Convocatòria per a la provisió de 4 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l´Ajuntament d´Alcúdia mitjançant procediment extraordinari d´accés

Fecha de modificación: 7 d'octubre de 2020

En data 07 d'octubre es publica el decret d'aprovats per nomenar en pràctiques

ACTUALITZACIÓ:

 

07 d' Octibre de 2020

Es publica el Decret amb la relació d’aspirants que han superat el procés selectiu i que seran nomenats com a personal funcionari en pràctiques.

05 d'Octubre de 2020

Es publica diligència per fer constar que, d’acord amb l’Acta de la sessió núm. 8 de data 5 d’octubre de 2.020, del Tribunal Qualificador del procediment selectiu per a la provisió de 4 places de policia local de l´Ajuntament d´Alcúdia, es fa públic el resultat definitiu de la fase de mèrits i la proposta definitiva del Tribunal del procediment selectiu.

25 DE SETEMBRE DE 2.020

Es publica diligència del Tribunal qualificador, amb el resultat provisional de la fase de mèrits i del procediment selectiu. Els interessats disposen de cinc dies hàbils des de la present publicació dels resultats al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, per tal de formular al·legacions o reclamacions o sol·licitar revisió de la puntuació atorgada en la fase de concurs, que hauran de sol·licitar a través del registre d’entrada de l’Ajuntament, dirigides al Tribunal.

DIA 10 DE SETEMBRE DE 2.020:

Degut a una errada en el procés intern informàtic de signatura electrònica de la diligència de data 9 de setembre de 2.020, en la diligència publicada ahir no apareix la signatura del President. Es publica altre cop la diligència, amb les 2 signatures, sense que alteri el termini ja iniciat de presentació de mèrits, que finalitza el dia 23 de setembre de 2.020

DIA 9 DE SETEMBRE de 2.020:

ES PUBLICA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR, AMB EL RESULTAT DEFINITIU DE LA FASE D'OPOSICIÓ, I S'ANUNCIA L'OBERTURA DEL TERMINI DE

PRESENTACIÓ DE MÈRITS PER ALS ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE D'OPOSICIÓ.

D’acord amb l’establert a les bases de la convocatòria, els aspirants que hagin superat la fase d´oposició disposen de deu dies hàbils comptadors des de l´endemà de la publicació d´aquesta llista definitiva d´aprovats de la fase d´oposició al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, per presentar la relació de mèrits que s´indiquen a l´annex III de les bases, que hauran de presentar segons el model normalitzat de l´annex V de les bases, davant el Registre General de l´Ajuntament d´Alcúdia.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓDE MÈRITS FINALITZA EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2.020

 

 

DIA 29 DE JULIOL:

ES PUBLICA LA DILIGENCIA AMB EL RESULTAT DEL PRIMER EXERCICI DE LA FASE D´OPOSICIÓ I DATA DEL SEGON EXERCICI.

 

DIA 22 DE JULIOL:

ES PUBLICA EL DECRET D´ELEVACIÓ A DEFINITIU DEL LLISTAT PROVISIONAL D´ASPIRANTS ADMESOS AL PROCEDIMENT I LA CONVOCATÒRIA DEL PRIMER EXERCICI DE LA FASE D´OPOSICIÓ.

 

DIA 6 DE JULIOL:

ES PUBLICA EL DECRET DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCEDIMENT SELECTIU I EL LLISTAT PROVISIONAL D´ASPIRANTS ADMESOS AL PROCEDIMENT

 

DIA 1 DE JUNY DE 2.020:

ES REPRENEN ELS TERMINIS PER PRESENTAR NOVES SOL·LICITUDS PER LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA, PUBLICAT AL BOE NÚMERO 62 DE 11 DE MARÇ DE 2.020. EL TERMINI PER PRESENTAR NOVES SOL·LICITUDS ES VA INICIAR EL DIA 12 DE MARÇ I ES REPRÈN EL DIA 1 DE JUNY DE 2.020 I PER TANT FINALITZA EL DIA 24 DE JUNY DE 2.020.

LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ PEL QUAL ES DECLARA L´ESTAT D´ALARMA VA DETERMINAR LA SUSPENSIÓ DELS TERMES I LA INTERRUPCIÓ DELS TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG PEL QUAL ES PRORROGA L´ESTAT D´ALARMA, ACORDA L´AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ I DE LA INTERRUPCIÓ DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS, ESTABLINT AMB EFECTES DE 1 DE JUNY DE 2020 LA REPRESA DEL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS SUSPESOS PER LA D.A.3ª DEL RD 463/2020.

 

DIA 11 DE MARÇ DE 2.020:

ES PUBLICA AL BOE NOU TERMINI PER PRESENTAR SOLICITUDS PER LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA: BOE NÚMERO 62 DE 11 DE MARÇ DE 2.020.

EL TERMINI PER PRESENTAR NOVES SOL·LICITUDS PER PRENDRE PART AL PROCEDIMENT SELECTIU ES DE 20 DIES HÀBILS A PARTIR DE L´ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT I FINALITZA EL DIA 8 D´ABRIL DE 2020. ELS ASPIRANTS ADMESOS AL LLISTAT PROVISIONAL ANTERIOR NO S´HAN DE TORNAR A PRESENTAR.

 

DIA 20 DE FEBRER DE 2.020:

ES PUBLICA AL BOIB EDICTE DE RECTIFICACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA I APERTURA DE NOU TERMINI PER PRESENTACIÓ D´INSTÀNCIES UNA VEGADA ES PUBLIQUI L´EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA AL BOE

ES PUBLICA LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA AL BOE NÚMERO 295 DE 9 DE DESEMBRE DE 2.019.

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS PER PRENDRE PART AL PROCEDIMENT SELECTIU ES DE 20 DIES HÀBILS A PARTIR DE L´ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT I FINALITZA EL DIA 10 DE GENER DE 2020

ES PUBLIQUEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA AL BOIB NÚMERO 163 DE 3 DE DESEMBRE DE 2019.

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits