Resum de sessió plenària

Sessió plenària de dia 8 de juliol de 2021

Examen i aprovació de l’acte de la sessió anterior. Es durà a una propera sessió plenària.

Examen i aprovació inicial expedient MC-17-2021 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. (6 abstencions(PP,Vox,UxA,Cs)  11 vots a favor( Psoe, Pi, Més, Podemos).

Examen proposta donar compte PLA ANUAL control financer 2021. els diversos grups polítics municipals s’han donat per assabentats.

Examen i aprovació proposta ratificació de la resolució d’aprovació del conveni de col·laboració per al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials que atorguen els ajuntaments o mancomunitats de municipis a persones especialment vulnerables per fer front a les situacions extraordinàries derivades de la COVID-19 durant l’any 2021. Unanimitat.

Examen i aprovació proposta de ratificació de la resolució d’aprovació de la pròrroga del conveni amb el CIM per a l’adquisició de la finca “Sa Tanca de Can Domenech”. El punt s’ha aprovat amb les 3 abstencions(PP) i els 14 vots a favor(Psoe,Pi,Més,Vox,UxA,Cs, Podemos).

 Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia, Examen i aprovació proposta per la sol·licitud d’una subvenció de la Conselleria de transició energètica i sectors productius, per a la rehabilitació de l’edifici corral dels reis a ronda 31 (PROGRAMA PREE). Aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia.

Examen proposta d’acord de proclamació de fill predilecte de la Ciutat d’Alcúdia al Sr. Antoni Qués Ventayol. El punt s’ha aprovat amb les 5 abstencions( PP, Ciutadans i UxAlcúdia),  1 en contra(Vox)  i els 11 vots a favor (Psoe,Pi,Més per Alcúdia, Podemos).

Moció que presenta el grup Municipal Podemos a favor de la llibertat d’expressió. Després d’uns canvi amb la redacció la moció s’ha aprovat amb  5 vots en contra (PP,Vox i Cs), i els 12 vots afirmatius (Psoe,Pi,Més,UnióxAlcúdia,Podemos)

 

Moció que presenta el grup Municipal Podemos sobre protecció del Patrimoni històric artístic i cultural. La moció no ha tirat endavant, amb la següent votació: 5 abstencions(Pp,UxA,Cs)  1 vot afirmatiu, de Podemos i 11 vots en contra (Psoe,Pi,  Més i Vox).

 

Moció que presenta el grup Municipal PP de suport al sector pesquer de Mallorca. La moció ha quedat aprovada amb 16 vots a favor (Pp,Psoe,Pi,Més, Vox, UxA,Cs)  i 1 abstenció de Podemos.

Moció que presenta el grup Municipal Podemos per reactivar els projectes pels joves alcudiencs. S’ha aprovat per unanimitat.

Moció que presenta el grup Municipal Podemos per a una gestió sostenible i eficient del servei Municipal de neteja viaria, recollida i tractament de residus. La moció no ha tirat endavant. La votació ha estat la següent: 15 vots en contra(PP,Psoe,Pi,Més, UxA, CS)  1 vot a favor de Podemos.

Moció que presenta el Grup municipal Ciudadanos relativa a l’obtenció del segell de turisme familiar incorporant Alcúdia al club de producte de turisme familiar. S’ha aprovat la moció per unanimitat.

S’han presentat dues propostes, una d’elles  s’ha retirat ( la proposta d’aprovació inicial de la modificació número 12 de les NNSS relatives a diverses modificacions.) La segona proposta la urgència s’ha aprovat per unanimitat i el punt s’ha aprovat per unanimitat. Era referent a l’aprovació de la proposta d’acord sobre l’aprovació de la sol·licitud de l’ajut per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 27 de novembre de 2020 (Boib, 203, de 5 de desembre de 2020) i amb la Resolució del conseller d’Educació i Formació professional 16 de juny de 2021 (Boib 82, de 22 de juny de 2021).

A l’apartat de precs i preguntes des del PP, la regidora Fina Linares ha demanat el perquè  ara sí que s’ha pogut contractar Tributo a Mecano, i  a una legislatura passada, se va haver de cancel·lar, quan governava el pp. Des del govern municipal entenen que això va ser a una altra legislatura, amb uns altres regidores.  La regidora ha dit que volia  deixar constància que tot és cultura tant abans com ara i ha matisat que per aquest grup de l’oposició tot és cultura i saber greu a molta de gent. Tant el regidor de festes Gabriel de havia com la batlessa han afirmat que hi pot haver moltes  moltes variables, respecte a si era o no el mateix espectacle, i que se cercarien la informació per donar-ne explicacions.

Des del PP s’ha demanat que se faci un esforç per aconseguir  la bandera blava a les platges, ja que és un guardó que arriba a tothom, encara que ses isos també són importants, però des del grup de l’oposició se demana que es cregui amb aquest guardó. Des del govern municipal s’ha subratllat que si no s’ha aconseguit és perquè no s’ha demanat, ja fa uns anys que aquest equip de govern va prendre aquesta decisió i és opinable, no demanar la bandera blava. El regidor responsable de platges Domingo Bonnín ha explicat que des del govern municipal s’ha optat  per altres figures mediambientals que entenem que són millors i no hi ha altra motivació, banderes ecoplatges, safe tourism, isos....

També la regidora Fina Linares s’ha demanat si es tenen tots els permisos pertinents els cotxets i atraccions ara ubicades al solar privat de devora Magic, el regidor Joaquín Cantalapiedra ha expressat que és una zona verda privada i se va sol·licitar, com pertoca a la zona, com activitat itinerant menor i se li ha concedit per tres mesos tal i com ho preveu la llei, amb el compliments que s’exigeix ara i es compleix amb totes els requisits que se’ls va demanar.

Una altra de les preguntes ha estat relatiu a les línies de bus de la nova escola i de l’escola concertada. La batlessa ha expressat que s’hi fa feina no s’ha acabat el procediment i s’espera tenir-ho tot llest, per l’inici del curs escolar, les línies de busos per l’escola nova, a més de la línia de la conselleria, i que hi ha el compromís amb l’escola concertada.

Per últim, la regidora Fina Linares ha explicat les queixes que els ha arribat sobre el  parc del triangle, que hi van nins majors i jugar a futbol i els nins petits no van a jugarà, i ha hagut moltes queixes i que se posi el cartell de no jugar a pilota i encara no s’ha donat solució. Ha reafirmat que sí que s’ha de deixar jugar a futbol, i a basquet però en condicions, i sense molestar a ningú, com és el cas del parc ubicat al Barcarès. Des del PP se demana que es faci un pla per jugar a la pilota els nins per no molestar als veïnats i no col·lapsar alguns parcs, sobretot ara per mor de la covid 19. Des del govern expressen que no els ha arribat cap queixa però coincideixen que s’ha de mirar de no molestar i crear zones de joc per als nins i nines perquè puguin jugar a la pilota i que s e miri a de fer un parc a Bonaire, encara no hi ha el projecte definitiu, però se pensa amb la zona de Bonaire per fer un parc tothom ha de poder jugar i no han de molestar a ningú.

Martí Garcias ha expressat que són idees que estan en marxa des del PP han dit que el del Barcarès és un èxit perquè és polivalent. I des del govern han expressat que a la zona verda de devora s’Hort des Fassers se li ha de donar també un ús.

Rafel Ferrer PP. Ha demanat si pensen fer intervencions  sobre la venda ambulant i massatgistes a la platja. La batlessa ha expressat que és problema bastant seriós que hi ha vigilància policial, la policia de platja. També hi ha els servei d’informadors. Estam mirant que abans de dia, amb aquest tema decret per evitar botellots i problemes i un tipus de servei diferenciat.

 El problema de sa platja diu D.bonnín és els vespres i la venda ambulant, la platja és olt gran i no donen a l’abast amb els efectius que es disposen, i que es produeixen destrosses de papereres, sombrilles dins l’aigua actes incontrolables i no hi ha personal suficient per vigilar-lo, s’està a l’espera del decret llei que ha de treure el govern, ja que és un problema general la manca d’efectius, pel control també dels botellots. Sobre altres temes  com les pluvials o els pilons de Teodor canet. Des del govern municipal M.Garcias ha informat que s’han canviat i s’han posat de formigó i les pluvials no tenen capacitat per absorbir la pluja que davalla per Teodor Canet des del Bisbe Pont, sobretot si és una pluja tempestuosa. Estam per l’autorització d’un altre emissari, en espera de l’autorització de l’Autoritat Portuària i intentar trobar una solució tècnica.

Sobre el cavall de la rotonda ha demanat Miquel Ferrer del PP, la batlessa Bàrbara Rebassa  ha expressat que a rel de l’exposició de Sarasate, després de consultada la família se li comentà la qüestió i fa un pressupost ja que per mor de l’accident de trànsit s’ha pogut comprovar que estava en més mal estat. Encara no està restaurat però el cavall tornarà a sa rotonda quan estigui a punt.

Veronica Caro ha demanat sobre noves instal·lacions esportives, pista d’atletisme, piscina, ara que es pot tocar el romanent . La batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que cerquen espais, estudiants diferents opcions i que tenen clar que el poliesportiu és insuficient. Des del grup majoritari de l’oposició la regidora Verónica Caro , ha expressat que els han arribat queixes dels veïnats de Bellevue pel tema dels renous dels joves que estan al complexe, hi ha vídeos els veïnats criden a la policia que els diu que no hi poden fer res. La batlessa ha expressat que la policia hi va amb moltes ocasions, pels informes que tenc, arribaren a un entesa  se posaren unes tanques de protecció quan els 20 joves quedaren confinats, s’ha parlat amb la propietat i prepara un escrit dirigit a Bellevue que posarà de manifest des de l’Ajuntament  que la situació no pot continuar que han de controlar aquest tipus de turisme. També ha demanat sobre manteniment d’unes tanques del col·legi s’hort des fassers que està en malestat des del govern municipal s’ha dit que entra dins el llistat de manteniment del centre per aquest estiu.

Des d’Unió per Alcúdia, Carme Garcia ha demanat sobre el tema de la fibra òptica, una queixa de comerciants que perden vendes perquè el datàfon no els funciona. La batlessa ha informat que ha parlat amb dues empreses una d’elles ha presentat un projecte i se valora amb els serveis tècnics cercant la solució dins el centre històric que com a zona bic és més complicat, s’ha de dur al consell, i si el projectes està adequat en qüestió de 6 mesos te dona l’autorització. També ha demanat per què  els banys de la biblioteca no es podien utilitzar i la gent anava als bars dels voltants. Des del govern han matisat que els banys públics estaven tancats i enviaven la gent als banys de la biblioteca i no es podia estar pendent el capvespre de la neteja. El tema està solucionat perquè els banys públics estan obert cada dia.  Els usuaris de la biblioteca han de poder utilitzar el bany.  També hi va haver  també alguns problemes per falta de pressió, que està en vies de solució.

La regidora d’UxA ha demanat que  hi hagi control els dies de mercat amb l’ús de la mascareta donat que és difícil guardar les distàncies, tenint en compte que els casos de contagi de covid pugen. Demana presència dels informadors o de cartells per insistir amb l’ús de la mascareta. La batlessa ha dit que no se relaxaran les mesures, i un dels problemes més grossos són aglomeracions de gent, botellots. S’està a l’espera del decret llei per poder tenir policies auxiliars covid. També des d’UxA, entre d’altres preguntes,  ha fet una reflexió perquè es tengui en compte la franja de nines i nins entre 8 a 13 anys, perquè els queden pocs espais per jugar a les places i passejos del centre històric. La batlessa ha recollit el prec. També C.Garcia ha demanat quan sortirà la segona convocatòria d’ajudes per pal·liar els efectes de la pandèmia, per empreses d’Alcúdia amb el que ha quedat de romanent. El regidor de promoció econòmica Gabriel de Hevia ha dit  que una vegada acabat el termini, se resolen les darreres sol·licituds. S’espera fer la segona convocatòria, clarificant alguns termes en relació als autònoms  i se concretaran les dates una vegada resoltes les qüestions administratives.

Des del grup municipal Ciutadans, la regidora Azahara Machado demana sobre si el setembre l’aula d’estudi estarà adequada a les necessitats dels estudiants. La regidora Agui Lobo, explica que s’alliberen les aules de la casa de cultura que aquest curs s’han utilitzat per classes de l’escola porta des Moll, i s’espera tornar a la normalitat i poder disposar com sempre de les aules d’estudi.

Des de C’s la regidora Azahara Machado ha demanat sobre la situació dels Balnearis, el regidor responsable de  platges Domingo Bonnín ha dit que fa uns deu dies  se varen obrir les pliques, se presentaren ofertes per part d’una empresa que va guanyar tots els balnearis llevat d’ un. Dilluns dia 5 va acabar el termini per poder entregar la documentació, l’empresa que optava a un sol balneari presentà tots els papers i ja té obert. I l’empresa que optava als cinc restants  no havia  presentat cap documentació per la qual cosa ha seguit  el procediment amb el segon candidat a l’adjudicació. La regidora de contractació Joana M. Bennassar ha explicat  que el procediment segueix  amb la segona empresa candidata(esperant que pugui presentar la documentació i es pugui reunir la mesa de contractació), a més de prendre mesures coercitives amb el primer candidat, obrint-li un expedient i una penalització.

La regidora de C’s es queixa de les brutícies a les voravies dels carrers transversals al c. Diana a la platja, així com el malestat en què es troba la zona verda del final d’aquest carrer i els accessos cap a les platges. La batlessa com el responsable d’EMSA recullen el prec.

 També demana la regidora A.Machado si hi haurà mesures addicionals per les festes de Sant Jaume per evitar les aglomeracions ja que els casos de covid agumenten. B.Rebassa  ha expressat que amb les converses amb Govern, Consell, es manteé  el mateix nivell. I ha recordat que  ja les mesures contemplaven la prohibició de les  revetles i sopars a la fresca,  sí que es pot fer un concert amb el control d’aforament tal i com s’ha fet l’any passat i enguany amb les festes de Sant Pere i ara es farà amb Sant Jaume.

Azahara Machado de Ciutadans demana sobre els embossos que es produeixen després dels canvis en motiu del projecte c. Hostaleria Carretera Port d’Alcúdia-Artà, amb els sentits de la circulació i les parades de taxis i bussos. Des del govern, el regidor d’obres Martí Garcies ha assenyalat que des de la policia local el mateix dijous han implementat uns canvis al sentit de la circulació per millorar aquest punt i prioritzar la fluïdesa del trànsit cap a aparcament i cap al port esportiu des del c. Hosteleria i facilitar les zones dels vianants. La batlessa ha expressat que se mirarà si els canvis donen resultat.

Des del grup municipal de Podemos el regidor José Manuel Aranda ha recordat que va assistir a la presentació del projecte estratègic Alcúdia Thec mar, que el qualifica de projecte estratègic i demana que hi hagi una comissió informativa amb les explicacions dels redactors del projecte i quan disposaran el projecte. La batlessa ha explicat que ja abans de donar publicitat i abans de presentar-ho a Next generation se va informar i explicar  a tots els regidors i tots els grups, perquè hi havia d’haver el consens.  No és exclusiu ha de ser de tots, ara hi som noltros llavors hi haurà uns altres.

També des de Podemos José M.Aranda ha demanat si els  pescadors han pogut sol·licitar les ajudes, si hi ha hagut alguna avaluació respecte a les sol·licituds. el regidor Gabriel de Hevia ha afirmat que els consta que pescadors que ho han sol·licitat i han cobrat l’ajut i que estan a l’espera que se’ls passi els informes amb totes les dades des d’ajuts Mallorca. També s’ha demanat sobre el compliment de la moció del transport. Se felicita per la nova L315, però que reben queixes d’usuaris del transport públic, de busos plens, incompliment d’horaris....la batlessa B. Rebassa diu que totes les queixes que li arriben els transmet al govern, però hi ha moltes línies que han duplicat freqüències, i serveis, i deu ser a moments puntuals, però que ho farà arribar a la conselleria.

 

Aquest és el resum de les aprovacions de la sessió plenària i dels temes més destacats a l’apartat de precs i preguntes. Teniu de manera íntegra i a la vostra disposició el plenari al link del canal youtube de l’Ajuntament d’Alcúdia www.alcudia.net i a sessions plenàries ràdio a la carta a www.alcudiaradio.com.

14 de juliol de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits