Procés selectiu pel nomenament de 2 TAG oferta genèrica SOIB

Data de modificació: 8 d'abril de 2021

Diligència que eleva a definitiva la proposta de la valoració de mèrits dels candidats, efectuada per la Comissió Avaluadora, publicada dia 24 de març de 2021

Diligència: Per fer constar que una vegada transcorregut el termini per presentar al·legacions o reclamacions a la valoració de mèrits del candidats, efectuada per la Comissió Avaluadora, que es va fer pública el dia 24 de març de 2021 en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament d’Alcúdia, no s’han presentat al·legacions o reclamacions a la proposta provisional de puntuació del procediment selectiu, per la qual cosa s’eleva dita proposta a definitiva, i es dóna trasllat de l’expedient a la Batlia per a la seva resolució.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits