Resum de la sessió plenària de dia 22 d'octubre

El ple de l’Ajuntament d’Alcúdia ha aprovat per unanimitat la baixada del tipus general de l’impost de l’IBI , situat actualment al 0.513% al 0.487% , que suposa una baixada d’un 5% en el rebut dels ciutadans.

La baixada beneficia a un 95% dels ciutadans i ciutadanes.

 

 

Amb cinc punts a l’odre del dia, després d’aprovada l’acta de la sessió anterior. El segon punt a l’ordre del dia va ser la determinació del càrrec amb dedicació exclusiva i de les seves retribucions. Concretament, el 5è tinent de Batle, el regidor Joan Gaspar Vallori Guayta, responsable d’obres pròpies, turisme i relacions institucionals, després de presentada la seva renúncia, de la dedicació exclusiva, per les noves tasques com a secretari tècnic del departament de modernització i funció pública del Consell de Mallorca, realitzarà les seves funcions en  règim d’indemnització per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals de què formi part, als efectes de dia 17 de setembre de 2018. I al mateix punt queda aprovat determinar que la regidora Aguas Santas Lobo Benítez, que té l’exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat dels serveis de sanitat, benestar social i igualtat, realitzi les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució anual de 38.666,18 €, distribuïdes en catorze pagues. Aquest punt ha quedat aprovat per unanimitat.

El tercer punt referent a la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, ha estat l’aprovació de la baixada del tipus general de l’impost de l’IBI. Segons ha explicat la regidora d’hisenda, la tinent de batle Joana Maria Bennàssar, la pujada dels tipus impositius, entre 2012 a 2014, representà l’augment de més d’un 57% a la quota de l’Impost sobre béns immobles urbans, passant del coeficient 0.42 al 0.66.

La regidora d’hisenda que ha dit a més que, seguint amb els compromisos electorals adquirits i després de la Baixada de 2017, la qual l’equip de govern no el considera suficient, i per això se segueixen aplicant mesures per pal·liar la càrrega impositiva.

Per tant al plenari s’ha proposat una baixada del tipus general de l’impost de l’IBI , situat actualment al 0.513% i passa al 0.487% , que suposa una baixada d’un 5% en el rebut dels ciutadans. La baixada beneficia a mes de 17.800 rebuts, un 95% dels ciutadans. La resta queda congelat.

 

Aquesta baixada aprovada en plenari avui, se suma a l’exercici de 2017, en la qual varen baixar un 5% el rebut dels ciutadans el que representa un 10% de rebaixa en dos exercicis.

El batle Antoni Mir ha especificat que no es baixa més, per no quedar descapitalitzats tenint en compte que hi ha la llei de la regla de la despesa, i que s’han de seguir mantenint els serveis. Aquest punt ha quedat aprovat per unanimitat dels assistents.

 

 

El quartpunt, referent al nomenament de Fill Predilecte d’Alcúdia a favor del Sr. Jaume Qués Vanrell. Prevere, ha estat explicat per la regidora d’educació Bàrbara Rebassa, considerant  la tasca educativa, històrica, fotogràfica i d’ajut als primers inmigrants duta a terme pel Prvre Mossen Jaume Qués Vanrell al municipi d’Alcúdia,

Així, s’ha quedat aprovat per unanimitat per part de tots els regidors i regidores assistents a la sessió plenària extraordinària.

 

 

22 d'octubre de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits