Decret d'adaptació organitzativa municipal al RDLlei 10/2020

Data de modificació: 30 de març de 2020

El decret aprova la Instrucció per a l'aplicació del RDLlei 10/2020 a l'Ajuntament d'Alcúdia i organismes dependents.

Instrucció per a l’organització de la prestació dels serveis públics essencials i sobre l’aplicació del permís retribuït establert al RDLlei 10/2020, en l’àmbit de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes dependents.

 

S'aprova la Instrucció d’organització del treball presencial i del teletreball, la qual deixa sense efecte mentre es mantingui vigent el Reial Decret-Llei 10/2020, les mesures acordades en els Decrets d’aquesta Batlia núm. 0386/2020 i 0426/2020 en tot allò que contradiguin la instrucció, així com les autoritzacions de teletreball ja atorgades que estiguin en contradicció amb l’organització del present annex. Les mesures que s’estableixen a l’annex de la Instrucció seran d’aplicació a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 10/2020 i durant la seva vigència

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits