CONTRACTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

CONTRACTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

CONTRACTE EN LICITACIÓ

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcúdia  i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates).

El termini de presentació de les proposicions serà de vint-i-set (27) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 18/06/2019 A LES 14 HORES

PODEN CONSULTAR ELS PLECS, LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: LICITACIÓ CN-03/2019.

  • Número d'expedient: CN-03/2019
  • Tipus de contracte: Contracte d'Obra
  • Data de modificació: 22 de maig de 2019
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits