Factura Electrònica

Amb motiu de la propera implantació del sistema de facturació electrònica us informam que l’Ajuntament d'Alcúdia, organismes autònoms i entitat pública empresarial "EMSA, S.A.U." estan donats d’alta a la plataforma FACe.

D'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir de dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica.

 • Estaran obligatsa l'ús de la factura electrònica les entitats següents, per factures amb imports superiors a 5.000€
  • Societats anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tenguin la nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributaria
  • Unions temporals d'empreses
  • Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital ris, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecaria o Fons de garantia d'inversions.
 • Estaran exclosos d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures d'import no superior a 5.000€ i les factures dels Autònoms de qualsevol import.

 

No obstant això qualsevol empresa que no vengui obligada per la llei o bé quan es tracti de factures inferiors a 5.000€ podrà també presentar-les electrònicament.

 

La presentació de factures electròniques s'ha de realitzar a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. (http://alcudia.face.gob.es)

 

CODIS DIR3-FACe.

Oficina comptable / Receptor

Òrgan gestor / Fiscal

Unitat tramitadora / Pagador

L01070033 Ajt. Alcúdia

L01070033 Ajt. Alcúdia

L01070033 Ajt. Alcúdia

LA0003993 Patronat Esports Alcúdia

LA0003993 Patronat Esports Alcúdia

LA0003993 Patronat Esports Alcúdia

LA0004173 EMSA, S.A.U.

LA0004173 EMSA, S.A.U.

LA0004173 EMSA, S.A.U.

LA0004170 Escola Música Alcúdia

LA0004170 Escola Música Alcúdia

LA0004170 Escola Música Alcúdia

LA0004171 Alcúdia Ràdio

LA0004171 Alcúdia Ràdio

LA0004171 Alcúdia Ràdio

LA0008775 Consorci de Promoció Exterior Alcúdia

LA0008775 Consorci de Promoció Exterior Alcúdia

LA0008775 Consorci de Promoció Exterior Alcúdia

LA0008776 Consorci Ciutat Romana Pol·lèntia

LA0008776 Consorci Ciutat Romana Pol·lèntia

LA0008776 Consorci Ciutat Romana Pol·lèntia

 

És molt important també que informeu a la factura quin és el departament responsable de la compra i/o la persona responsable de l'Ajuntament que ha efectuat l'encàrrec.

Adjuntau també albarans de compra o pressuposts acceptats si disposau d'ells.

Podeu consultar també:

FACe - Preguntes freqüents per a proveïdors.

FACe - Manual d'ús del portal del proveïdor.

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits