Resum de sessió plenària

Sessió plenària de dia 22 de juliol de 2019

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 22 DE JULIOL.

 

Dia 22 de juliol a les 13 hores es va convocar el plenari extraordinari a  l’Ajuntament d’Alcúdia amb els següents 18 punts de l’ordre del dia:

Després de l’aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió anterior , el segon punt va ser la proposta d’aprovació de la modificació Pressupostària 17/2019 per suplement de crèdit finançat amb Baixa d’altra partida. Tant aquest punt com els tres següents foren explicats per la tinent de batle Joana M. Bennàssar. La situació dels crèdits de les partides de despeses s’augmenten l’aportació al patronat d’esports, al patronat municipal de música i al patronat de la ràdio municipal. L’augment  és de 37. 796’00€ en total. APROVAT PER UNANIMITAT

El tercer punt, l’examen i aprovació de la proposta d’aprovació de la modificació pressupostària 1/2019 del Patronat d’Esports per suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb majors ingressos. Un augment de 20.900’00€ a la carrera professional. APROVAT PER UNANIMITAT

El quart punt era l’ aprovació de la proposta d’aprovació de la modificació pressupostària 1/2019 de la Fundació ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA per suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb majors ingressos. APROVAT PER UNANIMITAT

El cinquè punt era Examen i l’aprovació de la proposta d’aprovació de la modificació pressupostaria 1/2019 del Patronat MUNICIPAL ALCÚDIA RÀDIO per suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb majors ingressos. APROVAT PER UNANIMITAT

El sisè punt era Examen i aprovació de la proposta modificació pressupostària 18/2019 per crèdit extraordinari finançat amb baixa. S’augmentarà en 20.000’00€ al crèdit actual de 0€ per a l’adquisició de mobiliari urbà. També, per altra banda, es disminuirà el crèdit de neteja dels edificis municipals en uns 20.000’00€. APROVAT PER UNANIMITAT

El setè punt era Examen i aprovació de la proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 5/2019. S’ha aprovat la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat de Ràdio, i del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia, amb imports respectivament de 9.243’69€, 105’93€ i 272,66€. APROVAT PER UNANIMITAT

El vuitè punt era Examen i aprovació de la proposta modificació del règim de dedicació retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. La batlessa Bàrbara Rebassa explicà el punt. Es van determinar els càrrecs en règim de dedicació exclusiva, amb efectes a partir de dia 17 de juny de 2019.

Es varen aprovar cinc dedicacions exclusives que són la del 1er tinent de batle Domingo Bonnín, la del 4t tinents de batle Agua Santas Lobo, la del 5è tinent de batle Joaquín Cantalapiedra, la del 2on tinent de batle Martín Garcias i la de la regidora de cultura, educació i fires Antònia Cànaves, amb unes retribucions mensuals de 2.854’00€, bruts.

També s’ha determinat el càrrec en règim de dedicació parcial del 80%, implicant la realització amb caràcter de dilluns a dijous, a la 3a tinent de batlessa Joana Mª Bennàssar, amb una retribució mensual de 2.283,20€, bruts.

Al cinquè punt, s’ha dit que tots els grups polítics tindran dret a una dotació econòmica que resulta d’una aportació fixa idèntica per a cada un, així com d’una aportació variable en funció del nombre de membres.

Al sisè punt, s’han establert el règim d’assistències següents:

·Sessions de ple: a) Regidors amb delegacions: 958,55€/sessió. b) Regidors sense delegacions: 426,02 €/sessió

·Sessions de les comissions informatives: a) Regidors amb delegacions: 271,58€/ sessió. b) Regidors sense delegacions: 159,76€ /sessió.

El límit anual màxim per assistència a sessions del ple i de les comissions informatives serà: per als regidors amb delegacions, de 18.451,98€ i per als regidors sense delegacions serà de 8.201,03€.

Pel que resta de l’exercici 2019 el límit anual màxim per assistència a sessions del ple i de les comissions informatives serà, per als regidors amb delegacions de 9.225,99€ i de regidors sense delegacions de 4.100,51€.

·Sessions de la Junta de Govern Local: els membres de la Junta de Govern Local serà de 153,52€/ sessió, amb un límit màxim anual de 2.679,63€. Pel que resta de l’exercici 2019 el límit anual màxim per assistència a sessions de la Junta de Govern Local serà de 1.839’81€. S’ha establert el règim d’indemnitzacions de tots els membres de la corporació, inclosos els que exerceixin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, percebran indemnitzacions per les despeses efectives, documentalment justificades, que s’ocasionin en l’exercici del ses càrrecs. Així s’han fixat les quanties que seran objecte de revisió cada 1r de gener segons les variacions dels sous dels empleats públics.

A aquest punt des de Podemos Concepción Baleato va demanar que tots el regidors amb delegacions o sense cobressin al mateix a la baixa, ja que no ho trobava just. Des de l’oposició Fina Linares del PP digué que encara pujaria més de 500.000 euros si se restructurava i hi hagués més delegacions parcials.  Per part del govern municipal la batlessa Bàrbara Rebassa va dir que els regidors delegats tenen més responsabilitat, perquè prenen decisions perquè estan al govern. I per altra banda, si no fós així se podria estudiar fer delegacions parcials, però en cap cas augmentar la partida pressupostària dedicada a aquest tema.

Aquest punt ha quedat APROVAT  PER MAJORIA 10 VOTS A FAVOR- 6 ABSTENCIONS I 1 EN CONTRA

El punt novè era Examen i aprovació de la proposta modificació plantilla funcionaris eventuals o de confiança. La batlessa explicà que, per una banda, el càrrec de confiança de coordinador i assistent a les àrees de Festes  i Fires locals d’Alcúdia i per altra banda, un secretari de batlia i coordinador de les relacions institucionals de l’ajuntament. Les funcions a realitzar són les pròpies de col·laboració amb les àrees a les quals figuren adscrits.  També el punt recollia la modificació de la plaça restant que, com a personal eventual, consta a la Plantilla Pressupostària envers, fins ara envers les Àrees de Fires, Mercats, Comerç i Festes.

Des de l’oposició F. Linares del PP  demanà perquè s’augmentava els càrrecs de confiança, i des del govern B. Rebassa digué que tenien un regidor manco al govern i molt de volum de feina, i que només s’augmentava en mig càrrec respecte a la passada legislatura passat d’una persona i mitja a dues persones.

APROVAT PER MAJORIA 10 FAVORABLES- 5 ABSTENCIONS I 1 EN CONTRA

El punt desè, va ser Examen i aprovació de la proposta modificació de nomenament dels representants de la corporació al consorci de Promoció Exterior d’Alcúdia i al Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia.

Els representants de la Junta Rectora a nomenar són quatre titulars i quatre suplents. El president titular és Bàrbara Rebassa i els vocals titulars són Josep Cladera, Gabriel de Hevia, Tomàs Adrover, mentre que els suplents són Martí Garcias, Domingo Bonnín, Antònia Cànaves i Joaquín Cantalapiedra.

Segon, modificar el nomenament de representants de la Corporació al Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia acordat al Ple anterior i es va designar l’òrgan de la Junta rectora amb la presidenta titular Bàrbara Rebassa i presidenta suplent Agua Santa Lobo. Els vocals són Josep Cladera i Joana Mª Bennassar. APROVAT PER UNANIMITAT

El punt onzè Examen i aprovació de la proposta aprovació bases per la concessió de subvencions Municipals per el pla de foment de rehabilitació de façanes en l’àmbit del conjunt històric i immobles incloses en el catàleg Municipal d’Alcúdia per l’any 2019. S’han aprovat les despeses del pla de millorament de façanes amb l’import de 20.000€ i no s’han modificat les bases redactades a l’afecte. APROVAT PER UNANIMITAT

El punt dotzè Examen i aprovació de la proposta de l’aprovació presentació del projecte “REPARACIÓ DE VORAVES I ASFALT CARRERS CAS VICARI” al POS 2019. APROVAT PER UNANIMITAT

El punt tretzè era Examen i aprovació de la proposta de Beques menjadors escolars centres d’educació infantil de 0-3 anys. Explicà la regidora d’educació Antònia Cànaves.  S’aprova el conveni de la resolució dictada pel conseller d’educació i Universitats per tal de poder tramitar les beques de menjador escolars dels alumnes dels centres municipals d’Educació Infantil EEI Sa Pilota i EEI s’Estol del Rei en Jaume. APROVAT PER UNANIMITAT

El punt catorzè era examen i aprovació de la proposta cessió d’una parcel·la Municipal a la CAIB per la construcció i posada en funcionament d’un centre d’educació/formació en matèria d’hoteleria. Aprovar la cessió gratuïta de la parcel·la cadastral a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a què es destini a l’execució del projecte de construcció i posada en funcionament d’un centre Integrat de Formació d’Hoteleria i Turisme de l’IES Alcúdia. APROVAT PER UNANIMITAT

El punt quinzè Examen i aprovació proposta d’acord d’aprovació del Conveni de col·laboració per dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica i adquisició vehicles 100% elèctrics. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Alcúdia envers a la concessió de subvencions 2018-2019 per dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica i l’adquisició d’un vehicle 100% elèctric, per un import de 20.754,00€. APROVAT PER UNANIMITAT

El punt setzè era examen i aprovació proposta de presentació de projectes a la convocatòria de l’impost de turisme sostenible de 2019. Ho explicà el regidor d’obres pròpies Martí Garcies. Primer, el projecte de reforma i actuació del clavegueram del tram de la Crta. d’Artà entre els carrers Pere Mas i Reus i Tucà i també d’alguns dels seus ramals transversals. El preu aproximat de l’execució del projecte és de 1.430.148’09€.

Segon, el projecte de reforma i ampliació de l’edifici de l’ajuntament. El preu aproximat de l’execució del projecte és de 1.829.148’09€.

Tercer, el projecte de rehabilitació i consolidació de diferents trams de les murades. El preu aproximat de l’execució del projecte és de 621.384,49€.

També s’ha demanat que els dits projectes siguin presentats a la Convocatòria 2019 de l’impost del Turisme Sostenible. APROVAT PER UNANIMITAT

Es va donar compte  dels decrets de batllia Organització Municipal. I per últim, el divuitè punt era Propostes i Mocions d’Urgència. En primer lloc es va votar la urgència i després es passà als continguts de les dues mocions: una d’elles era relativa a documentació a presentar i que es demana fruit d’una subvenció sol·licitada al Consell. El punt quedà aprovat. I després una segona moció va ser la proposta que explicà el tinent de batle Domingo Bonnín, la proposta que es farà arribar a la Conselleria de turisme, de cara als premis de Turisme, i amb la proposta que pugui esser per l’empresa Creuers Brisas, per la seva tasca des de 1963 amb el passeig de turistes i visitants per la badia d’Alcúdia, per estar disposat sempre a la col·laboració. Afegí C. Garcia que també s’ha de mirar el component social i solidari de l’empresa pels manco afavorits.  El punt s’aprovà per 15 a favor i 2 abstencions.

24 de juliol de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits