Resum de sessió plenària

Plenari extraordinari dimarts 19 de febrer a l’Ajuntament d’Alcúdia

Una vegada aprovada l’acta de la sessió anterior. El segon punt se va aprovar a per unanimitat. Era la proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament d’Alcúdia, i dels organismes autònoms, per un import total de  214.397,15 €.

El punt tercer va ser referent a l’aprovació proposta definitiva de la modificació numero 7 de les NNSS relativa al canvi de qualificació d’una parcel.la E5b a equipament Esportiu i diverses normes urbanístiques. El punt ha quedat aprovat per unanimitat.

El punt quart, era l’aprovació proposta definitiva de la modificació numero 10 de les NNSS relativa diverses modificacions puntuals. El punt ha quedat aprovat per unanimitat.

El punt cinquè referent a l’aprovació proposta Pla desenvolupament Turístic de l’Ajuntament d’Alcúdia per al període 2019-2022. El regidor de turisme Joan G.Vallori ha explicat les línies estratègies que es preveuen tant per turistes com per a la ciutadania, diagnosi realitzat des de la Universitat de les Illes Balears. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots favorables de 13 regidors I regidores (PI,PSOE, GXA, UXA, I GA) I amb 4 abstencions dels regidors I regidores del PP.

El sisè punt va ser l’aprovació conveni de col·laboració envers subvenció atorgada envers la condicionament d’una zona verda entre els carrers Estels i Arc de Sant Martí. Aquesta subvenció  d’uns 100.000 €, des del consell de Mallorca, dins el Pla d’obres i serveis s’ha aprovat amb els vots favorables de tot el consistori.

A petició del grup municipal popular els següents punts s’ha aprovat per unanimitat, el 7,8,9  l’acord inicial de dissolució dels organismes autònoms del patronat municipal d’esports, organisme autònoma d’Alcúdia ràdio, de l’organisme autònom de l’escola municipal de música. El regidora Joana M. Bennàssar ha expressat que es tracta d’iniciar la dissolució administrativa en cap cas els serveis que seguiran com a àrea d’esports, àrea de ràdio I música integrada en cultura, amb els treballadors que mantendran la seva categoria talment com fins ara però integrats a la plantilla de l’Ajuntament.

El punt desè, va ser l’aprovació de la proposta de l’increment addicional del 0.30% dels empleats públics del grup 5. Antoni Mir ha explicat que s’ha pres la decisió que   repercuteixi a les persones que manco cobren de l’ajuntament. S’ha aprovat per unanimitat.

El punt onzè, tractà la  proposta d’aprovació del compliment d’Incapacitat temporal, fins 100% de les retribucions per a tot el personal de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms dependents. Aquest punt ha quedat aprovat per unanimitat.

El punt dotzè fou l’aprovació de la proposta per la implantació de la carrera professional horitzontal als empleats públics de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms dependents. El batle Antoni Mir ha explicat que altres municipis i institucions ja ho han fet, que a Alcúdia es farà de manera percentual progressiva al llarg dels pròxims anys, per compatibilitzar ingressos i sortides i amb una clàusula addicional per si se modifica la llei de despesa, tenint en compte de no hipotecar futurs consistoris. S’ha aprovat per unanimitat.

La Segona part de la sessió plenària s’han donat compte dels decrets de batlia.

A l’apartat de precs i preguntes C. Garcia d’ UxA ha demanat perquè se posi una senyalització a un pas de vianants del c. Pollentia, el batle ha expressat que s’informarà a la policia perquè es faci. Un altre prec des d’aquest grup també s’ha demanat que se millori el tancat del nou aparcament. Des del govern D.Bonnín s’ha dit que en tenien coneixement.

Per últim, C. Garcia ha demanat tot el tema de la Mar de Nins i la regidora Agüi Lobo ha expressat que  ja se va seguir una altra sistema de fer reforç escolar i ha tengut una resposta positiva d’uns 105 nins; s’ha treballat amb intervenció familiar i després temps lliure en la qual cosa s’hi està fent feina. En l’estiu hi ha la línia de beques perquè es puguin fer les activitats d’estiu amb l’objectiu que estiguin integrats.

També des de Unió per Alcúdia, C. Garcia ha demanat al govern municipal sobre el projecte del carril bici manifestant que té moltes deficiències aquesta obra que se fa. Des del govern municipal s’ha manifestat que coincideixen  en què aquest pintat no és correcte, i s’ha reiterat que és un projecte no d’aquesta legislatura ni de l’ajuntament, però que se mantendrà una reunió amb tècnics d’aquesta obra per estudiar possibles solucions. Des del PP s’ha matisat que no és un projecte de l’anterior legislatura, i que era del consorci de la bossa d’allotjament turístic.

Des del PP, Fina Linares ha demanat que se netegi la rotonda de sortida des Moll comercial. Des del govern municipal s’ha expressat que se farà net.

També des del PP s’han recollit queixes sobre rates, i des del govern municipal ha expressat el regidor Tomàs Adrover que cada registre d’entrada que arriba amb aquestes queixes ràpidament s’actua per part de l’empresa que s’encarrega.

Fina Linares també ha demanat al govern municipal sobre com estaven les gestions relacionades amb Ironman de cara a 2020. el regidor J. Gaspar Vallori ha manifestat que han tengut reunions amb tècnics, amb hotelers, estan analitzant els plecs tècnics i administratius i esperen en breu poder anar endavant.

20 de febrer de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits