Informació pública estudi viabilitat econòmica servei de bar centre gent gran d'Alcúdia

Fecha de modificación: 16 de setembre de 2021

Informació pública de l’estudi de viabilitat econòmica de la concessió del servei de bar cafeteria del centre de la gent gran d’Alcúdia situat a l’edifici de “Can Ramis” signat en data 3 de febrer de 2020 per l’economista Sr. Joan Català Torrens, mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Alcúdia i en el BOIB durant el termini de SETZE DIES NATURALS, a la vista de la urgència declarada del procediment. Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits