Aprovats els pressuposts 2021

L'Ajuntament d'Alcúdia aprova els pressuposts 2021 amb baixada d'ingressos i augments amb ajuda als ciutadans i al teixit comercial del municipi

Pressupost marc per després incorporar doblers procedents del romanent de tresoreria


Tal i com es recull a la memòria de batlia, signada per la batlessa Bàrbara Rebassa i amb la tasca del departament d’economia de l’ajuntament d’Alcúdia amb la responsable política la tinent de batlessa Joana Maria Bennasar els Pressuposts 2021 es podrien definir com “inèdits i extraordinaris” per la crisi sanitària, econòmica i social, sobrevinguda per mor de la pandèmia de la covid19

Els Pressuposts 2021 recullen la reducció dels ingressos, per la rebaixa dels tributs municipals i amb els augments exponencials de les àrees d’ajuda a la ciutadania i d’ajuda al teixit comercial del municipi.

Des de l’ajuntament s’anuncia que el Pressupost de l’exercici 2021 es podran veure incrementats quantitativament per la incorporació del romanent general de tresoreria que es destinarà tant a l’augment dels serveis, a noves infraestructures i a més personal per a l’atenció ciutadana.

Per altra banda destacar que a 2021 les taxes i preus públics minva un 18,28% és a dir 1.376.000 €amb les variacions més significatives centrades en la reducció d’un 20% de la taxa de clavegueram, la taxa de fems i la suspensió exercici 2021 de les ordenances d’ocupació de via pública amb taules, cadires i expositors i amb el trast de mercat. També la minva d’ingressos a  es preveu a l’escoleta municipal, del centre de dia de l’escola municipal de música i dels ingressos derivats dels carnets d’usuaris d’esports per l’impacte de la pandèmia.

S’ha explicat des del govern municipal que el Pressuposts es veure incrementat en breu per a la incorporació del romanent general de tresoreria una vegada se faci la liquidació del Pressupots 2020 i que se destinarà a l’augment de serveis, a noves infraestructures , i a més personal per a l’atenció de la ciutadania.

S’ha subratllat que les partides d’assumptes socials i a les necessitats socials dels ciutadans són les prioritàries i són partides obertes per poder-se incrementar sense límit, atenent a la demanda social que es doni en qualsevol moment.

 

 

Dades dels Pressuposts 2021 AJUNTAMENT

Estats de despeses.

Capítol 1. Personal. 11.111.210.000 €.

Capítol 2. Compres de bens i serveis. 13.652.139,33 €

Capítol 3. Despeses financeres. 201.000 €.

Capítol 4. Transferències corrents. 3.587.373,29 €

Capítol 6. Inversions. 1.897.840 €

Capítol 7. Transferències de capital 192.600 €

Capítol 9. Amortització préstecs. 0 €

TOTAL DESPESES 30.642.162,62 €

 

Estat d’ingressos.

Capítol 1. Imposts directes 17.757.600 €

Capítol 2. Imposts indirectes. 462.000 €

Capítol 3. Taxes i altres ingressos. 6.152.510 €

Capítol 4. Transferències corrents. 4.747.422 €

Capítol 5. Ingressos patrimonials. 726.686 €

Capítol 7. Transferències de capital. 795.944,62 €

TOTAL INGRESSOS 30.642.162,62 €

 

ESTAT DE PREVISSIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS D’EMSA.

Estat de despeses: 4.562.391,00 €.

Estat d’ingressos: 4.562.391,00 €

 

PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POLLENTIA.

Estat de desespes 248.367,00 €

Estat d’ingressos 248.367,00 €

 

ESTAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL I EL CONSORCI:

Estat de despeses

TOTAL DESPESES: 32.538.466,33 €

Estat d’ingressos.

TOTAL INGRESSOS: 32.538.466,33 €

La distribució econòmica d’ingressos i despeses pressupostaris i la seva comparació amb els d’exercicis anteriors ve plasmada al següent quadre:

 

Pressuposts de personal de 2021. 11.111.210 €

Pressuposts de personal 2020. 9.692.051 €

Inversions.

Inversions 2021 1.897.840 €

-56,16% manco despeses 4.329.184 € respecte a 2020 que la inversió va ser de 4.329.184 €

 

Taxes i altres ingressos.

-18,28 % manco 2021 respecte a 2020.

Així 6.152.510. a 2021 i 7.528.750 € a2020.

Respecte als Ingressos patrimonials, un  -64,12% 2.025.284 € a 2020 i al 2021 726.686 €. La davallada més significativa es dona a la partida d’explotació de platges, previsió realitzada a partir de la recaptació de 2021, per l’impacte de la pandèmia al sector turístic.

 

Transferències de capital -50,27% d’ingressos 1.600.542 € a 2020, i a 2021 són 795.944,62 €

.................................

 

Al capítol 1.

Despeses de personal hi ha un increment d’un 14,64% com a conseqüència de la creació de noves places i l’abonament del 100% de la carrera professional.

 

Al capítol 2.

Augment un 4,02% els augments més importants es produeixen a:

Àrea de benestar social, augment d’un 77%  per l’augment de la partida del banc d’aliments que passa dels 12.000  euros a 100.000 euros, i augment i/o creació d’altres partides com allotjament de persones en risc i de despeses covid.

Àrea de comerç increment en un 11,03% fonamentalment per la inclusió al capítol  2 de l’aportació que es venia fent al Consorci de promoció exterior i per l’augment de les partides relatives a gestió de xarxes socials i activitats turístico-esportives.

Àrea d’educació augment d’un 28,17%, donada el nou contracte de la gestió de les escoletes i per l’augment del servei de psicòlegs, bus escolar entre d’altres.

Àrea de manteniment, augment de 412.000 euros, pel nou contracte de fems, neteja i manteniment del punt verd i la partida desinfecció covid.

Minven altres àrees com festes, fires, cultura i esports.

Al capítol 3.

 Les despeses financeres s’incrementa fins arribar als 201.000 €

  Per les noves condicions imposades per les entitats bancàries.

 

Al capítol 4, de subvencions augmenta un 116,7% per l’augment de subvencions i ajudes de l’àrea de benestar  social passant de 92.000 € a 230.000 €.

Es crea una nova partida a comerç per la nova campanya de cupons de comerços dotada amb 100.000 €.

L’augment de les subvencions en educació doblant la partida de beques de llibares fins als 30.000 € i augment de l’aportació als centres escolars en previsió de l’apertura de la nova escola

També hi ha l’augment de l’aportació a EMSA un 168% i al consorci de Pollentia d’un 51,66% degut a la minva d’ingressos per la minva d’ingressos a la platja i per la baixada de visitants com a conseqüència de la covid 19.

Capítol 6.

En el capítol d’inversions reals a 2021 es financia amb recursos ordinaris i amb subvencions de la CAIB per l’obra de construcció d’un centre d’educació infantil i prima.

Experiment una baixada dels 56,16% a conseqüència de la finalització de l’obra de l’escola.

El capítol 7 transferència de capital augmenta un 133,63% degut a l’augment de la inversió a EMSA.

22 de febrer de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits