Derogació d'ordenança municipal

Data de modificació: 31 de gener de 2023

Derogació de l’ordenança municipal que regula la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i teleassistència, publicada al BOIB núm. 41 de 26 de maig de 2013.

EDICTE

 

 

L’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de dia 23 de gener de 2023, va acordar aprovar inicialment la derogació de l’ordenança municipal que regula la taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i teleassistència, publicada al BOIB núm. 41 de 26 de maig de 2013.

 

Durant el termini de trenta dies, comptats des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOIB, l’expedient romandrà a la secretaria de la Corporació a efectes d’informació pública i audiència d’interessats per a la presentació de reclamacions i suggeriments. En el cas que no se’n presentés cap s’entendrà definitivament aprovat l’acord fins a les hores provisionals.

 

 

Alcúdia, a data de la signatura

El Batle,

Domingo Bonnin Daniel

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits