Contracte privat del servei de gestió artística, organització i programació del FESTIVAL DE CIRC D'ALCUDIA, mitjançant procediment obert, millor oferta qualitat-preu i diversos criteris d'adjudicació, via ordinària. exp. cn-2-22

Les ofertes s'adreçaran a l'Ajuntament d'Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l'òrgan de contractació Regidoria Delegada d'Hisenda, Contractació i Estadística de l'Ajuntament d'Alcúdia corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponibles per a usuaris d'empreses (licitadors i candidats). Els termini de presentació de les proposicions serà de SETZE (16) dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de licitació al perfil del contractant de l'Ajuntament d'Alcúdia, allotjat a la PLACSP. Si l'últim dia de l'esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s'entendrà prorrogat fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent, figurant a l'anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

   Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 24 de juny de 2022 a les 14 hores.

   Poden consultar els plecs, la documentació complementària i informació de la licitació accedint a la plataforma de contractació del Sector Públic a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HxwdgRsOm%2FeXQV0WE7lYPw%3D%3D

  • Número d'expedient: cn-02-2022
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 8 de juny de 2022
  • Fase de contractació: Inici contractes
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits