OBRES D´ADEQUACIÓ D´OFICINES A L´EDIFICI MUNICIPAL DE CAN QUES

CONTRACTE FORMALITZAT

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar obligatòriament les seves ofertes de forma electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https:// contrataciondelestado.es), on es troba ubicat el Perfil del Contractant de l'Ajuntament d'Alcúdia.

El termini de presentació de les proposicions serà de vint-i-un (21) dies naturals, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Alcúdia, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector Públic, finalitzant dit termini a les 14:00 hores del darrer dia per presentar ofertes. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 11/12/2018 A LES 14 HORES

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=N0dB2%2BpgbG2iEJrVRqloyA%3D%3D

 

  • Número d'expedient: CN-61/2018
  • Tipus de contracte: Contracte d'Obra
  • Data de modificació: 27 de desembre de 2018
  • Fase de contractació: Formalitzat
  • Tipus de procediment: Obert

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits