Resum de sessió plenària

Plenari extraordinari de dia 14 de setembre de 2020

1-      Una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior. Es passa a l’Examen proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2020. Es presenten nou factures i s’explica el punt des de l’equip de govern. El grup Podem considera que es una falta de planificació del pressupost, des del govern, la regidora Joana Maria Bennasar explica que no es pot planificar si l’empresa presenta les factures tard. Aprovat per 16 vots a favor i 1 en contra

 

2-      Examen proposta de convalidació resolució 2020/1376 d’aprovació MC 20-2020 de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. Destinat a reforçar el personal de l’Àrea de Benestar Social a causa de la crisi ocasionada per la Covid-19. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

 

3-      Examen proposta d’aprovació de la modificació pressupostària 24-2020 per crèdit extraordinari i suplements de crèdit finançat amb romanent general de tresoreria. El regidor Martí Garcias ha explicat la priorització dels projectes a desenvolupar a través d’aportació municipal i de subvencions del Govern i del Consell. Els projectes,entre d’altres, són: pluvials dels Port d’Alcúdia, pàrquings, fotovoltaiques, reforma del cementiri, rehabilitació del tram sud de la murada, reparació de voravies i asfaltat carrers, creació de punts de càrrega de cotxes elèctrics, etc. El punt s’aprova amb 11 vots a favor(Psoe,Pi, MxA), i 6 abstencions per part de PP, Vox, UxA i Ciutadans.

 

4-      Examen i proposta de donació compte de Resolució aprovació línies fonamentals pressupost 2021. L’equip de govern explica que avui en dia és summament dificultós fer una previsió, la situació actual fa que tot canviï cada setmana, per tant, es mantenen les línies generals del pressupost enviades. Fina Linares del PP, demana si la previsió de baixada d’impostos venia motivat per una baixada d’impostos. La regidora d’hisenda Joana M.Bennasar explica que no es contempla cap baixada d’impostos i que de moment tot està subjecte a modificació, perquè la derogació de la regla de despesa canvia l’escenari. Es donen per assabentats.

 

5-      Examen proposta de donació compte d’aprovació Pla anual de Control Financer de l’exercici 2020. El pla ja ha estat aprovat per Intervenció, ve marcat per llei. Es donen per assabentats.

 

6-      Examen proposta ratificació resolució i aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i Ajuntament d’Alcúdia per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència. Es va signar un conveni entre la Conselleria d’Afers Socials i l’Ajuntament d’Alcúdia mitjançant el qual les 30 places del centre de dia i una de la residència passen a formar part del catàleg de serveis de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència de la Conselleria. S’estableix que hi haurà una comissió de seguiment. Des d’UxA C.Garcia es demana sobre els majors del centre de dia. La regidora de Serveis Socials Agüi Lobo afirma que no hi ha garanties de poder-ho fer i s’ha ajudat als majors d’altres maneres (menús a domicili, seguiment, visites del S.A.C., etc.). El punt s’aprova per unanimitat.

 

7-      Examen i aprovació proposta d'acord de ratificació de la resolució i aprovació conveni entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'Ajuntament d'Alcúdia per dur a terme la posada en comú de recursos econòmics necessaris per reiniciar o continuar l'activitat per compte propi i consolidar el projecte d'autoocupació de les persones físiques autònoms afectades directament per la COVID-19. L’Ajuntament aporta 400.000 euros, el Govern aporta 122.000 euros, a més de l’aportació del Consell. Es tracta d’una ajuda per als autònoms d’Alcúdia. Des del Govern Balear han anat un poc ralentits, només a Alcúdia es presentaren uns 300 autònoms i a nivell balear es van veure desbordats, i que aquest mes de setembre se li donaria un impuls. Des de l’oposició es va criticar la poca agilitat, tot i destacar l’aportació de l’Ajuntament d’Alcúdia i i titllant de ridícula l’aportació del Consell i del Govern. L’oposició va demanar també més seguiment de la situació dels autònoms i comerços del municipi i estar-ne més pendents. La batlessa explicà que en són ben conscients i que per això es va treure un primer paquet d’ajudes valorat en 2 milions d’euros i estan pendents de treure un segon paquet. El punt s’aprova per unanimitat.

 

8-      Examen proposta per al reconeixement del règim de dedicació exclusiva al regidor Gabriel de Hevia Aleñar. Segons explica la batlessa, es proposa a partir de la necessitat de disposar de més mans i ajuda a l’hora de fer la feina. Al regidor se l’hi han delegat una sèrie de tasques de l’àrea de Personal. Podemos va expressar que l’estructura organitzativa respon a les necessitats personals dels regidors socialistes i que no és transparent. La batlessa explicà que el regidor en qüestió ja s’encarrega d’àrees molt importants (comerç, promoció econòmica, etc.) i que ara assumirà també donar un impuls als temes de Personal de l’Ajuntament. Ciudadanos així com Vox consideren que no era el moment d’augmentar despeses, així com UxA que coemnta  que no s’entenia que ara es pogués augmentar la partida. El PP expressa el seu descontent amb la proposta, que consideren irrespectuosa amb la ciutadania. Per la seva banda, el regidor Gabriel de Hevia agraeix  les delegacions, expressant la seva voluntat de fer més feina amb aquest tema. El punt s’aprova  amb 10 vots a favor(Psoe,Pi, MxA)  i la negativa de l’oposició, 7 vots en contra. Després de la votació abandonen la sessió els grups del PP,Vox,UxA i C’s,  excepte la regidora de Podem. El ple continua amb els 11 regidors presents.

 

9-      Examen proposta d’aprovació de la denominació de vies públiques d’Alcúdia. A suggeriment de diversos ciutadans/es es du a ple el canvi de diversos noms de carrers: Marquès de Suances passa a denominar-se Aurora Picornell, el carrer de la Pau ara serà el Carrer Vila Roja, un tram del carrer Tritons es dirà Juno i un tram del carrer Caracas passa a dir-se carrer del Fenàs. Segons explica el regidor de normalització Lingüística Tomàs Adrover, s’ha dut a ple a partir de les peticions de la ciutadania i en compliment de la llei de memòria històrica. El punt queda aprovat per unanimitat.

 

10-  Examen MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -PODEMOS- en relació al Pla Municipal de recuperació de la memòria històrica. Defensada per la regidora Concepción Baleato, es demana la retirada de símbols franquistes, valorant positivament les actuacions fetes fins ara, en compliment de la llei de la memòria històrica. La batlessa expressà que ja s’han fet actuacions i activitats culturals en relació a la memòria històrica i demanà que es retirés el paràgraf referent a Pardo Suárez ja que és incorrecte que fos nomenat fill adoptiu d’Alcúdia. La batlessa va recordar que s’han retirat plaques franquistes, s’ha col·laborat amb el Govern amb el cens de símbols, s’han fet actes teatrals, exposicions, presentacions de llibres, etc. El punt queda aprovat  per unanimitat amb el vot a favor dels 11 regidors assistents.

 

11-  Examen MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -EL PI- per assolir l’alliberament dels romanents de tresoreria i rebutjar l’acord entre la FEMP i el Govern Central. Domingo Bonnín explica que es retira un punt ja que el Parlament d’Espanya va tombar el decret el relació al romanent de tresoreria, però la resta de punts es mantenen. S’insta a derogar la llei d’estabilitat pressupostària i de la despesa, a impulsar normes jurídiques perquè els ajuntaments sanejats puguin disposar dels romanents i es demana la dimissió de l’actual president de l FEMP per actitud partidista. El regidor Martí Garcias va demanar votar la proposta per punts així com afegir el suport a la FELIB i al seu president Antoni Sales, en reconeixement a la tasca feta envers els municipis. Tots els punts queden aprovats.

 

12-  Examen MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -PP- envers la cessió d’espais o infraestructures Municipals a la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2020-21. La moció insta a dur a terme tres punts que ja s’han fet per part de l’equip de govern, que acusa a l’oposició d’ignorar la seva feina. S’han cedit espais i s’han seguit donant ajudes als centres escolars i a les famílies. Des de la regidoria d’educació es considera que l’Ajuntament ha estat a l’alçada amb la col·laboració amb la conselleria. El regidor Tomàs Adrover critica que el PP no hi si gui per a debatre la seva moció, Domingo Bonnín subscriu les paraules del seu soci de govern. El punt s’aprova amb 10 vots a favor i 1 abstenció.

 

13-  PRECS I PREGUNTES. La regidora de Podem demana al govern sobre el malestar entre alguns empleats públics sobre diverses convocatòries. La batlessa explica que es van fer unes bases per a una oposició, hi va haver una rectificació a la composició del tribunal i una erra, que no se va donar als sindicats, que ho van recórrer i ara s’està estudiant el tema. Concepción Baleato demana també per la residència de gent gran i el seu contracte. Les regidores de Serveis Socials Agüi Lobo, i d’hisenda Joana M.Bennasar expliquen que ara mateix hi ha una pròrroga i que la informació és pública i es troba a la web de l’Ajuntament. Baleato demana també sobre les ajudes als autònoms i si es durien a terme altres mesures, a la qual cosa la batlessa contesta  que sí. També demana sobre la necessitat de convocar el Consell Escolar Municipal i la regidora d’educació Antònia Cànaves comenta  que es van reunir al juliol per a preparar l’inici d’aquest curs escolar i que ara, amb l’inici del curs estan a l’espera  que els propis centres nomenin els seus representants. La regidora de Podem també demana a la regidora d’Hisenda per la memòria econòmica del paquet de mesures i se li diu que se li facilitarà. També demana sobre el servei d’abastiment d’aigua ACASA considerant que la qualitat de l’aigua no és suficient. La batlessa li contesta que es tracta d’un problema general, no només d’Alcúdia, i que des de l’Ajuntament s’han fet gestions i un control exhaustiu amb dues preocupacions bàsiques: el subministrament i la qualitat de l’aigua.

 

17 de setembre de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits