CN-03/2022 SERVEI I SUBMINISTRAMENT D’UN APLICATIU INFORMÀTIC PER LA PLATAFORMA D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I EXPEDIENTS (per a l’Ajuntament i Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia), MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ ARMONITZADA, MILLOR OFERTA QUALITAT-PREU, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

El termini de presentació de les proposicions serà de  trenta sis(36) dies naturals, fins a les 14.00 hores del darrer dia de presentació, comptadors des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a la Oficina de Publicacions de la Unió Europea. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14.00 hores del primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 15 de setembre a les 14.00 hores.

Poden consultar els plecs, la documentació complementària i informació de la licitació accedint a la plataforma de contractació del Sector Públic a través del següent enllaç:

CN-03/2022

  • Número d'expedient: CN-03/2022
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 16 d'agost de 2022
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits