Procediment selectiu per 2 places d' Oficiala o d'oficial policia local, promoció interna, de l'Ajuntament d' Alcúdia.

Data de modificació: 21 de juny de 2021

Publicació del decret d'aspirants que han superat el procediment i inici de termini de 20 dies per presentar documentació

Es publica al BOIB el decret amb la llista definitiva dels resultats de la fase de concurs-oposició del procediment selectiu i s'inicia el termini de 20 dies hàbils per a presentar la documentació requerida per acreditar el compliment dels requisits.

Es publica la llista definitiva dels resultats de la fase de mèrits així com de la totalitat del procediment selectiu i la proposta del Tribunal Qualificador. 

Es publica la llista provisional amb els resultats de la fase de mèrits i de la totalitat del procediment selectiu. S'obre termini de 3 dies per realitzar les al·legacions que s'estimin oportunes. 

Es publica la llista definitiva d'aprovats al tercer examen i els resultats definitius de la fase d'oposició. En conseqüència, s'obre un termini de 5 dies per a la presentació de mèrits, d'acord a l'establert a les bases del procediment selectiu, a comptar a partir del dia següent a la publicació d'aquestes llistes, de forma que aquest acaba el dia 21 de maig de 2021.

En data 10 de maig, es publica les llistes provisionals d'aprovats del tercer examen i de la fase d'oposició.

Es publica la llista d'aprovats definitiu del segon examen i s'estableix lloc i data del tercer examen.

Es publica la llista d'aprovats provisional del segon examen, amb termini de tres dies per presentar al·legacions i s'estableix lloc i data de revisió d'examen

Es publiquen la llista d'aprovats definitiva del primer examen.

Es publiquen la llista d'aprovats provisionals del primer examen, s'otorga un termini de tres dies per presentar al·legacions i s'estableix llocs i dates de revisió d'examen i de realització del segon examen.

Es publiquen les llistes definitives d'admesos i exclosos al procediment selectiu.

Es publiquen les llistes d'admesos i exclosos juntament amb la data i lloc d'examen

ES PUBLIQUEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES D' OFICIALA O OFICIAL POLICIA LOCAL PER PROMOCIÓ INTERNA DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA AL BOIB NÚMERO 171 DE 3 D'OCTUBRE DE 2020

Es publica al BOE núm. 274, de 16 d'octubre, la convocatòria del procediment per a la provisió de 2 places d'oficiala o oficial de Policia Local, per promoció interna, de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Per presentar instàncies, d'acord al model adjunt a les bases, s'obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOE, el qual acaba el dia 13 de novembre de 2020. 

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits