SERVEI PÚBLIC DE SALVAMENT A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL D’ALCUDIA: (PLATJA D’ALCÚDIA, PLATJA DE SANT PERE I PLATJA DE SANT JOAN), I D’ACCESSIBILITAT ALS USUARIS DE LA PLATJA D’ALCÚDIA

CONTRACTE EN LICITACIÓ

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació indicat a la lletra A) del quadre de característiques i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates). El termini de presentació de les proposicions serà de trenta-un (31) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de l’enviament de l’anunci de la licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.


ANUNCI DE LICITACIÓ ENVIAT AL DOUE EN DATA 13/11/2020. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 14/12/2020, A LES 14H.

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ:CN-04/2020

  • Número d'expedient: CN-04/2020
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 16 de novembre de 2020
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits