CONTRACTE D'EXPLOTACIÓ DE 6 QUIOSCS-BALNEARIS AL SECTOR I DE LA PLATJA D'ALCÚDIA PER A LA TEMPORADA 2.021

CONTRACTE EN LICITACIÓ

 

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA (Alcaldía del Ayuntamiento de Alcúdia, en la PCSP) i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates). El termini de presentació de les proposicions serà de nou (9) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 21 de JUNY de 2.021 a les 14h.

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: CN-11/2021

  • Número d'expedient: CN-11/2021
  • Tipus de contracte: Inici contractes
  • Data de modificació: 12 de juny de 2021
  • Fase de contractació: En licitació
  • Tipus de procediment: Tramitació d'Urgència

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits