CN-04/2022 CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I SERVEI D’ABALISAMENT ECOLÒGIC DE LIMITACIÓ DE LES ZONES DE BANY DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL D'ALCÚDIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, CRITERI ÚNIC PREU.

El termini de presentació de les proposicions serà de onze (11) dies hàbils, fins a les 14.00 hores del darrer dia de presentació, comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació a la

Plataforma. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14.00 hores del primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació d'ofertes acaba l’12 d’agost a les 14.00 hores.

   Poden consultar els plecs, la documentació complementària i informació de la licitació accedint a la plataforma de contractació del Sector Públic a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VE7SkwkPx66XQV0WE7lYPw%3D%3D

  • Número d'expedient: CN-04/2022
  • Tipus de contracte: Contracte de Subministrament
  • Data de modificació: 28 de juliol de 2022
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits