Concessió demanial per a l'explotació del Bar-Restaurant de S'Illot

CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR RESTAURANT “S’ILLOT”, UBICAT A LA FINCA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DEL
FOREST DE LA VICTÒRIA, MITJANÇANT CONCURS, PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ URGENT. EXPEDIENT CN-02/2019

 

CONCESSIÓ EN LICITACIÓ

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació Regidoria delegada d'Hisenda, contractació i Estadística de l'Ajuntament d'Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates). El termini de presentació de les proposicions serà de deu (10) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 12/08/2019 A LES 14 HORES

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: CN-02/2019 S'ILLOT

  • Número d'expedient: CN-02/2019
  • Tipus de contracte: Inici contractes
  • Data de modificació: 2 d'agost de 2019
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Tramitació d'Urgència

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits