OBRES D'ASFALTAT DE DIVERSOS CAMINS PÚBLICS DEL TERME D'ALCÚDIA (CAMINS DE SON ROTGER, CAN BREGAT, I 4 MÉS)

CONTRACTE DE LES OBRES D'ASFALTAT DE DIVERSOS CAMINS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL D'ALCÚDIA (CAMINS DE SON ROTGER, CAN BREGAT, CAN BURGUÉS, CA NA PUGETA, CAN GOSP i CAMÍ NÚM. 70)

CONTRACTE EN LICITACIÓ

Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament d’Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’òrgan de contractació Regidoria Delegada d'Hisenda, Contractació i Estadística  corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'Empreses (licitadors i candidats). El termini de presentació de les proposicions serà de vint-i-un (21) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONSA ACABA EL DIA 04/11/2019, A LES 14H.

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: CN-41/2019

  • Número d'expedient: CN-41/2019
  • Tipus de contracte: Contracte d'Obra
  • Data de modificació: 14 d'octubre de 2019
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits