Resum de sessió plenària

Sessió plenària extraordinària de dia 8 de setembre de 2022.

Dijous 8 de setembre de 2022 la sessió plenària extraordinària de l’Ajuntament d’Alcúdia ha tractat un total de 32 punts amb aquest sentit del vot. Hi assistiren 16 regidors dels 17 que conformen el consistori (el regidor de Vox es va absentar).


1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 4/06/2022. Per unanimitat dels assistents.

 

2. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 22/06/2022. Per unanimitat dels assistents.

 

3. Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària-Urgent de data 4/07/2022. Per unanimitat dels assistents.

 

4. Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 7/07/2022. Per unanimitat dels assistents.

 

5. Dació compte resolució 2022/1379 d'aprovació de les línies fonamentals del pressupost de l'exercici de 2023.

 

6. Examen i aprovació proposta d'aprovació definitiva Compte General 2021. punt aprovat per 10 vots a favor(Pi,Psoe,Més xAlcúdia) 6 en contra (Pp,UxA,Ciutadans i Podem).

 

7. Examen i aprovació proposta d'acord d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions 3/2022. Consorci de la ciutat Romana de Pollentia. Punt aprovat per 10 vots a favor(Pi,Psoe,MxA, 5 abstencions (Pp,UxA,C’s) i 1 en contra(Podemos).

 

8. Examen i aprovació proposta d'acord d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions 8/2022. 10 vots a favor(Psoe,Pi,MxA) i 6 en contra(Pp,UxA,C’s i Podemos).

 

9. Examen i aprovació proposta d'aprovació inicial expedient modificació crèdit MC 02_2022 del Consorci Ciutat Romana de Pollentia per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Aprovat per majoria 12 vots a favor(Pi,Psoe,Més, UnióxAlcúdia, Podemos) i 4 abstencions(Pp i Ciutadans).

 

10.Examen i aprovació proposta d'aprovació inicial expedient modificació de crèdit MC 17_2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Aprovat per majoria 11 vots a favor(Psoe,Pi,MxA, Podemos)  4 vots en contra(Pp,Ciutadans)  i 1 abstenció(UxA).

 

11.Examen i aprovació proposta modificació de les Bases d'execució del Pressupost de l'exercici 2022. Punt aprovat per unanimitat.

 

12.Examen i aprovació proposta justificació de les aportacions efectuades als grups polítics Municipals corresponents a l'exercici 2020. Aprovat per majoria, 9 vots a favor(Pi, Pp, C’s, Podemos) 5 en contra(Psoe) , i 2 abstencions(Més per Alcúdia i Unió per Alcúdia).

13.Examen i aprovació proposta per dur a terme l'aprovació inicial de la Modificació núm. 15 de les NNSS relativa a les normes 2.2.02, 2.4.09 i fitxa de Serveis SS. S’ha retirat el punt de l’ordre del dia.

 

14.Examen i aprovació proposta d´acord d´aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball. Punt aprovat per unanimitat.

 

15.Examen i aprovació proposta reconvertir una plaça de graduat social personal laboral a una plaça de funcionari d'escala d'administració especial-sub escala tècnica, graduat social. Aprovat per unanimitat.

 

16.Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l'ordre del dia, examen i aprovació proposta modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de les escoles Municipals d'educació infantil d'Alcúdia. Aprovat per unanimitat.

 

17.Examen i aprovació proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament d’Alcúdia per a la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència. Aprovat per unanimitat.

 

18.Examen i aprovació proposta d´acord d´aprovació Conveni de col·laboració entre la Direcció General de Consum i l´Ajuntament d´Alcúdia en matèria de consum (Programa "Consum a ca teva").

 

19.Examen i aprovació proposta d´acord d´ aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Institut Balear de l’Energia i l’Ajuntament d´ Alcúdia per a la instal·lació fotovoltaica d´autoconsum col·lectiu a l´aparcament públic al carrer Teodor Canet 34 del Port d´Alcúdia i el seu aprofitament energètic. Punt aprovat per unanimitat dels assistents.

 

20.Examen i aprovació proposta ratificació sol·licitud subvenció ITS per adquisició de vehicles elèctrics. Punt aprovat per unanimitat.

 

21.Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l'ordre del dia, examen i aprovació proposta sol·licitud concessió a Costes projecte Maristany. S’ha votat la inclusió a l’ordre del dia que s’ha aprovat i el punt ha quedat aprovat per unanimitat.

 

22.Examen i aprovació proposta relativa a l'aprovació de les bases reguladores de subvencions de concurrència competitiva relacionades amb els ajuts econòmics estudis superiors 2022, adreçades a estudiants universitaris d'Alcúdia CURS 2021-2022. Punt aprovat per unanimitat.

 

23.Examen i aprovació proposta relativa a l'aprovació de les bases reguladores de subvencions de concurrència competitiva relacionades amb els Ajuts econòmics estudis superiors 2022, adreçades a estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau mitja i grau superior d'Alcúdia CURS 2021-2022. Punt aprovat per unanimitat.

24.Examen i aprovació proposta relativa a l'aprovació de les bases reguladores de subvencions de concurrència competitiva relacionades amb els ajuts econòmics estudis superiors adreçats a estudiants i persones d'Alcúdia, beneficiaris d'una beca de mobilitat internacional ERASMUS PLUS. Punt aprovat per unanimitat.

25.Examen i aprovació proposta nomenament representants Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró. Punt aprovat per 13 vots a favor( Psoe,Pi,MxAlcúdia,UnióxAlcúdia,Ciutadans,POdemos i 3 abstencions(Pp).

 

26.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal del partit popular per a reclamar una Escola de Música de qualitat a Alcúdia. Se retira de l’ordre del dia.

 

27.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal Partit Popular per a lluitar contra l'ocupació il·legal i millorar la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les persones i coses en les comunitats de propietaris. Se retira de l’ordre del dia.

 

28.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS sobre la problemàtica de NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS al Municipi. La moció queda rebutjada per 9 vots en contra(Pi,Psoe,MxA,  i 6 a favor(Pp,UxA,C’s i Podemos)  ( el regidor Martí Garcies s’ha absentat durant el punt).

 

29.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS sobre encàrrec de gestió al Consell Insular de Mallorca en matèria de contractació i selecció de personal. La moció ha quedat rebutjada per 10 vots en contra(Pi, Psoe,MxA, i 6 a favor(Pp,UxA,C’s i Podemos).

 

30.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS sobre l'adopció de MESURES a mitjà termini per facilitar la feina del CEPA Alcúdia. la moció no s’ha aprovat per 6 vots a favor(Pp,UxA,C’s i Podemos) i  10 vots en contra (Pi,Psoe, MxA)

 

31.Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia, MOCIÓ que presenten de forma conjunta el Grup Municipal CIUDADANOS i PODEMOS relativa a la “implantación progresiva de calesas de tracción NO animal”. Una vegada ratificada la seva inclusió a l’ordre del dia.  A la moció s’hi ha afegit els grups municipals del PP i UxA. Després de l’exposició de Ciudadanos i les argumentacions des de l’equip de govern que no donava suport a la moció, s’ha optat per retirar-la de l’ordre del dia i consensuar una moció conjuntament tots els grups sobre aquesta qüestió.

 

Després de les propostes i mocions d’urgència s’ha donat compte dels Decrets de batlia.

El Batle, tot seguit ha contestat a les preguntes que per escrit havia remès el grup municipal Podemos. Així, Domingo Bonnín respon  a  les preguntes formulades per  José Manuel Aranda ha informat que l’ajuntament ha obert un expedient per incompliment dels serveis mínims i incompliment de les freqüències després de la vaga. Ha informat que l’Auditoria feta, amb un enginyer extern que va anomenar el col·legi d’enginyers amb un enginyer de la casa i representants dels treballadors i de l’empresa adjudicatària.

Ara l’informe el revisarà l’enginyer municipal i se prendran les mesures pertinents. Ha dit D.Bonnín que es preveu que a Octubre sortirà al concurs. S’ha publicat l’estructura de costos, després s’enviarà a la junta de preus, se podrà aprovar els plecs i treure a licitació.

Va donar explicacions sobre diverses mocions presentades per Podemos connexió directe amb el tren de sa Pobla i altres millores de mobilitat. El batle ha respost que se varen reforçar i ampliar més freqüències i millores dels serveis amb diferents línies des de dia 25 de juliol. També sobre la reunió amb la conselleria de mobilitat sobre el tema de l’estudi de l’arribada del tren fins a Alcúdia, estudi que es faria i ja tenia pressupost. El batle respongué a Podemos que varen tenir ell i el batle de Sa Pobla, una reunió amb el conseller de mobilitat i director general, i se’ls va comunicar d’aquest estudi i no va dir el batle que s’hi oposés sinó que ho veia complicat però que es podien estudiar mesures alternatives, la possibilitat de sistema de llançadores.

Sobre les mesures d’estalvi energètic el regidor Martí Garcias diu que estan en vies de prendre’s. És una instrucció de recursos humans perquè se faci extensiva a tot el personal, estalvi de llums a les dependències municipals. Regulació de temperatura, amb l’hivern. Totes les dependències tot s’ha d’aturar. Quines mesures fiem més: avui tres punts que són d’estalvi energètic, les plaques solars. La modificació de crèdit per canviar 756 lluminàries de gas a led es un estalvi energètic, carrers que tenen temporitzadors per apagar a una determinada hora. La meitat de dutxes s’han aturat. La renovació del parc municipal públic de vehicles.

El batle contesta a diversos registres d’entrada de Podemos.

Sobre la reunió amb el conseller d’educació en relació a les escoletes i les aportacions per alumne. Contesta la regidora d’educació Antònia Cánaves que a les reunions mantingudes va ser per explicar no només la gratuïtat, que recull el decret, sinó que seguiran donant els ajuts de sosteniment de 0 a 1 i de 1 a 2 anys, mentre duri tot el procés. Es cobrarà uns doblers per al sosteniment de les aules de 2 a 3 i s’eliminen les ajudes de 7000 euros per aula perquè ja se reben per altra costat. L’aportació va ser de 84.000 euros curs 21-22 i enguany vendrà donat quan s’hagin establert quines escoletes de la xarxa pública hagin acceptat la gratuïtat de 2-3 anys. 79 alumnes cada escoleta 343,35 euros per alumne, és una mitja. Ha informat que hi ha 68 nins en llista d’espera, i que s’està fent feina per poder construir una escoleta nova, ja que varen demanar una subvenció i no s’arriba a temps, donada la manca de personal per poder fer projectes se demana que se doni un temps més.

 

PRECS I PREGUNTES.

La regidora Fina Linares del grup municipal PP, ha demanat sobre la contractació de 10 auxiliars de policia per al Festival de Canet Rock que se podria fer cada cap de setmana per la zona de Màgic i també ha demanat per què es va fer a la finca de Sa Tanca comprada per patrimoni. El regidor de festes Gabriel de havia diu que la contractació respon a l’informe policial de la necessitat de prendre aquestes mesures davant la presència de 12.000 persones i puntualitza que no són policies sinó seguretat privada. Se va contractar un arqueòleg per fer un informe per complir i no fer mal a cap resta arqueològica i l’empesa no  va aferrar en terra cap muntatge, ni carpa ni l’escenari. Recordar que havia rebut moltes felicitacions. Des del PP s’apunta que no han tingut queixes del festival sinó del lloc. Bàrbara Rebassa apunta que no se va clavar res, que si se compleixen les normes preceptives no hi veu cap problema perquè fins fa poc hi llauraven. Des del PP es demana si se podria contractar seguretat privada per la zona d’oci de Màgic, per donar ajuda a la policia. El consell de Mallorca ja ho va cedir al consorci, i  sempre que s’ha de fer una intervenció sempre ha de demanar informe preceptiu.

 

Es demana també des d’aquest grup com està el projecte de l’skate park. Recollida de firmes perquè  El regidor de joventut expressa que s’està redactant un  projecte col·laboratiu que va un poc en retard. S’han adherit a una subvenció amb espècies del Consell pel subministrament d’elements per col·locar a altres zones del Port d’Alcúdia i seguiran fent feina per rehabilitar un nou skate park. Hi ha permisos per demanar a recursos hídrics però estan en marxa. Entre d’altres temes també el PP fa el prec que se revisin els programes de festes, per evitar faltes d’ortografia, sen varen prendre nota.

Sobre la situació de l’edifici de devora el Marina que va ser desallotjat volem saber com està el tema perquè desconeixem el tema. Joaquín Cantalapiedra, regidor d’urbanisme informa que se tracta del mateix edifici que té dues ales. El tècnic competent va fer la primera inspecció i una sèrie de cates i comprovacions, obres fetes amb les mateixes dates, informant de les anomalies que han fet que se produís el desallotjament aquest segon edifici. Els tècnics municipals fan un seguiment del que presenten els tècnics de la propietat. Demana si se li ha donat ajuda. El batle respon que  dues famílies s’han adreçat a serveis socials on varen esser atesos.

F.Linares demana quan se traurà la línia d’ajudes específiques per pagar lloguers o una vivenda digna, que varen dir des del govern municipal que es crearia. La regidora d’assumptes socials Agüi Lobo afirma que se vol crear una línia d’ajudes municipals perquè siguin més ràpides. I apunta que s’estan elaborant les bases per donar cobertura a aquestes situacions. El batle puntualitza, que es farà sempre que tinguin el vistiplau dels tècnics.

Des del grup municipal del PP es demana sobre els embornals i de la licitació de 36 dies que no s’arribarà a temps abans de les pluges. Segons explica el batle, la neteja d’embornals ja s’ha començat a fer a través d’una contracta menor, perquè estàvem en alerta groga i se va considerar oportú començar a fer la neteja. El regidor Martí Garcias expressa que s’ha fet revisió d’embornals i bombes de treure aigua. I el projecte en licitació és molt més extens, perquè suma aceres, vials i embornals. I està en licitació.

La regidora Fina Linares, sobre la fira d’Alcúdia demana qui pot sol·licitar un lloc a sa fira, qui ho decideix qui pot estar o no a la fira. Des del govern municipal Antònia Cànaves la regidora diu que tots els que compleixen se’ls dona permís mentre hi hagi lloc. I fas una selecció. Mentre compleixin amb les condicions que demanen. Hi ha associacions que duen que els heu dit que no hi podien estar i els hem dit que ho tornin a demanar potser. L’any passat ni escoles ni associacions varen sortir, per les restriccions de la pandèmia. Si enguany ho demanen les associacions sense ànim de lucre dels municipi els ho donaran

Fina Linares també demana que encara que no sigui competència municipal si es podrien fer nets els llacs i també la zona de la piscina de Gesa, per la brutor que pot perillar un incendi. Des del govern municipal contesten que a la zona dels llacs han fet dues intervencions i és cert que faria falta una altra intervenció, han requerit moltes vegades a Costes i Autoritat Portuària i la inactivitat i la resposta són nul·les, i costa actuar a ca un altre. B.Rebassa per completar expressa que Autoritat Portuària va presentar un projecte per adreçar i tancancar de la zona del “pinaret”. Tornaran a demanar que se faci una intervenció.

Sobre els ventalls sense serigrafia de la imatge del sant Crist,  que des del PP es considera una manca de previsió, des del govern municipal diuen que hi va haver problemes de subministrament no va donar temps a fer-ne la serigrafia però que se repartiren igualment perquè compliren la funció de ventar.

També F. Linares des del PP demana que es posi efectius de la policia local, per control de trànsit al cementiri municipal quan hi ha dues necrològiques i fer un pas de vianants des de l’aparcament fins al cementiri i a veure si es possible eixamplar la porta d’entrada i sortida de vehicles. El batle Domingo Bonnín (Pi) considera també que s’hi ha de posar vigilància però sobre el pas peatonal hi ha informe de la policia que no contempla el pas de vianants. Sobre el pàrquing la tinent de batle i responsable de patrimoni  Bàrbara Rebassa(Psoe) puntualitza que no és  un pàrquing és una finca que pertany al consorci de Pollentia i s’utilitza per aparcar i ampliar la porta no es pot fer, per ser zona arqueològica.

També es demanava sobre la situació de les pistes de tennis de Ciutat Blanca, es una zona completament degradada amb un restaurant d’una estrella Michelin devora, els tècnics han de fer més de via. No es te cap informe ni ara ni abans que digui que podem fer aquesta permuta. La secretària accidental n’hem parlat. En el moment que diguin que es pot fer, no hi ha cap informe que digui que això és possible. Per què en aquell lloc i no a un altre.  Fina Linares demana  que se cerqui una solució. Bàrbara Rebassa afirma que és privat, que s’ha demanat informe extern però és un tema complicat. Des de l’oposició se demana si se li pot dir al propietari que no esperi més la permuta i l’ex-batlessa afirma que sí, que no esperi la permuta.

També des del PP es demana sobre queixes de veïnats de la Plaça Constitució pels renous d’un músic que té llicència per actuar. Des del govern municipal s’informa que hi ha un grup de veïnats i establiments que donen suport, té permís des de fa dos anys, però  se comprovarà els decibels i si finalitza a l’hora que pertoca. També des del PP demanen sobre la situació que qualifiquen “d’il·legalitat contractual” d’una treballadora. Explica el regidor Gabriel de Hevia, amb la reforma laboral hi ha noves dificultats per contractar a llarg termini i en aquest cas se cerca l’encaix jurídic. Els dos regidors seguiran parlant sobre el tema i des del govern se li explicarà totes les passes donades.

Sobre el tema del bus de transport escolar, des del PP han recordat el compromís del govern a  cercar una solució per les necessitats de Nostra Senyora de la Consolació o un mini bus o compartir amb hort des Fassers. Diu la regidora d’educació Antònia Cànaves que es comprometeren a cercar solucions, i això passa  per cercar una zonificació precisament per no haver de donar el servei de bus escolar, el que hem fet posar unes queixes per les deficiències a l’empresa. Fins que no hi hagi un nou contracte s’ha prorrogat però han d’esmenar les deficiències de l’any passat.

Sobre la residència se suggereix que estaria bé arreglar la que tenim fins tenir la residència nova. La regidora d’assumptes socials expressa que sortirà a licitació el projecte.  S’està esperant poder tenir els plànols a la mà per veure el temps per tornar a reobrir la residència. Estam a l’espera de poder accedir a uns espais municipals per un nou centre de dia. Des del govern és una preocupació constant, i ens preocupa és una necessitat i volem escurçar terminis.

El regidor Rafel Ferrer del PP demana novament sobre el pont d’Alcudiamar, mig desmuntat, quasi fa tres anys i mig, diu en Domingo Bonnin que fins allà on sap estava pendents Autoritat Portuària de licitar la retirada del pont. Se va dir que no estarien a mitjan estiu fent obres esperem que se retiri aquest hivern de manera definitiva. També demana que es facin tasques de manteniment a diverses zones amb retirada de tassons i vidres.

La regidora Verónica Caro del PP demana, entre d’altres temes, sobre s’Escoleta de s’Estol per les pluges de fa unes setmanes se va tornar a inundar si era pel mateix motiu que fa uns mesos. Des del govern, Martí Garcias diu que el pati interior se va connectar directament a les pluvials fa uns mesos, però que aquesta vegada havia estat involuntari una errada humana. La regidora d’educació argumenta que se col·locarà la moqueta per Nadal perquè no ha arribat el material d’Alemanya. També demana quines tasques s’han fet en l’estiu de manteniment del camp de futbol  Joaquín Cantalapiedra comenta que se va fer una actuació de manteniment de la gespa dels dos camps. El camp petit se li va retirar cautxú, ha millorat l’aspecte de gespa i el camp gran ha estat la manca de subministrament del tipus de gra que se posa. I tenim un estudi, pendent de licitar, pel canvi de lluminàries per passar a leds, per estalvi.

I apunta altres elements de les xarxes de pals de darrera les porteries. A veure si s’arreglarà. Des del govern municipal J. Cantalapiedra diu està en vies de solució i de poder canviar el que estigui malmès per arreglar-ho. Està pendent d’una actuació global en tot el camp de futbol. Sobre el camp petit mig cobert hi ha sol·licitats tres pressuposts per un contracte menor, asfalt, formigó polit per donar utilitat a aquesta instal·lació, la intenció és que estigui enguany.

Des de Ciudadanos la regidora Azahara Machado demana a veure si hi ha qualque solució del pas canadenc de la Victòria, perquè passen les cabres els caçadors se queixen els veïnats tanquen. M. Garcias va ser la primera obra que vàrem fer. El pas canadenc va estar mesos a posar-lo en marxa estava pensat perquè puguin passar tancs al cap de Pinar, venia un projecte anterior estava pensat per poder anar tanques al cap de pinar i entre tub i tub aguanta 45 tones amb un forat de 12 centímetres. I era inviable. Se va aconseguir posar un tub entremig, per no tenir accidents. Que se va fer lo que ara tornaríem fer.

Donar seguretat a les persones. Estam a veure si a nivell tècnic podem fer que els tres “rodillos” de sa part de dedins és que li volti. No deixarem de que siguin segurs, el que diguin els tècnics.

Un prec si és possible pensar amb els motoristes a la zona de pàrquing, que se facin zones de aparcaments per motos. El batle diu que ens faci un estudi de les possibilitat i en base de l’estudi actuarem.

La regidora Carme Garcia d’Unió per Alcúdia fa un agraïment al batle, en aquest cas per l’eficiència a solucionar un tema. El teatre dels Reis te vaig enviar una cosa, i en manco d’una hora la policia ho va precintar.

Ha insistit en el tema de les pistes de tennis el director del ciutat Blanca amb els veïnats ha interposat les denúncies per als okupes, ens ha ajudat cada vegada que hem tingut amenaces, concretament a un usuari. Ha pegat foc varies vegades, sofrim problemes greus, romput dels vides dels costs. Posa unes planxes de fusta i sempre ens diuen que estan pendents de la permuta que els varen “prometre”. Si el realment no se farà la permuta que li digueu realment al propietari. És un espai esportiu, tenim una manca d’espais esportius. No se podria fer qualque cosa, fa cinc anys que estam patint tots els veïnats a part de la brutor. Es fa aquest prec al govern. El batle diu que és una possibilitat que s’ha de mirar.

La regidora Carme Garcia UxA ha demanat informació sobre el cable d’alta tensió donades les notícies aparegudes sobre els veïnats en contra d’un traçat que es diu que l’ajuntament ha presentat. El batle recorda les reunions mantingudes amb la conselleria d’energia, el primer que va plantejar l’ajuntament va ser entra per la platja d’Alcúdia en lloc de s’Illot i el descartaren perquè no el consideraven viable, per mor de la posidònia. Després se va plantejar que l’entrada seria per la badia nord. A partir d’aquí se mos va mostrar un possible, no hi ha cap projecte fet, l’únic cert és que el cable surt de la costa de Castelló i entra per Alcúdia és l’únic cert i segur, mos presentaren lo de s’Illot i va ser el posicionament en contra des de l’ajuntament.

Una altra reunió per parlar d’aquest tema. L’ajuntament va presentar unes alternatives que estan pendents de valorar, en aquell moment la proposta de l’ajuntament recórrer manco quilòmetres terrestres amb manco impacte, que val més no travessar tot Alcúdia. Seria entrada per Posada de Verano sa Marina. Aquesta és una proposta entre diverses.  S’està a expenses de noves reunions tècniques de moment no hi ha resposta a la proposta. Des d’UxAlcúdia es demana que s’informi quan hi hagi una proposta.

Des d’aquest grup se demana espai per entrenar a un grup de nins entre 7 i 8 nins que entrenen a d’altres municipis, i un d’ells quedar primer al campionat d’Espanya de lluita greco-romana. Des del govern se recorda que el tema dels espais és problemàtic i que no en té cap coneixement d’aquest tipus de lluita. El batle recorda que els espais que tenim són insuficients i no basta per donar cabuda a tothom i facilitem molts espais. En qualsevol cas s’escoltarà aquesta demana.

Altres preguntes formulades a altres plens, per Carme Garcia d’UxA diu sobre la càrrega i descàrrega de Pere Ventayol. S’ha de cercat una solució perquè hi ha negocis molt perjudicats, i camions refrigerats i molesten als restaurants perquè no aturen el motor.  El batle Domingo Bonnín, diu que en les properes setmanes estarà solucionat. Temes del transport públic, que des d’UxA es considera que no s’ha millorat i des del govern municipal diu que s’han fet les gestions oportunes davant la conselleria de mobilitat i si són insuficients seguiran insistint davant la conselleria.

Sobre el tema del transport públic des d’UxA afirmen que a la pràctica no s’ha millorat. Sobre el projecte de millora d’arbres voravies a la zona de llacs cap a sa platja, demana UxA, com es troba el projecte. Des del govern municipal s’expressa que tenen demanada una subvenció que se denegà i s’ha tornat a demanar. També aquest grup municipal demana com està la Modificació d’ordenances dels renous com està. El batle expressa que ja tenen l’informe que es favorable i es farà la modificació per poder-la aprovar. Altres temes de manteniment, com si funcionen les plaques solars de can Ramis. Des del govern municipal se va afirmar que sí, que s’aprofiten per autogeneració d’energia pel consum de l’edifici.

Altres preguntes des d’ UxA, amb la regidora Carme Garcia, sobre el cementiri, que agrairia una Intervenció urgent, tomba esbucada i herbes des de fa mesos. L’antic cementeri intervenció urgent. Agüi, justament diu, que en el mes de juny una de les tombes se va venir a baix, i se va donar ordre immediata que es tancà amb pany. La zona està tancada no se permet accedir. S’ha de fer una valoració de tota la zona per fer una intervenció. També de l’ordenança si sortirà o no. La regidora de sanitat diu que l’ordenança està elaborada i s’ha de valorar si la duem endavant o no.  Fa consideracions sobre el projecte “Tech mar” que han sortit al diari i des del govern municipal se recorda la representativitat democràtica de l’ajuntament, en relació a les majories democràtiques.

UxA demana al govern Pi, Psoe, Més, sobre la construcció dels pisos que han fet a la zona de la Peugeot l’obra, no s’ha fet pàrquing per mor del nivell freàtic. Deixa porta oberta que altres no en facin. El batle ha afirmat que si se li ha donat llicència és que deu complir la normativa igualment d’altres. El govern municipal pren nota de la pregunta d’UxA sobre la necessitat d’endreçar la zona on es va la fira d’abril. Se recorda des del govern que allà se va cedir a la conselleria per l’escola d’hoteleria. Així aquest grup de l’oposició demana com està el projecte. I des del govern se recorda que està en mans de la conselleria, En el mes de març va ser quan se va signar al notari i seva cedir al govern d les illes balears i s’havia de començar a fer els estudis i el projecte. El projecte que estava fet és el de l’escola de nàutica, afirma Bàrbara Rebassa.

Demanen des d’unió per Alcúdia sobre altres projecte, com el que es volia fer a nivell social al final de Pere Mas i Reus des del govern la regidora del Psoe, Agüi Lobo diu que a la zona no era possible, i s’ha de trobar l’espai adequat.

La zona de la parada de taxis, Una dona que va travelar amb un arbre amb una branca. Una pica que s’havia desclavat. Mirar de fer una intervenció. El regidor de servis i manteniment ha pres nota. Es demana també des d’unió per Alcúdia si ja tenen pensat el solar per la nova residència. El govern pensat diu que sí.  La regidora d’assumptes socials expressa que hi ha una zona idea per un lloc de serveis municipals per veure si hi ha possibilitat de poder-los adquirir anem per bon camí. Hem iniciat accions si hi ha possibilitats d’adquirir-los. Diu la regidora A. Lobo que no depèn només de l’ajuntament sinó d’altres estaments.

Carme Garcia demana el batle si aquesta legislatura es podrà fer un plenari amb la llengua de signes el batle respon afirmativament.

Des del mateix grup municipal es demana diu seria possible solucionar el problema del “gorrilla” dels pàrquings. No se pot tolerar que cobri els turistes quan la zona d’aparcament és gratuït i crea mala imatge. Des del govern municipal se comparteix la inquietud, s’han pres mesures i s’ha fet el que s’ha pogut amb aquesta persona, però és una qüestió complicada.

També aquest grup demana sobre la licitació del bar de la tercera edat. Des del govern municipal s’informa que s’ha hagut de refer l’estudi econòmica i posar un comptador.

Altres preguntes han estat sobre els passos peatonals inclusius almanco devora les escoles. Des del govern en prenen nota per consultar a la policia local. I també sobre el tema de la fibra òptica. El batle i la tinent de batle expliquen que saben d’una proposta d’un estudi més concert va  parlar amb l’enginyer de la casa, i abans d’un mes tindran una proposta seriosa i si va bé, un sistema d’antenes no va soterrat però no han presentat res encara.

Carme Garcia demana per què no s’han posat els cendrers a la platja i que es podria fer alguna platja sense fum. Des del govern Domingo Bonnnín explica que no, perquè entenen diu que el cendrer és una cridar a fumar, però legalment no es pot prohibir. Si es pot recomanar. Ara recomanada platja sense fum hi ha la platja de Sant Joan i l’any que ve es vol recomanar a totes les platges de la badia nord. Se demana sobre altres qüestions de manteniment, que es faci una actuació als arbre que tapen les faroles del passeig. Des del govern han afirmat que se farà en temps de poda.

També sobre els bons de la campanya de les illes, i també sobre llum al parc dels cussos. En aquest cas no n’hi ha hagut mai per no molestar els veïns considerant que és un parc de dia.

Sobre els bons de la campanya que tornarà a començar, que se miri de solucionar que els comerços hagin de pagar un 19 per cent a hisenda de sa compra. Des del govern municipal es diu que se li comentà al  director general de comerç durant la visita que es va fer a Alcúdia i preparen un escrit que es farà arribar als comerços, i que a l’hora de tributar a veure si és com a facturació i no com guany Afirma el regidor Gabriel de Hevia que  entén la problemàtica, però no és una campanya de competència municipal.

Les darreres preguntes des d’UxA ha estat sobre el mercat municipal amb diverses preguntes relacionades amb el que es consideren des del grup UxA “incidències”  i se demana que es faci complir el reglament del mercat. Des del govern municipal es diu que se fa complir la normativa i s’actua quan es considera necessari i se fa de manera habitual

José Manuel Aranda, el regidor de Podemos parla sobre la moció sobre els joves que se va aprovar, sobre la calistenia i també com estan altres temes, com el local d’assaig, del dinamitzador juvenil del Rocòcrom. El regidor de joventut Joaquín Cantalapiedra comenta que hi ha coses que se fan i n’hi ha que no tenim el lloc on posar-ho i s’estudien totes les ubicacions.

També des d’aquest grup es demana sobre la saturació turística, fent referència a les declaracions de Josep Melià del Pi sobre una moció que el Parlament ha de debatre. Demana què en pensa l’equip de govern, si se prendran mesures concretes limitar lloguer turístic al centre històric, o limitar l’ocupació de via pública. El batle Domingo Bonnín afirma que hi ha suficient feina amb el que ocupa a l’ajuntament. És moment de repensar-se el model, des d‘un ajuntament és difícil i que Podemos hi forma part a altres esferes. Des del govern municipal s’ha expressat que s’aposta per la  regulació del turisme. El regidor de turisme Josep Cladera expressa que segons les dades recavades és un cicle que dura 7 anys i que fa anys Alcúdia no estàvem dins les rutes turístiques i ara sí i això fa que se vegin visitants i molts autobusos i dona aquesta sensació de saturació. La tinent de batle Bàrbara Rebassa afirma igualment que s’ha de fer una reflexió seriosa puc coincidir amb certes coses que ha dit en Pep, aquesta sensació creu com a polítics sí que hem de fer una reflexió de quin poble volem i s’hauran de seure tots i parlar-ne. Hem de decidir a nivell municipal i altres temes que no tenim cap tipus de competència.

El regidor de MésxAlcúdia Tomàs Adrover expressa que el seu partit fa anys que reclamen una regulació d’entrada de gent a aquestes illes persones, cotxes i no s’hi cap. El regidor Aranda diu pareix que tots estam d’acord. Podríem començar a parlar-lo entre tots. El batle comenta que estan completament oberts però que qui ha de fer la passa endavant amb valentia són els partits del Govern de les Illes.

 

Teniu la sessió plenària íntegra al canal Youtube de l’ajuntament d’Alcúdia www.alcudia.net i a ràdio a la carta a programes sessions plenària Alcúdia Ràdio www.alcudiaradio.com

20 de setembre de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits