Resum de sessió plenària

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/ple-m.jpg

Sessió plenària de dia 9 de març de 2020

S’aprova per unanimitat el primer punt de l’ordre del dia:  Examen i aprovació acta sessió anterior.

 

El segon punt de l’ordre del dia “Examen i aprovació proposta aprovació Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament per al període 2020-2022”, amb les diverses subvencions a cultura, educació, patrimoni, acció social, esport, turisme, comerç, aportacions grups polítics municipals….Segons ha explicat el regidor Joaquín Cantalapiedra cada regidor/a farà les bases de les pertinents àrees i les durà a ple. S’ha aprovat per 16 vots a favor i l’abstenció de Podem.

 

El punt núm. 3, “Examen i aprovació proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2020” s’aprova per majoria amb només l’abstenció del grup municipal popular, i consistent en aprovar les relacions de factures corresponents a exercisis anteriors de l’Ajuntament d’Alcúdia, del Consorci de Promoció Exterior i del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 151.508,61€, 1.298,74€ i 487,52 euros, segons ha explicat la regidora d’hisenda Joana Maria Bennasar.

 

El punt núm. 4, “Examen i aprovació proposta d’adhesió del municipi d’Alcúdia a la Mallorca Film Comission” queda aprovat per unanimitat.

 

El punt cinquè “Examen i aprovació proposta d’acord de ratificació de la resolució nº 2020/161 de batlia”, ratifica el Decret de Batlia de data 10/02/2020 i conseqüentment aprova el projecte de Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Alcúdia per a dur a terme actuacions incloses dins el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (BOIB nº 170 de dia 19/12/2019). Així ho ha explicat el tinent de batle Domingo Bonnín, quedant el punt aprovat per unanimitat.

 

El punt núm. 6, “Examen moció que presenta el Grup Municipal PP relativa a l’explotació de menors” ha estat defensada per la regidora Verónica Caro que insta a l’equip de govern a exigir tant als responsables públics de l’IMAS com del Govern de les Illes Balears, que es depurin les responsabilitats polítiques necessàries derivades de la nefasta gestió de la tutela pública de menors. Insta a l’equip de govern a exigir al Parlament de les Illes Balears i al Consell de Mallorca que s’aprovi la constitució d’una comissió no permanent d’investigació sobre els menors tutelats víctimes d’explotació sexual que permeti aclarir els fets, i que es prenguin les mesures necessàries per evitar que els menors tutelats siguin víctimes d’explotació sexual. La moció ha duit a debat i dialèctica entre els diversos grups municipals: des del PSOE consideren que la proposta del PP és una comissió política, i no d’investigació; des de Unió per Alcúdia consideren que el problema és greu i s’ha de solucionar, sigui amb comissió d’investigació com d’experts. La moció ha quedat aprovada amb 10 vots favorables (PP, PI, Vox, UxA i C’s) i 7 en contra (PSOE, Més, Podem)

El punt setè “Examen moció que presenta el grup municipal PP de suport a l’escola concertada” ha estat defensada per Fina Linares. Insten al Govern de les Illes Balears a complir l’acord signat el 10 de febrer de 2016 de reprogramació de l’Acord de 2008 i d’altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat, modificat parcialment el 19 de maig de 2016 i ratificat pel Consell de Govern, i fixar un calendari de pagament real i efectiu des d’aquest mateix any 2020. També proposaven la signatura d’un acord sobre els compromisos negociats per a l’actualització dels mòduls de funcionament i el complement retributiu per al personal de l’Administració i serveis, així com seguir amb el procés d’implementació d’orientadors a infantil i primària, i una jornada màxima de 23 hores lectives a secundària. Des del govern municipal han intervingut la regidora d’educació Antònia Cànaves i la batlessa Bàrbara Rebassa, argumentant que, sense posar en dubte la feina de tots els professors i professores, els que formen part de l’escola concertada no han de passar pels mateixos processos de selecció com a la pública. En el moment en què la situació sigui equiparable, s’entendrà la puja. També han reiterat que no es fa cap diferència entre centre públic i concertat en tot allò que l’Ajuntament d’Alcúdia en té competència. La moció també ha estat molt debatuda i ha quedat rebutjada per 7 vots en contra (PSOE, Més i Podem), 4 abstencions (El Pi) i 6 vots a favor (PP, Vox i C’s) .

 

El punt núm 8. “Examen-moció que presenta el gru municipal Podem Alcúdia en relació a un nou reglament municipal de servei d’abastiment domiciliari d’aigua potable” defensada per Concepción Baleato que recull instar al govern municipal a incloure en el “Pla Regulador 2020” la redacció d’un nou reglament municipal, i que es pugui dur a ple per a l’aprovació inicial abans del 30/09/2020. El govern municipal ha expressat el seu acord amb la proposta i se farà feina per a dur-ho endavant, però no es pot marcar una data, com han defensat tant Domingo Bonnín com Bàrbara Rebassa. La moció ha quedat rebutjada per 12  vots en contra (PSOE, El PI, Més, Vox, Uxa), 4 abstencions (PP i C’s) i un vot a favor de Podem.

 

El punt núm. 9, “Examen moció que presenta el Grup Municipal Vox relatiu a l’estat que presenta el carrer Embat” defensada per Joan Sendín demanda que l’exercici 2020 disposi d’un element suficient per a dur a terme una completa disposició del carrer Embat i un correcte manteniment del mateix. Des del govern municipal han expressat que es té en compte i s’hi està fent feina, segons Martí Garcies, però que la petició no té caràcter de moció. Ha estat rebutjada per 10 vots en contra de l’equip de govern, 2 abstencions (Podem i Uxa) i els 5 vots favorables de PP, C’s i Vox.

 

El punt núm. 10 “Examen moció que presenta el Grup Municipal Vox relatiu a la manca de manteniment de la pista de Skate”, defensada per Joan Sendín que insta a l’equip de govern a millorar aquesta zona per als més joves. El regidor Joaquín Cantalapiedra ha expressat que ja hi ha hagut inversions durant els darresr anys, però que estan estudiant posar-hi altres elements com el formigó. Ara mateix la zona està tancada per evitar riscos, igualment consideren que no té el caire de moció, per això no se l’hi ha donat suport i ha estat rebutjada amb 10 vots en contra de l’equip de govern, 1 abstenció de Podem i 6 vots a favor (Vox, PP, Uxa i C’s)

 

 

11. Propostes i Mocions d’Urgència.

Se presenta la moció sobre el 8 de març, consensuada entre 7 grups polítics municipals. S’aprova la urgència per majoria. I el punt s’ha aprovat per 16 vots a favor i un vot en contra de Vox. La moció ha estat explicada per la batlessa Bàrbara Rebassa, que recull que “homes i dones hem d’impulsar el camí que permetrà crear i consolidar economies i sistemes socials i polítics basats en la defensa dels drets i llibertats fonamentals i en la qual els governs locals hem d’assegurar el seu desenvolupament en peus d’igualtat….perquè la igualtat de gènere sigui una realitat.”

A la moció es recullen les següents iniciatives: convidar a les entitats locals a adherir-se, sumar totes les veus que clamen per un futur sense discriminació per raó de gènere, reconèixer les mesures de la plataforma d’Acció de Beijing, reafirmar el compromís amb la ciutadania i amb les seves necessitats amb la igualtat de tracte i d’oportunitats, així com ratificar l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. També la necessitat d’intensificar els esforços en el foment de l’ocupació i l’emprenedoria, l’educació per a la igualtat d’oportunitats i la incorporació de les dones a la societat de la informació i el suport a les dones de l’àmbit rural.

 

Una segona moció s’ha duit a urgència, aprovada la urgència per majoria, i després de l’explicació per part de Tomàs Adrover s’ha decidit deixar damunt la taula a petició d’alguns grups per a tornar-la a debatre en un altre plenari.

 

A l’aparta de Precs i Preguntes, Azahara Machado (C’s) ha demanat sobre temes relacionats amb els contenidors, la necessitat de millora, la falta de contenidors marrons i també sobre el carril bici. Demana que es millori la zona ajardinada de l’Avinguda Itàlia, a més d ela zona de Pere Mas i Reus i la revisió de pluvials d’alguns carrers. Des del govern municipal se n’ha pres nota i s’ha agraït la tasca que ja s’ha fet i s’està fent.

Des d’Unió per Alcúdia, Carme García ha demanat que s’il·lumini un pas elevat del C/Pol·lèntia així com diversos parcs infantils. També que es revisi la senyalització horitzontal de les antigues aturades de busos i que davant els cans perduts que es deixi un temps abans d’enviar-los directament a Natura Park. Des del govern municipal n’han pres nota i han expressat que es contempla el fet que els cans puguin romandre un temps més abans de ser entregats. La regidora també ha demanat que l’Ajuntament es pugui adherir a la il·luminació de dia 2 d’abril i si es podrà allargar més tard de les 18 hores del diumenge la Fira de la Sípia. Des del govern municipal s’ha dit que a aquesta hora ja queden pocs establiments municipals muntants i que enguany s’estudiarà. Carme Garcia ha demanat sobre el Pla de Drogues i se l’hi ha comunicat que ja està gairebé enllestit. També ha fet un suggeriment sobre la recollida de llosques. La batlessa Bàrbara Rebassa ha comunicat que es tendrien en compte les demandes i suggeriments.

Des del Partit Popular la regidora Verónica Caro ha demanat sobre el manteniment del gimnàs, i el regidor del govern J. Cantalapiedra ha expressat que ja se tenen pressusposts i se faran actuacions immediatament. Ha demanat per altres infrastructures dela zona del polisportiu. I del campet de devora l’institut. Des del govern municipal se miraran de millorar i se tenen amb estudi els materials a usar.  Des del PP el regidor Rafel Ferrer ha parlat sobre una infrasturctura de ping-pont espanyada i rovellada, i el regidor M.Garcias ha expressat que avui mateix precisamente s’hi feia feina per retirar lo perillós. Per últim des del PP, la regidora Fina Linares ha posat de relleu que no els arriben els registres d’entrada. Des del govern la batelssa ha expressat que se mirarà de resoldre aquest problema. També la regidora F.Linares  ha demanat al govern municipal sobre la renuncia a unes subvencions la qual cosa D. Bonnín ha expressat que va ser perquè arribaran a finals d’any, que el temps de tramitació i execució no feia possible poder  aceptar la subvenció. Per últim també des del PP s’ha demanat al govern sobre el  bastió i les murades renaixentistas com estava l’obra i com estava el projecte de la murada que va caure a 2018. El regidor M. Garcies ha expressat que falta per finalizar alguns serrels. I sobre la murada que va caure la batlessa ha contestat que el projecte no està acabaat de redactar i que tot d’una que estigui s’enviarà al Consell.

10 de març de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits