SERVEI D’ACTIVITATS DOCENTS D’ENSENYAMENT MUSICAL A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ALCÚDIA

CONTRACTE DEL SERVEISERVEI D’ACTIVITATS DOCENTS D’ENSENYAMENT MUSICAL A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ALCÚDIA

CONTRACTE EN LICITACIÓ

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació Consell d’Administració de la Fundació Escola Municipal de Música d’Alcúdia, del quadre de característiques i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’òrgan de contractació Consell d’Administració de la Fundació Escola Municipal de Música d’Alcúdia disponible per a usuaris d'empreses licitadores i candidates. El termini de presentació de les proposicions serà de trenta-un (31) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de l’enviament de l’anunci de la licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

ANUNCI DE LICITACIÓ ENVIAT AL DOUE EN DATA 08/08/2019. PUBLICAT AL DOUE: 2019-08-12 09:00:00.0 - Enlace a la publicación: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380880-2019:TEXT:ES:HTML

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONSA ACABA EL DIA 09/09/2019, A LES 14H.

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: CNFEMMA-01/2019.

  • Número d'expedient: CNFEMMA-01/2019
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 12 d'agost de 2019
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits