Contracte del servei aliè de prevenció de riscs laborals de l'Ajuntament d'Alcúdia i del Consorci de Pol·lèntia

CONTRACTE EN LICITACIÓ

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació indicat a la lletra A) del quadre de característiques i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l'òrgan de contractació REGIDORIA DELEGADA D'HISENDA, CONTRACTACIÓ I ESTADÍSTICA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates). El termini de presentació de les proposicions serà de setze (16) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

ACTUALITZACIÓ: EN DATA 4 DE JUNY DE 2.020 S'HA PUBLICAT RESOLUCIÓ D'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT, I ES DÓNA NOU TERMINI DE  PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 22 de JUNY de 2.020 a les 14h.

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: CN-03/2020

  • Número d'expedient: CN-03/2020
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 4 de juny de 2020
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits