Convocatòria per a la provisió de 4 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l´Ajuntament d´Alcúdia mitjançant procediment extraordinari d´accés

Fecha de modificación: 27 de gener de 2020

Llistat provisional d´admesos i exclosos al procediment selectiu

DIA 9 DE DESEMBRE DE 2.019:

ES PUBLICA LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA AL BOE NÚMERO 295 DE 9 DE DESEMBRE DE 2.019.

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS PER PRENDRE PART AL PROCEDIMENT SELECTIU ES DE 20 DIES HÀBILS A PARTIR DE L´ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT I FINALITZA EL DIA 10 DE GENER DE 2020

ES PUBLIQUEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA AL BOIB NÚMERO 163 DE 3 DE DESEMBRE DE 2019.

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits