Pergamins de l'Arxiu Municipal

La col·lecció de pergamins de l'Arxiu Municipal d'Alcúdia tot i que no és molt nombrosa sí és molt significativa. Es tracta de 21 pergamins de gran format més una còpia fotogràfica del títol de ciutat d'Alcúdia de 1523. Molts dels pergamins que pertanyien a l'arxiu foren en un moment indeterminat de la primera meitat del segle XX acollits a l'Arxiu del Regne de Mallorca i allà es conserven en l'actualitat. Dels 21 que resten a Alcúdia la majoria són cartes reials manuscrites relatives als privilegis reials de la vila. El pergamí més antic és del segle XIII, de l'any 1293, i el gruix dels pergamins és dels segles XIV-XVI. Els pergamins es troben en un armari específic per tal d'assegurar la seva conservació.

Pergamí

data

regesta dimensions
1

1293, juny, 4.

Barcelona

Còpia del privilegi atorgat per Jaume I a instància de Pere Bosch en el que el rei estableix instruccions per a les persones que tenen les escrivanies. 275 x 225 mm.
2 1302, octubre, 2. Felix Martí i la seva esposa Maria venen un troç de terra al rei Jaume Ii per a construir i edificar l'església, cementiri i hospital pel rector de la vila d'Alcúdia per preu de 6 lliures de reials de Mallorques. 290 x 200 mm.
3 1314, novembre, 14, Mallorques. Sancho I de Mallorca autoritza als Jurats d'Alcúdia a retenir-se 100 lliures del subsidi veïnal que es recapta per a la Universitat del Regne i dedicar-es a la construcció de l'església i el sobrant dedicar-ho a fortificació del mur de la vila. 280 x 192 mm.
4

1320, gener,1,

Alcúdia.

El consell de la Universitat d'Alcúdia acorda enviar al rei Sanco a un dels seus jurats, Ramon Mansera per a que exposi el rei l'estat de pobresa de la vila. 350 x 270 mm.
5 1345, setembre, 18.  Pere el cerimoniós Pere el cerimoniós a instànica dels jurats i prohomens d'Alcúdia concedeix l'exempció de pagament de lluïsme, cens i qualsevol altre dret que es gravàs sobre unes cases al costat de l'església que s'havien de comprar per a la construcció d'un hospital. 385 x 270 mm.
6

1347, desembre, 3,

Alcúdia.

El notari Pere Ferrer lega 30 lliures de reials de Mallorques per a remissió dels pecats per a una campana destinada a l'Hospital que està en construcció. 270 x 340 mm.
7 1362, setembre, 27. Jaume Mateu i Elisenda la seva muller venen certa quanitat de blat, bo, nítit, purgat als germans Bernat i Francesc Martí d'Alcúdia. 640 x 415 mm.
8 1378, març, 1?. La Universitat d'Alcúdia redimeix un cens de 250 morabetins que es pagaven a Anment, esposa de Bernat Febrer que gravava sobre l'alqueria de Ginyent. 700 x 550 mm.
9 1381, gener, 7. Simó Perello cedeix a Joan Nutxo set quarteres de blat que gravaven l'alqueria de Gatamoix que havia estat de Guillem Ardit el qual havia gravat un cens de 10 quartanes d'oli per a cremar perpètuament en la capella de Sant Martí de la Cova. 475 x 340 mm.
10 1397, juliol, 10. Martí I l'humà eximeix al vi produit a Alcúdia de pagar qualsevol dret. 560 x 390 mm.
11

1409, octubre, 6,

Mallorques.

Es jurats d'Alcúdia demanen al rei que es faci cumplir els privilegis sobre el vi sobre la venta de 1006 sagnum vini que sel's havia volgut fer pagar per part dels recaptadors del dret del quint del vi. 570 x 560 mm.
12

1416, setembre, 26,

Barcelona.

Alfons V declara el vi d'Alcúdia lliure de qualsevol gravàmen.

504 x 335 mm.

13 1416. desembre, 15, Barcelona. Sentència de Alfons el Magnànim sobre els drets del vi d'Alcúdia. 600 x 440 mm.
14 1431, febrer, 20. Ramon Çaforteza instaura un cens a Gregori Salembe. 570 x 290 mm.
15

1525, octubre, 14,

Valladolid.

Carles I concedeix als alcudiencs la Franquesa de tots los drets.

720 x 530 mm.
16

1560, març, 28,

Toledo.

 Felip II tatifica les concessions efectuades pel seu pare sobre l'elecció i extracció de síndics forans i clavaris en la ciutat d'Alcúdia enlloc de a Inca i Sineu

700 x 575 mm.
17 1564, març, 23.

Felip II confirma els privilegis reials que el seu pare Carles I  atorgà a la ciutat d'Alcúdia el 18 de juliol de 1523.

660 x 400 mm.
18 1576 Antoni Aleya fill de Joan Quondam de la ciutat d'alcúdia ven un cens de la seva heretat a la dona Martina dona de Antoni Piyol, quondam,  per 45 sols a pagar en la festa de Sant Miquel del mes de setembre. 299 x 213 mm.
19

1590, agost, 29,

San Lorenzo del Escorial.

Felip II concedeix a la Ciutat d'Alcúdia el Real Privilegi per a que pugui tenir morberia per a admetre embarcacions en el seu port així com ho fa la ciutat de Mallorques. 662 x 452 mm.
20

1595, abril, 18,

Madrid.

Felip II mitjançant reial decret concedeix autorització als jurats de la ciutat d'Alcúdia per a comprar les cases necessàries per a edificar un monastir de monges, així com l'autorització a amortitzar el seu cost fins ala quanitat de cent mil lliures.

731 x 562 mm.
21 1598, octubre, 31. Sentència del formatge. 740 x 540 mm.
22 1523, octubre, 26, Pamplona.  Concessió del títol de fidelíssim a Alcúdia [còpia fotogràfica]

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits