CONTRACTE PRIVAT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I ELS SEUS BENEFICIARIS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICA MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, VIA D’URGÈNCIA. EXP. cn-12-2021.

Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament d’Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’òrgan de contractació Regidoria Delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística de l’Ajuntament d’Alcúdia corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'Empreses (licitadors i candidats). El termini de presentació de les proposicions serà de vuit (8) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 30 de setembre de 2021 a les 14:00 h.

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ

 

  • Número d'expedient: CN-12-2021
  • Tipus de contracte: Contracte privat.
  • Data de modificació:
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

 

 

  • Número d'expedient: CN-12-2021
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 22 de setembre de 2021
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits