Servei de digitalització de la sèrie documental "expedients d'obres a particulars, anys 1980 a 1988"

CONTRACTE EN LICITACIÓ

Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament d’Alcúdia i es presentaran davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia, ubicat al C/ Major, 9; CP: 07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o bé també es poden presentar per correu, únicament a través de les oficines de l’operador designat per a la prestació del servei postal universal (Correos y Telégrafos, S.A). El termini de presentació de les proposicions serà de setze (16) dies naturals, comptadors des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’anunci de licitació, fins a les 14:00 hores del darrer dia. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent.

 

En cas de presentar-se l’oferta per correu, els licitadors hauran de posar en coneixement de l’Ajuntament d’Alcúdia, el mateix dia mitjançant remissió de fax al número que s’indica: (+34) 971.54.65.15, la presentació de la proposició identificant el nom del licitador i el procediment a què es  licita, i fent constar la data i hora de presentació de la proposició a l’oficina de Correu i el número de certificat de la remesa. Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 29/10/2018 A LES 14 HORES

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: CN-49/2018

  • Número d'expedient: CN-49/2018
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 11 d'octubre de 2018
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits