CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESPORTIU DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA, PER A LA SUBSTITUCIÓ DELS APARELLS AL PAVELLÓ D’ESPORTS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE PORT D’ALCUDIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, MILLOR OFERTA QUALITAT-PREU, VIA ORDINÀRIA. Exp. Cn-10-22

CONTRACTE EN LICITACIÓ

Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament d’Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’òrgan de contractació Regidoria Delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística de l’Ajuntament d’Alcúdia corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'Empreses (licitadors i candidats). El termini de presentació de les proposicions serà de setze (16) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 22 d’agost de 2022 a les 14:00 h.

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RiKn1%2FZEU8%2BXQV0WE7lYPw%3D%3D

  • Número d'expedient: CN-10/22
  • Tipus de contracte: Contracte de Subministrament
  • Data de modificació: 5 d'agost de 2022
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits