Convocatòria per a la provisió de 10 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Alcúdia mitjançant el procediment extraordinari d’accés

Fecha de modificación: 2 d'agost de 2019

DECRET DE NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES I CONSTITUCIÓ D´UNA BORSA D´INTERINS

DIA 8 DE FEBRER DE 2.019: PUBLICAT AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 10 PLACES DE POLICIA LOCAL A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ES DE 20 DIES HÀBILS A PARTIR DE L´ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT, A PARTIR DE DIA 11 DE FEBRER FINS DIA 11 DE MARÇ DE 2.019.

ES PUBLIQUEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 10 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA. PUBLICADES LES BASES AL BOIB NÚMERO 14 DE 31 DE GENER DE 2.019

ES PUBLICA EL DECRET DE BATLIA DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCEDIMENT

ES PUBLICA EL LLISTAT PROVISIONAL D´ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCEDIMENT

DIA 10 D´ABRIL DE 2.019: ES PUBLICA RESOLUCIÓ DE BATLIA D´APROVACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU D´ADMESOS I EXCLOSOS I CONVOCATORIA PRIMER EXERCICI DE LA FASE D´OPOSICIÓ

DIA 25 D´ABRIL DE 2.019: ES PUBLICA DILIGENCIA AMB EL RESULTAT DEL PRIMER EXERCICI DE LA FASE D´OPOSICIÓ I CONVOCATORIA DEL SEGON EXERCICI.

DIA 29 DE MAIG DE 2.019: ES PUBLICA DILIGENCIA AMB EL RESULTAT DE LA PROVA PSICOTÈCNICA I EL RESULTAT PROVISIONAL DE LA FASE D´OPOSICIÓ.

DIA 13 DE JUNY DE 2.019: ES PUBLICA DILIGENCIA AMB EL RESULTAT DEFINITIU DE LA FASE D´OPOSICIÓ.

DIA 8 DE JULIOL DE 2.019: ES PUBLICA DILIGENCIA AMB EL RESULTAT DE LA VALORACIÓ DELS MERITS I RESULTAT PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA.

DIA 16 DE JULIOL DE 2.019: ES PUBLICA DILIGENCIA AMB LA DATA DE REVISIO DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL RESULTAT PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits