Barres de bar per les festes de Sant Jaume

Sol·licitud d'adjudicació de barres per les festes de Sant Jaume

FESTA ROMANA
Dissabte 20 de juliol de 2024


REVETLLA
Dimecres 24 de juliol de 2024
Passeig de la Mare de Déu de la Victòria


S’adjudicaran 10 barres, 5 per a cada festa.


Les sol·licituds per a la instal·lació de barres per a la venda de
begudes, es podran fer els dies 10 i 11 de juliol, mitjançant
instància genèrica i per registre d’entrada a l’Ajuntament
d’Alcúdia.

 

En cas de voler optar a qualsevol dels dos dies, s’haurà de fer
constar a la instància i especificar l’ordre de preferència de
dia.

Requisits i documentació a aportar o bé autoritzar a
l’Ajuntament a fer la comprovació.


- Estar al corrent amb les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament d’Alcúdia.


- Estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’AEAT.


- Estar al corrent amb les obligacions amb la Seguretat Social
Criteris d’adjudicació.


Les entitats sense ànim de lucre seran prioritàries a l’hora
d’adjudicar les barres.


La resta d’adjudicacions es faran per ordre cronològic de
registre d’entrada.

9 de juliol de 2024

Documents i enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits