanat opinió al secretari, i al ple, ha dit que no s’havia fixat però que  no molesta i sense més opinions el plenari ha continuat.

Per la seva banda, la regidora Fina Linares del Pp s’ha referit a la falta de policies i que considera que hi ha molta mancança i ha suggerit que els radars no permanents suposa un cotxe i dos policies. La batlessa Bàrbara Rebassa li ha respost que són decisions del cap de policía i que la prioritari és la seguretat. També ha suggerit la regidora del PP la possiblitat de tenir seguretat privada, la qual cosa la batlessa socialista ha expressat que les consultes fetes al cap de policia apunten que no tenen potestat d’actuar  com a policies i per aquest motiu no compensa la contractació de seguretat privada. També B. Rebassa ha afirmat que s’han recuperat uns onze efectius i s’estudiar posar auxiliars a les oficines perquè els policies puguin ser al carrer. També la regidora del Pp ha demanat si es pot estudiar el fet que hi ha activitats d’escoles esportives que no es fan a indrets públics i que no tenen subvenció municipal i la quota s’ha doblat, si es pot trobar una solució per aquests nints. Des del govern, el regidor d’esports Joaquín Cantalapiedra ha afirmat que s’estudiarà  com es pot ajudar.

2 d'octubre de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits