Convocatòria d'una borsa de feina d'auxiliars de serveis

Data de modificació: 16 de juliol de 2018

Es publica decret de constitució d´una borsa de feina d´auxiliars de serveis (conserges).

ACTUALITZACIÓ: 27 D´OCTUBRE DE 2017

Es publica el llistat provisional d'aspirants admeses i excloses, així com la data, hora i lloc de realització de les proves. Les/els aspirants disposen de 10 dies hàbils per presentar-hi esmenes o reclamacions.

 

Mitjançant Resolució de batlia núm. 1428/2017 de data 8 de setembre de 2017, s’han aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de feina d'auxiliars de serveis de l'Ajuntament d'Alcúdia, com a personal laboral temporal.

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i i al tauler d’anuncis electrònic del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), als efectes establerts a l’article 45 de la Llei 39/2.015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les instàncies per participar al concurs-oposició s’hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l’Annex II d’aquestes bases, adreçades al Sr. Batle de l’ajuntament d’Alcúdia, dins el termini de QUINZE DIES NATURALS, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB, amb independència del registre o oficina en que es presentin. Les instàncies es facilitaran gratuïtament al registre general de l’ajuntament. Les instàncies es podran presentar davant el Registre General d’Entrada de la Corporació, ubicat al C/ Major, 9; CP07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o per qualsevol dels mitjans admesos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu.

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits