SERVEI D’ASSESSORIA I DEFENSA JURÍDICA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA EN DIVERSOS PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE FUNCIONAMENT I RETRIBUCIONS D’ÒRGANS LOCALS, I EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS

 

CONTRACTE EN LICITACIÓ

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates). El termini de presentació de les proposicions serà de vuit (8) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació acaba el dia 9 de desembre de 2.020, a les 14:00

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ:CN-43/2020

  • Número d'expedient: CN-43/2020
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 27 de novembre de 2020
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Tramitació d'Urgència

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits