SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUATRE ESTACIONS DE RECÀRREGA PER A VEHÍCLES ELÈCTRICS A LA VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL D’ALCÚDIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, MILLOR OFERTA QUALITAT-PREU I DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (PER LOTS). CN-26/2020. PROJECTE COFINANÇAT PEL MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA, REPTE DEMOGRÀFIC I EL FEDER.

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUATRE ESTACIONS DE RECÀRREGA PER A VEHÍCLES ELÈCTRICS A LA VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL D’ALCÚDIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, MILLOR OFERTA QUALITAT-PREU I DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (PER LOTS). CN-26/2020

 CONTRACTE EN  LICITACIÓ

 

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de Contractació Regidoria delegada d'Hisenda, Contractació i Estadística de l'Ajuntament d'Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma ELECTRÒNICA (de conformitat amb l'apartat M.1 del quadre resum del PCAP). El termini de presentació de les proposicions serà de SETZE (16) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 11/12/2020 A LES 14 HORES

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jVPPeyqheJaXQV0WE7lYPw%3D%3D

  • Número d'expedient: CN-26/2020
  • Tipus de contracte: Contracte de Subministrament
  • Data de modificació: 23 de juliol de 2021
  • Fase de contractació: Formalitzat
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits