Llista vigent d'aspirants consolidada de les borses de TAG

Fecha de modificación: 6 de juliol de 2018

Mitjançant Resolució de batlia núm. 1059/2018 de data 5 de juliol de 2018, s’han aprovat la llista vigent d’aspirants consolidada derivada de les borses de treball vigents de TAG

Mitjançant Resolució de batlia núm. 1059/2018 de data 5 de juliol de 2018, s’han aprovat la llista vigent d’aspirants consolidada derivada de les borses de treball vigents de la subescala de tècnic d’administració general constituïdes mitjançant les Resolucions de Batlia núm. 216/2016, de 18 de febrer (BOIB 50/2016, de 21 d’abril), núm. 1128/2016, de 29 de juliol (BOIB 105/2016, de 18 d’agost), núm. 2063/2017, de 14 de desembre (BOIB 156/2017, de 21 de desembre) i núm. 694/2018, de 11 de maig de 2018 (BOIB 61/2018/ de 17 de maig) per al nomenament de funcionaris interins, la qual té caràcter preferent a la borsa que resultarà de la convocatòria aprovada per aquesta resolució.

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits